Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang 2014

In de stilte hoor je meer: God spreekt in ˛nze tijd

gepubliceerd: donderdag, 27 februari 2014

In de nacht van 22 op 23 maart 2014 vindt in Am­ster­dam de jaar­lijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigen­tijdse vorm van de vroe­gere Middel­eeuwse Mirakel­pro­ces­sie, bestaat reeds 133 jaar.

Uit de Overleve­ring

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tien­de eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ont­van­gen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen hou­den. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het won­der­baar­lijke ver­volg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschon­den in de as van deze haard werd aan­ge­trof­fen. De hostie werd door de ver­zorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaat­se­lijke pastoor werd ge­roe­pen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een offi­cië­le pro­ces­sie naar de paro­chie­kerk over­ge­bracht, de hui­dige Oude Kerk.

Mirakel van Am­ster­dam

Stille Omgang (foto: www.stille-omgang.nl)Dit Eucha­ris­tisch won­der, geschied aan een zieke, heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Am­ster­dam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Am­ster­dam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachte­lijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor of na de Omgang.

De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg. Zij vieren in een Am­ster­damse kerk de Eucha­ris­tie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Intentie

Elk jaar wordt aan de deel­ne­mers voor deze nacht een speciale intentie aan­gereikt. Dit jaar:

In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd

Wanneer wij kijken naar Paus Fran­cis­cus zien wij nieuwe dingen gebeuren een aanpak die anders is vergeleken bij die van zijn voor­gan­gers, eenvoud, nabij­heid, aan­dacht voor stilte, be­schei­den­heid. Zo zien wij dat de heilige Kerk zich in ver­schil­lende opvolgende stadia telkens weer vernieuwt, tot op de hui­dige dag, zoals men zegt dat een ade­laar zijn jeugd terug krijgt. En zij zal zich blijven vernieuwen, zolang haar fun­dament gevrij­waard blijft: het geloof in de heilige Drieëenheid. Want buiten dit geloof kan er ook in de toe­komst geen ander fun­dament gelegd wor­den, al kunnen in het bouw­werk dat daaruit oprijst ver­schil­lende stijlen van gods­diens­tig­heid elkaar door­kruisen, maar samen groeien zij uit tot één heilige tempel voor de Heer.

Dit speelt na­tuur­lijk ook bij ons in de Stille Omgang, onze jaar­lijkse bede­vaart met veel ver­schil­lende gene­ra­ties en mensen die de kerk hebben gevon­den vanuit een andere traditie. De tocht door woelig Am­ster­dam, maar in stilte, geen gebed hardop, niet praten met elkaar gewoon stilte al is dat niet zo een­vou­dig.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den op de web­si­te van het Gezel­schap van de Stille Omgang.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Stille Omgang 2014 JongerenprogrammaSpeciaal voor jon­ge­ren is een eigen vie­ring in de recent tot basiliek verheven Am­ster­damse Nicolaas­kerk. De vie­ring die om 20.00 uur begint, heeft als thema: Open Up. Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma, dat begon als ac­ti­vi­teit van RKJ Am­ster­dam, is inmiddels uitgegroeid tot een katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van formaat . Meer in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­pro­gramma staat ook op speciale jon­ge­ren­pa­gina.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose