Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst Gendercultuur en Seksualiteit

Zaterdag 16 juni - 10.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: donderdag, 17 mei 2018

Het jon­ge­ren­pas­to­raat nodigt u uit voor een volgende net­werk­bij­een­komst op zater­dag 16 juni 2018 met het thema: ‘Gender­cul­tuur en seksua­li­teit’. Maureen Altorf van de organi­satie No Apologies is de hoofd­spre­ker. Alle pas­to­raal­werken­den, vrij­wil­li­gers en geïn­te­res­seer­den in het werken met jon­ge­ren binnen en rond de kerk zijn uit­ge­no­digd voor deze mid­dag die plaats­vindt in de pastorie van de St. Urbanus kerk te Dui­ven­drecht.

Actueel thema

Het thema van deze mid­dag is ‘Gender­cul­tuur en Seksua­li­teit’, waarbij we ingaan op de vraag hoe deze thema’s vanuit ons geloof goed met onze tieners en jon­ge­ren te bespreken? Via school, sociale media en vrien­den komen ze er dage­lijks mee in aanra­king en moeten ze hun mening daarover vormen. Mak­ke­lijk is dat vaak niet. Daarom is het be­lang­rijk dat wij als jon­ge­ren­wer­kers weten hoe hier mee om te gaan en weten waar we terecht kunnen als we daarbij hulp nodig hebben wanneer we jon­ge­ren ont­moe­ten die daarom vragen of het in de groep be­spro­ken gaat wor­den.

No Apologies

No Apologies helpt jon­ge­ren zelf waarde­volle feiten en principes te ont­dek­ken met betrek­king tot de ver­schil­lende thema’s, waar­on­der seksua­li­teit. Door middel van bij­voor­beeld een quiz, spel, dis­cus­sie, multimedia, rollenspel, objectles, enz. ont­staat bij de jon­ge­ren de eerste beeld­vor­ming. Door gesprek, uit­daging, of andere ver­wer­king helpt de No Apologies-trainer de jon­ge­ren hun gedachten te ordenen. Op deze manier kunnen de jon­ge­ren zelf hun mening vormen. Het pro­gram­ma richt zich op fysieke, emo­tio­nele, sociale en cognitieve factoren. Door de in­ter­ac­tie­ve manier waarop dit gebeurt zijn ?de jon­ge­ren intensief betrokken. Eén van hun doelen is jon­ge­ren te laten beseffen dat ze waarde­vol zijn.

Vraag aan de spreker!

Maureen Altorf van de organi­sa­tie No Apologies zal met ons ver­der ingaan op het thema en ons hand­vat­ten geven hoe hiermee om te gaan. Wanneer u vragen heeft over dit thema kunt u die nu al stellen zodat zij die kan mee­ne­men in haar uit­wer­king. E-mail uw vragen samen met uw aanmel­ding naar info@jong­bis­domhaarlem.nl

Ma­te­ri­alen en WJD Panama

Tijdens de bij­een­komst maken we ook de laatste ont­wik­ke­lingen bekend rond het tiener- en jon­ge­ren­werk in ons bisdom. We presen­te­ren een aantal ma­te­ri­alen die moge­lijk bruik­baar zijn voor jouw tiener- of jon­ge­ren­groep in uw pa­ro­chie.

Wat zijn de net­werk­bij­een­komsten?

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Som­mi­ge personen hebben al ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis. De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ont­moe­ten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den.

We sluiten de mid­dag af met een borrel.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: zater­dag 16 juni 2018
tijd: 10.30 – 14.00 uur
adres: St. Urbanus­kerk (pastorie), Rijks­straatweg 230, Dui­ven­drecht
bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk of 5 min. lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
Opgeven: Vóór 12 juni via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose