Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stemmen bij Europese Verkiezingen is morele plicht

Brief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 16 mei 2014

Europese VerkiezingenMet de Europese Verkie­zingen voor de deur, roepen de Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land ie­der­een op om don­der­dag 22 mei te gaan stemmen. Ze onder­stre­pen in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring hierover het belang van de Europese verkie­zingen voor de ont­wik­ke­ling van Europa en de Europese wet­ge­ving in de ko­men­de vijf jaar.

De bis­schop­pen pleiten voor Europees beleid dat in lijn is met de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, met aan­dacht voor diegenen die het fi­nan­cieel moei­lijk hebben, onder meer door de fi­nan­ciële crisis. Ze noemen het een recht, maar ook een morele plicht om te gaan stemmen: “Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democra­tisch gehalte van de Europese Unie.”

In hun schrijven richten de bis­schop­pen zich ook tot de te verkiezen leden van het Europees parle­ment. Ze be­na­druk­ken het belang van soli­da­ri­teit tussen ver­schil­lende bevol­kings­groepen en de bescher­ming van het men­se­lijk leven en het gezin als vaste uitgangs­pun­ten bij beleidsbeslis­singen.

Ook pleiten ze voor het belang van reli­gi­euze vrij­heid: “Reli­gi­euze vrij­heid is een fun­da­men­teel onder­deel van een open en tolerante samen­le­ving. Deze vrij­heid behelst ook het recht om  publieke­lijk uiting te geven aan een geloof”, aldus de bis­schop­pen. Lees in de bijlage de ver­kla­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen in ver­band met de Europese verkie­zingen op don­der­dag 22 mei 2014. (SRKK)

Ver­kla­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie inzake de verkie­zingen voor het Europees Parle­ment op 22 mei 2014

L.S.,

De verkie­zingen voor het Europees Parle­ment vin­den in Neder­land plaats op 22 mei aanstaande. De uit­kom­sten van deze verkie­zingen zullen mede bepalend zijn voor de wet­ge­ving van de Europese Unie in de ko­men­de vijf jaar en zullen grote impact hebben voor degenen die de Europese Unie in de ko­men­de jaren gaan lei­den. Het is van groot belang dat bur­gers van de Europese Unie participeren in het democra­tisch proces door hun stem uit te brengen op de verkie­zings­dag. Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democra­tisch gehalte van de Europese Unie.

Wij als Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zien het als onze plicht om rich­ting te geven aan de EU-stemmer bij het vormen van haar/zijn bewuste keuze. Wij doen dat door aan­dacht te vragen voor enkele zaken die van belang zijn vanuit het per­spec­tief van de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Overigens, ook al richten wij ons in eerste instantie tot de EU-bur­gers die zich­zelf als Katho­liek be­schou­wen, we hopen dat ons advies ook gehoor mag vin­den bij alle vrouwen en mannen van goede wil die zorg hebben voor het Europese project. We hopen ook dat degenen die vanuit Neder­land wor­den gekozen in het Europees Parle­ment onze adviezen ter harte willen nemen.

We beginnen met enkele algemene over­we­gingen:

  1. Het is een recht en een morele plicht voor iedere stem­gerech­tigde bur­ger in de Europese Unie om zijn/haar stem uit te brengen. Vele jon­gere bur­gers in de Europese Unie mogen voor het eerst stemmen. Wij bevelen jon­ge­ren aan om ook hun stem te laten horen in het poli­tieke debat en vooral ook door het uit­bren­gen van hun stem.
  2. Het is van belang dat zij die in het Europees Parle­ment wensen toe te tre­den, hetzij voor het eerst, hetzij door herbenoe­ming, zich bewust zijn van de schade die is aan­ge­richt door de eco­no­mische crisis. Paus Fran­cis­cus heeft publieke­lijk de aan­dacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm en kwets­baar waren en zij die in armoede terecht zijn geko­men door de crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel.
  3. De chris­te­lijke bood­schap is een bood­schap van hoop. Het is onze over­tui­ging dat het Europese project is geïnspireerd door een nobele visie op de mens­heid, inhou­dend dat in­di­vi­duele bur­gers, ge­meen­schappen en zelfs naties in staat zijn een bijdrage te leveren aan het alge­meen wel­zijn, het bonum commune. De Kerk bena­dert de Europese uit­daging met ver­trouwen in een betere toe­komst.
  4. Matig­heid is één van de kern­waar­den van de chris­te­lijke spiri­tua­li­teit. Een cultuur van beper­king moet lei­den tot een her­vor­ming van de sociale-markt economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met min­der, en met over­tui­ging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eer­lijker deel krijgen.

Er zijn enkele beleids­vel­den binnen de Europese Unie waar we spe­ci­fie­ke aan­dacht voor willen vragen:

  1. Bij het werken aan een Europese Unie mag het principe van sub­si­dia­ri­teit, de eigen verant­woor­de­lijk­heid van iedere lid­staat en iedere bur­ger, niet uit het oog verloren wor­den. Een andere pijler is de soli­da­ri­teit tussen lan­den, tussen regio’s en bevol­kings­groepen. We moeten werken aan een Europa met soli­da­ri­teit als basis­waarde.
  2. Het is essentieel dat bij alle beleids­vel­den van sociaal­eco­no­mische poli­tiek, de men­se­lijke waar­dig­heid als uitgangs­punt wordt geno­men. Het men­se­lijk leven verdient bescher­ming vanaf het moment van de conceptie tot aan het moment van de na­tuur­lijke dood. Het gezin, de hoeksteen van de samen­le­ving, moet de erken­ning krijgen die het verdient.
  3. Europa is een continent dat in bewe­ging is door migratie tussen lidstaten en van buitenaf. Dit beïn­vloedt mensen recht­streeks en heeft effect op de samen­le­ving. Een humane be­han­de­ling van mi­gran­ten is van wezen­lijk belang, zowel bij binnen­komst als bij de ver­dere in­span­ning tot een succes­volle in­te­gra­tie in de Europese Unie. Mensen­rechten moeten nauw­ge­zet wor­den ge­res­pec­teerd.
  4. Reli­gi­euze vrij­heid is een fun­da­men­teel onder­deel van een tolerante, open samen­le­ving. Deze vrij­heid behelst ook het recht om publieke­lijk uiting te geven aan een geloof. We verwel­ko­men regel­ge­ving van de Europese Unie ter be­vor­de­ring en bescher­ming van reli­gi­euze vrij­heid en geloof en we hopen dat het Europese Parle­ment blijvende en toe­ne­mende aan­dacht heeft voor deze be­lang­rijke zaak.
  5. De ko­men­de vijf jaren zullen de effecten van grote demo­gra­fische ver­an­de­ringen merk­ba­re effecten gaan krijgen in de Europese Unie. Wij pleiten voor een adequaat aanbod en kwali­teit van zorg en voor goed onder­wijs, reke­ning hou­dend met de keuze­vrij­heid en het recht op opvoe­ding van de ouders.

Wij, de Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land, pleiten ervoor dat het Europese project door zoveel moge­lijk bur­gers wordt gedragen. Het is essentieel voor ons allen -politici, kan­di­da­ten, alle betrok­ke­nen- om een bijdrage te leveren aan het vorm­ge­ven van Europa’s toe­komst en het behoud van vrede en vei­lig­heid. Om die reden roepen wij ie­der­een die stem­gerech­tigd is op om op 22 mei welbewust en goed geïn­for­meerd zijn/haar stem uit te brengen voor het Europees Parle­ment.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose