Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe Gedragscode Pastoraat

gepubliceerd: vrijdag, 13 april 2018

De eerste editie van de Gedrags­co­de Pas­to­raat werd op 1 juli 2014 van kracht. Sindsdien is de tekst binnen de Neder­landse bis­dom­men en door de Reli­gi­euzen geëvalueerd. Aan de hand van de binnenge­ko­men opmer­kingen is de tekst van de Gedrags­co­de aan­ge­past.

De wijzi­gingen zijn beperkt ge­ble­ven. Deze tweede editie is door alle Neder­landse dioce­sane bis­schop­pen van kracht verklaard voor hun bis­dom­men en aanvaard door de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen) die deze Gedrags­co­de ook in hun in­sti­tu­ten toepassen. De nieuwe editie wordt op 13 april 2018 van kracht.

De Gedrags­co­de geldt voor wie binnen de pas­to­rale zorg van de kerk werk­zaam zijn. Aan het begin van de tekst van de Gedrags­co­de wordt de wer­kings­sfeer meer precies bepaald. Ook van vrij­wil­li­gers wordt verwacht dat zij zich door de bepa­lin­gen van deze Gedrags­co­de laten lei­den; de Gedrags­co­de is uit­druk­ke­lijk van toepas­sing op vrij­wil­li­gers van een pa­ro­chie of ker­ke­lijke in­stel­ling die werken met min­der­ja­rigen en/of met personen die verstan­de­lijk beperkt zijn of an­ders­zins kwets­ba­re personen.

Klachten van schen­dingen van de gedrags­co­de kunnen aanhangig wor­den gemaakt bij het R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend gedrag (www.meld­punt­grens­over­schrij­dend­ge­dragrkk.nl). De meld­punt­func­tio­na­ris zal kunnen aan­ge­ven op welke wijze de klacht ver­der behandeld kan wor­den.

Het belang van deze Gedrags­co­de zal dui­de­lijk zijn in een tijd die terecht bij­zon­dere aan­dacht vraagt voor gepast gedrag van ver­te­gen­woor­digers van de kerk en de bescher­ming van kwets­ba­re personen. Daarom vragen de Neder­landse Bis­schop­pen om de richt­lij­nen van de Gedrags­co­de regel­ma­tig (bij­voor­beeld jaar­lijks of twee-jaar­lijks) aan de orde te stellen in oplei­dingen tot ambten en bedie­ningen binnen de katho­lie­ke kerk en in dekenale en dio­ce­sane bij­een­komsten van pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en vrij­wil­li­gers. Aan een handlei­ding voor derge­lijke bespre­kingen van de Gedrags­co­de wordt nog gewerkt.

Door deze publi­ca­tie wordt de Gedrags­co­de voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam af­ge­kon­digd en van kracht.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose