Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bundel - Afscheid van het neoliberalisme?

CSLK studiemiddag van 20 september 2013

gepubliceerd: dinsdag, 18 maart 2014

De bundel Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waar­den in de poli­tiek? geeft een ver­slag van de studie­mid­dag waarin aan­dacht werd besteed op partij pro­gram­ma ont­wik­ke­lingen ter zake in de twee poli­tieke partijen, de PvdA en het CDA. De bundel bevat de vier lezingen alsmede de twee rapporten van de Wiarda Beckman Stich­ting van de PvdA en van het CDA bestuur afdeling Friesland.

In de samen­le­ving, in de economie en de poli­tiek vindt een herij­king plaats van normen en waar­den. Het is dui­de­lijk gebleken dat zon­der een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is ver­sterkt door het dui­de­lijk falen van het zo­ge­naamd ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (over­heidstaken) bij de markt kwamen te liggen. Immers ook de markt moet ethisch wor­den inge­kaderd, want an sich kent deze niet of nau­we­lijks normen en waar­den.

PvdA en CDA

Bundel - Afscheid van het ‘Neoliberalisme’Op deze studie­mid­dag werd de aan­dacht gericht op ont­wik­ke­lingen ter zake het thema bij twee poli­tieke partijen. In de PvdA lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waar­den als grond­slag voor de poli­tiek, verwezen wordt naar de resolutie ‘Over wat van waarde is’. Bij het CDA is vooral energie gestopt in de vernieu­wing van de beginselen, verwezen wordt naar het rapport ‘Rijnlands Denken en Doen’, van de werk­groep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katho­liek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalise­ring plaats en een vernieuwd door­den­king van de samen­leving vanuit de chris­te­lijke sociale ethiek.

Lezingen

De beide rapporten zijn door de opstellers behandeld en ver­vol­gens door het CSLK beschouwd vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer. De lezingen zijn:

  • Rene Cuperus (PvdA, WBS), Over wat van waarde is.
  • Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.
  • Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.
  • Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Be­stel­len

De vier lezingen en rapporten zijn ge­pu­bli­ceerd in een bundel van 132 pagina’s in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzend­kos­ten zijn € 2,24.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose