Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een dag in het teken van seksuele opvoeding

Verslag opGROEI-symposium 27 september 2014 in Hilversum

gepubliceerd: donderdag, 9 oktober 2014

Op zater­dag 27 sep­tem­ber 2014 vond in Hilversum een symposium plaats over seksuele opvoe­ding. Sprekers op de dag waren onder andere prof. William Newton, Kees van der Staaij en Martha Hoffen­kamp. De dag werd geor­ga­ni­seerd door een aantal katho­lie­ke organi­sa­ties. Ongeveer 100 personen waren naar deze dag toe­ge­ko­men, waar­on­der veel ouders. Eén van hen, Flora Oor uit Uitgeest, zette haar indrukken van de dag op papier.

Ouders zijn de echte experts

foto’s: Wim Koopman
Prof. William Newton
Prof. William Newton is hoog­le­raar Pas­to­rale Theo­lo­gie aan het Inter­na­tio­naal Theo­lo­gisch Instituut in Oos­ten­rijk.
Hij publi­ceert en geeft lezingen over huwe­lijk,
seksua­li­teit en de Theo­lo­gie van het Lichaam.

Alle aanwe­zigen beseffen dat de vraag­stukken verwant aan seksua­li­teit en liefde, niet aan de maat­schap­pij over­ge­la­ten kunnen wor­den. Een zin hierover suist nog in mijn oren: “Waarom zou een arts de expert zijn be­tref­fen­de seksua­li­teit? Als seksua­li­teit zijn na­tuur­lijke vervulling vindt binnen het huwe­lijk, dan zijn ouders de echte experts.” Dit was een ope­ningszin in het kader van de veel be­spro­ken en inmiddels befaamde ‘dr. Corrie’.

Op die dag heb ik wer­ke­lijk ervaren dat de tijd rijp is om over seksua­li­teit te praten. Vooral wat betreft de opvoe­ding. De behoefte was dan ook groot. Hoe kunnen wij in onze hui­dige seculiere maat­schap­pij de ont­wik­ke­ling van onze kin­de­ren be­ge­lei­den en be­scher­men? Scholen, media en vrien­den laten steeds luid en unaniem hun bood­schap weer­klin­ken. Men durft geen weer­woord te geven.

Kin­de­ren be­ge­lei­den in hun groei

De bezoekers waren voor­na­me­lijk katho­lie­ke opvoe­ders, onder andere. pries­ters, leraren, cate­chisten en na­tuur­lijk ouders. Met een hel­dere en ker­nach­tige lezing over de ‘Theo­lo­gie van het lichaam’ heeft prof. William Newton de basis gelegd van de dag: ‘Het plan van God voor de mens’. God heeft ons allen een ‘na­tuur­lijke nei­ging’ ge­schon­ken om uit te groeien in volwassen­heid tot man en vrouw. Wanneer deze ‘na­tuur­lijke nei­ging’ in ons verstoord raakt, missen we een wezen­lijk aspect van onze ontplooiing. Aan de opvoe­ders de be­lang­rijke taak om kin­de­ren te be­scher­men en be­ge­lei­den in deze won­der­lijke groei. Een moei­lijke taak die focus, standvas­tig­heid en moed vereist.

Omgaan met gebroken­heid

Gabriëlla Buirma’s aan­slui­tende lezing gaf ‘han­den en voeten’ aan de eerste. Bewuster wor­den van ons lichaam, tempel van de geest, kan soms afschrikken. Toch is licha­me­lijk­heid een be­lang­rijk deel van ons wezen. Het is even scha­de­lijk om van het lichaam een doel op zich­zelf te maken als dat het is om het lichaam te willen ontkennen. Hoe gaan wij om met onze gebroken­heid? Dage­lijks komen wij onze nodige strubbelingen tegen; onze spreekster gaf dit aan ook aan de hand van per­soon­lijke voor­beel­den. Ja, was de con­clu­sie, zonde bestaat, maar God zij dank, ook de verlos­sing.

Durf te spreken over je stand­pun­ten

Kees van der Staaij
Kees van der Staaij is Tweede Kamerlid en fractievoor­zit­ter van de SGP.
Hij pleit gere­geld voor het belang van chris­te­lijke waar­den
rondom huwe­lijk & gezin.

Derde spreker was Kees van der Staaij. Zijn betoog bracht ons mid­den in de maat­schap­pij. Met veel sympathie heeft hij ie­der­een bemoe­digd om voor onze kin­de­ren en onze waar­den op te komen. Uit erva­ring weet hij dat velen onze mening delen, ook niet-gelo­vi­gen, maar soms zwijgen van­wege sociale druk. Wees deel van de maat­schap­pij, durf met anderen te praten over je stand­pun­ten, over dr. Corrie in de scholen, de uit­gaansgewoontes van jon­ge­ren en je rol daarin als ouder. Praat en vind diegenen die je stand­punt delen. “Ouders hebben geen sterke lobby” -zegt hij- spij­tig toch... want dat zijn er best velen!

Bespreek­baar maken

Er waren tal van work­shops en er was de moge­lijk­heid tot vragen vanuit het publiek. Goede en soms ook moei­lijke vragen. Het was goed om alles bespreek­baar te maken. Dit mag vaker gebeuren! Ik bedank harte­lijk pastoor Bruno die het ini­tia­tief geno­men heeft om met ons cate­chisten naar deze dag te gaan. Met Gods hulp kunnen we deze bood­schap ook in de pa­ro­chies door laten klinken.

Opnames Radio Maria

Radio Maria heeft de hele dag opnamen gemaakt en een deel recht­streeks uitgezon­den. Op de web­si­te Katho­liek­ge­zin.nl zijn de lezingen van prof. William Newton en Kees van der Staaij te be­luis­te­ren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose