Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ambachtsdag historisch metselwerk

Donderdag 18 september 2014 - Sint Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 7 juli 2014

Hobéon or­ga­ni­seert op 18 sep­tem­ber in samen­wer­king met Van Hoogevest Architecten en de Nieuwe Bavo in Haar­lem de ‘Ambachts­dag his­to­risch metsel­werk’. Het thema van deze dag is: res­tau­ra­tie van voeg­werk, metsel­werk en bouwkera­miek aan monu­menten. De rode draad van de dag is de res­tau­ra­tie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo (De nieuwe Bavo) waar wij deze dag te gast zijn.

‘Ambachts­dag’

Ambachtsdag historisch metselwerkDe naam ‘ambachts­dag’ is na­druk­ke­lijk gekozen om aan te geven dat het gaat over de praktijk op de stei­ger en over het ambacht als de kern van het restaureren. Daarom is deze dag van belang voor uit­voeren­den (voe­gers, metse­laars) maar ook voor uit­voer­ders, werkvoor­be­rei­ders en andere mede­wer­kers van aannemers, èn voor opdrachtgevers, architecten, adviseurs en toe­zichth­ou­ders.

‘Herontdekte’ kennis

Tijdens de dag wordt recent ‘herontdekte’ kennis van het aloude voeg/metsel ambacht ge­pre­sen­teerd. Deze kennis is het re­sul­taat van een samen­wer­king in 2013-2014 tussen onder­zoe­kers en uit­voerende partijen, onder andere voor de URL’s res­tau­ra­tie metsel­werk en -voeg­werk. Weten­schap­pe­lijk onder­zoek en praktijk zijn daardoor dich­ter­bij elkaar komen te liggen met als gevolg veel prak­tisch toepas­ba­re nieuwe inzichten.

Antwoord op vragen

Op de ambachts­dag krijgt u dus ant­woord op vragen! Maar niet zon­der dat eerst dui­de­lijk is welke vragen er gesteld moeten wor­den voordat er een ant­woord moge­lijk is. Ook wor­den oude mythes ontzenuwd als: “in een monu­ment hoort een knip/snijvoeg” of “bij een monu­ment werken we altijd met kalk, géén cement”, of juist: “ik doe er altijd wat cement bij anders kan ik de mor­tel niet ver­werken”.

Lezingen, work­shops en rond­lei­dingen

Het pro­gram­ma bestaat uit diverse korte lezingen, die wor­den afgewisseld met work­shops en rond­lei­dingen door de Bavo. Daarin zullen thema’s uit de lezingen aan de hand van de erva­ringen tij­dens de res­tau­ra­tie van de Bavo aan bod komen.

Vakman­schap

Vakman­schap is iets om trots op te zijn, daarom zijn er ook oplei­dingen aanwe­zig en streven we ernaar veel ruimte te geven aan leer­lin­gen. Tijdens de work­shops kunnen zij, maar ook de doorgewinterde vakman of de project­lei­der van een architecten­bu­reau, het ant­woord ont­dek­ken op vragen als: Wanneer is een mor­tel met kalk het beste en wanneer dan met tras, kalk, luchtkalk, hydraulische kalk, traskalk, of cement? In welke samen­stel­ling? En welke soort zand is in deze situatie dan het beste? Voor de hand liggende vragen die lang niet altijd gesteld wor­den, maar die wel een beter re­sul­taat kunnen opleveren en bovendien tot veel kennis en inzicht lei­den.

Pro­gram­ma (onder voorbehoud)

9.00 uur
Inloop met koffie
9.30 uur
Welkom en intro­duc­tie van de Nieuwe Bavo door Gijsbert van Hoogevest, architect van de res­tau­ra­tie.
9.45 uur
Opening + toelich­ting thema. Evert Jan Nussel­der, dagvoor­zit­ter.
10.05 uur
His­to­risch kader: ‘Baksteen in ver­band gebracht: Hoe een gebakken product de mode van zijn tijd volgt’. Ronald Stenvert, bouwhistoricus en onder­zoe­ker van his­to­risch ma­te­ri­aal.
10.30 uur
‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’: objectiveren door zelf uit te voeren ma­te­ri­aal­on­der­zoek. Rob Crèvecoeur, onder­zoe­ker en prak­tisch adviseur.
10.50 uur
Rond­lei­ding – kraampjes en work­shops op het bouw­ter­rein
11.55 uur
Keuzes maken begint op de stei­ger, Klaas Boeder, auteur URL Res­tau­ra­tievoeg­werk.
12.20 uur
Grond­stof­fen: ‘Herontdekte’ kennis van het metsel- en voegambacht. Louis Gerdessen, project­lei­der bij Van Hoogevest Architecten en van de res­tau­ra­tie van de Nieuwe Bavo.
12.40 uur
Lunch & Rond­lei­ding – kraampjes en work­shops op het bouw­ter­rein
13.30 uur
Meten is weten; Bouwkera­miek, res­tau­ra­tie en ver­vangen, hoe doe je dat? Rob Vermeulen, bestuurslid Stich­ting Historie Grofkera­miek.
13.55 uur
Waarop te letten bij de ver­van­ging van his­to­rische mor­tels? Een prak­tisch verhaal. Caspar Groot, zelf­stan­dig geves­tigd onder­zoe­ker en adviseur.
14.15 uur
Rond­lei­ding – kraampjes en work­shops op het bouw­ter­rein
15.20 uur
Het voor­be­rei­dende werk: Gevelreinigen en uithakken, Michiel van Hunen, ma­te­ri­aal expert (o.a.) baksteen, voeg­werk, RCE.
15.45 uur
Res­tau­ra­tie; waarom doen we het? Geraakt door schoon­heid en symboliek. Bernardette van Helle­berg Hubar, onder­zoe­ker ker­ke­lijke interieurs.
16.05 uur
Samen­vat­ting en afsluiten, Evert Jan Nussel­der, dagvoor­zit­ter.
16.30 uur
Borrel

Kosten

Kosten zijn € 75 per persoon inclusief, koffie, thee, lunch en borrel.

Leer­lin­gen van oplei­dingen Voeger Niveau II en (Res­tau­ra­tie) Metse­laar Niveau III zijn van harte welkom.
Voor hen is er een geredu­ceerd tarief van € 25

Aanmel­ding en in­for­ma­tie

Er is ruimte voor 50 leer­lin­gen. Inschrijven kan vóór 7 juli 2014

 

Ambachtsdag historisch metselwerk

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose