Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor de Wereldjongerendagen

gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2014
Paus Fran­cis­cus heeft een bood­schap ge­pu­bli­ceerd van­wege de 29e Wereld­jon­ge­ren­dagen op Palm­zon­dag 13 april 2014. De Wereld­jon­ge­ren­dagen wor­den jaar­lijks op dio­ce­saan niveau gevierd. Om de drie jaar zijn er inter­na­tio­nale bijeen­komsten rond de paus. In 2016 zullen deze plaats­vin­den in Krakau.

Paus Johannes Paulus II

Paus Franciscus (foto: Ramon Mangold)Paus Fran­cis­cus maakte bekend dat paus Johannes Paulus II na zijn heilig­ver­kla­ring op 27 april 2014 de grote patroon­hei­lige zal wor­den van de Wereld­jon­ge­ren­dagen. Deze paus nam in 1984 het ini­tia­tief voor deze dagen. Door zijn toedoen kregen ze een niet te onder­schatten plaats in het leven van de Kerk.

Thema’s 2014-2016

In 2013 maakte paus Fran­cis­cus zijn eerste Wereld­jon­ge­ren­dagen mee als paus in Rio de Janeiro. Paus Bene­dic­tus XVI koos daarvoor nog het thema. Inmiddels heeft paus Fran­cis­cus een lijn uit­ge­zet voor de ko­men­de WJD’s op weg naar de grote inter­nationale WJD in juli 2016 in Polen (Krakau). De thema’s zijn ontleend aan de zalig­spre­kingen uit het Matteüs evan­ge­lie:

  • 29ste Wereld­jon­ge­ren­dagen in 2014:
    ‘Zalig de armen van geest. Want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt 5, 3)
  • 30ste Wereld­jon­ge­ren­dagen in 2015:
    ‘Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien’ (Mt 5, 8)
  • 31ste Wereld­jon­ge­ren­dagen in 2016 (Krakau):
    ‘Zalig de barm­har­tigen want zij zullen barm­har­tig­heid onder­vin­den’ (Mt 5, 7)

‘Arm van geest’

Paus Fran­cis­cus verbindt het thema van 2014 over de zalig­spre­king van de armen van geest met het thema van de WJD 2013 ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn leer­ling’. Evan­ge­lische armoede is de basis­hou­ding voor het ver­sprei­den van het Ko­nink­rijk van God. Het zijn vaak de een­vou­digen van hart die ware vreugde uitstralen, en evangeli­sa­tie hangt af van die ware vreugde, aldus paus Fran­cis­cus.

De paus beschouwt de zalig­spre­kingen als wezen­lijk voor het chris­te­lijke leven. Het is een uit­daging voor jon­ge­ren om als volgelingen van Jezus te leven volgens de zalig­spre­kingen. Dit betekent niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan. De paus spoort de jon­ge­ren aan om hoog in te zetten en te kiezen voor het ware geluk, dat alleen God kan geven, en niet te kiezen voor snel of ge­mak­ke­lijk geluk.

De paus legt de jon­ge­ren in zijn brief uit wat het betekent om ‘arm van geest’ te zijn. Hij drukt de jon­ge­ren op het hart om Jezus na te volgen, die de weg van de armoede koos, en ver­wijst daarbij naar het voor­beeld van de heilige Fran­cis­cus van Assisi.

Jonge gelo­vi­gen zijn ge­roe­pen tot beke­ring, tot het aan­ne­men van een evan­ge­lische levens­stijl, zegt paus Fran­cis­cus. Daarin draait het om be­schei­den­heid, om het zoeken naar wat wezen­lijk is en het han­de­len in soli­da­ri­teit met de armen. De paus bena­drukt dat de armen het ‘lij­dende vlees’ zijn van Christus. Chris­te­nen zijn ge­roe­pen om dat per­soon­lijk aan te raken. De paus geeft bovendien aan dat de armen leer­mees­ters van het leven zijn en veel te bie­den hebben op het men­se­lijke en het gees­te­lij­ke vlak.

(Bron: Rkkerk.nl / Vatican Information Service)

Lees meer

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose