Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Cursus op de Tiltenberg - Evangelii Gaudium

Zaterdagochtenden 11 oktober, 29 november en 13 december 2014

gepubliceerd: dinsdag, 2 september 2014

In het najaar wordt op de Tilten­berg (het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom) een cursus van drie zater­dag­och­ten­den gegeven over de brief Evangelii Gaudium van paus Fran­cis­cus. Een ieder die zich wil laten in­spi­re­ren door de woor­den van paus Fran­cis­cus is van harte welkom.

Vreugde van het evan­ge­lie

De Tiltenberg in Vogelenzang
De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang

Hoe blij bent u met uw geloof? Paus Fran­cis­cus spreekt in de brief Evangelii Gaudium (EG, 2013) (De vreugde van het evan­ge­lie) vol en­thou­sias­me over het evan­ge­lie en wat voor vreugde het kan geven om te geloven en dit met anderen te delen. Het zijn vaste over­tui­ging dat “een Kerk die niet missioneert, ziek wordt”. En dat de vreugde hierin een centrale rol speelt: “Evan­ge­li­se­ren doe je niet met een gezicht alsof je terug­komt van een begrafenis”.

Oor­spron­ke­lijke fris­heid

De offi­cië­le aandui­ding van de brief is een pau­se­lijke exhor­ta­tie, wat zoveel wil zeggen als een pau­se­lijke aanspo­ring. De paus nodigt de lezers uit om de oor­spron­ke­lijke fris­heid van het Evan­ge­lie te heront­dek­ken om zo nieuwe wegen en paden te vin­den om de mensen van onze tijd te bereiken. Dat betekent je opnieuw open stellen voor wat God tot je wil zeggen en als persoon, maar ook als pa­ro­chie­ge­meen­schap en afstappen van het motto ‘het is altijd zo gedaan’. Maakt u drie zater­dag­och­ten­den vrij om u (opnieuw) te laten in­spi­re­ren door wat paus Fran­cis­cus ons in deze tijd aanreikt en hierover met elkaar te spreken? U bent van harte welkom!

Pro­gram­ma van de drie bij­een­komsten

In de eerste bij­een­komst wordt het do­cu­ment ingeleid en staat centraal hoe EG Kerk en gelo­vi­gen uitdaagt tot een nieuwe evangeli­sa­tie te komen en wat daarin kern­mo­menten zijn. In een tweede bij­een­komst staat de bete­ke­nis van het Woord van God voor het leven van Kerk en christen centraal. In een derde bij­een­komst gaat in op de sociale dimensie van EG en hoe de aan­dacht voor armen en mensen in de marge van de maat­schap­pij tot de kern van de evan­ge­lische bood­schap hoort.

Details

Bedoeld voor: ie­der­een die zich wil laten uit­da­gen door paus Fran­cis­cus in het spoor van Jezus nieuwe wegen te gaan.
Data: 11 ok­to­ber, 29 no­vem­ber en 13 de­cem­ber 2014, van 10.30 – 13.00 uur.
Cursuslei­ding: Drs. D. Wienen (coördinator), de inlei­dingen zullen ver­zorgd wor­den Mirjam Spruit (staf­func­tio­na­ris Catechese van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam). Eugène Brussee (diaken in de regio Am­ster­dam Amstelland) en Eric van Teijlingen (pastoor van Klaver­blad pa­ro­chies: Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang).
Locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang.
Cursusbijdrage: € 30 (waarvoor deel­ne­mers een exemplaar van de Neder­landse vertaling van EG en indien nodig ander ma­te­ri­aal ont­van­gen).
Aanmel­ding: www.tilten­berg.org onder het kopje ‘cursussen’ of anders via (0252) 345 345.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 12 februari 2020Querida Amazonia
maandag, 22 juli 2019Christus vivit - Christus leeft
vrijdag, 14 juni 2019Nederlandse jongeren naar Vaticaans Youth Forum
dinsdag, 10 april 2018Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose