Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gouden Priesterfeest Mgr. J.G. van Burgsteden s.s.s.

gepubliceerd: maandag, 10 maart 2014

Op zater­dag 15 maart 2014 is het vijf­tig jaar gele­den dat emeritus hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den tot pries­ter werd gewijd. Dit heuge­lijke feit zal op verzoek van de jubila­ris zelf een­vou­dig wor­den gevierd.

Gouden priesterfeest Mgr. J.G. van Burgsteden s.s.s.Zo is er op vrij­dag 14 maart 2014 een interne receptie in het Bis­schops­huis voor de pas­to­rale krachten van het bisdom, alsmede voor de curie mede­wer­kers en enkele gasten, waar­on­der enkele collega bis­schop­pen.

In de HH. Petrus en Paulus­kerk (De Papegaai) in de Kalver­straat, zal mgr Van Burg­ste­den op zon­dag 16 maart celebreren. Na afloop van de H. Mis van 10:30 uur is er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren.

Op zon­dag 23 maart a.s. zal er een fees­te­lij­ke vie­ring zijn in de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, waarin de jubila­ris uiter­aard de hoofd­cele­brant zal zijn. De vie­ring is de Nicolaas begint om 10.30 uur en is vrij toe­gan­ke­lijk.

Levensloop

Mgr. Jan van Burg­ste­den, die op 8 de­cem­ber 1935 in Achter­veld werd geboren, trad in bij de Con­gre­ga­tie van het Aller­hei­ligst Sacra­ment. Hij stu­deerde in Stevensbeek en Brakkestein en werd op 15 maart 1964 tot pries­ter gewijd. Hij vervulde tal van taken voor de Con­gre­ga­tie en was o.a. vica­ris, directeur van de pries­ter­oplei­ding in Brakkestein en provinciaal overste.

In 1997 werd hij benoemd tot rector van het Begijnhof te Am­ster­dam en directeur van het City­pas­to­raat.

Op 24 juni 2000 werd Mgr. Jan van Burg­ste­den door Paus Johannes Paulus II benoemd tot hulp­bis­schop van Haar­lem. De bis­schops­wij­ding vond plaats op 9 sep­tem­ber 2000. Op 25 ok­to­ber 2011 verleende Paus Bene­dic­tus hem eer­vol ont­slag, van­wege het bereiken van de canonieke leef­tijd.

De emeritus hulp­bis­schop is na zijn emeritaat niet stil gaan zitten en doet nog ver­schil­lende taken voor het bisdom en de kerk­pro­vin­cie. Zo draagt hij o.a. zorg voor de emeriti in het bisdom en is hij een zeer gezien Vormheer. Hij is tevens de bevlogen admini­strator van de Nicolaas­paro­chie in de bin­nen­stad van Am­ster­dam, waar dus op 23 maart a.s. zijn gou­den jubileum ker­ke­lijk wordt gevierd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose