Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Kruisweg Copacabana

Paus: Christus draagt ons kruis mee

gepubliceerd: zaterdag, 27 juli 2013

Vrij­dag­avond 26 juli vond op het strand van Copacabana de Kruis­weg plaats in aanwe­zig­heid van paus Fran­cis­cus. Bij­zon­der was dat de veer­tien staties van Christus’ mar­telgang wer­den nagespeeld. Er waren naar schat­ting een miljoen mensen bij het in­druk­wek­kende spektakel aanwe­zig.

In zijn toe­spraak na het passiespel zei de paus dat Jezus “verenigd is met zoveel jonge mensen die geen ver­trouwen meer hebben in poli­tieke in­sti­tu­ten omdat zij daarin louter egoïsme en corruptie zijn”.

Indrukwekkende Kruisweg CopacabanaDe Kruis­weg op Cobacabana was een combinatie van katho­lie­ke vroom­heid en moderne showele­menten. Zo was er een tra­di­tio­nele pro­ces­sie, waarbij het WJD-kruis werd gedragen en geëscor­teerd door mili­tai­ren van de Bra­zi­li­aanse marine, maar ook drama begeleid door koor en orkest.

Albinoni

Bij de laatste staties wer­den er klassieke stukken gespeeld van Bach en Albinoni, die voor de gelegen­heid op extra dra­ma­tische wijze wer­den vertolkt. Bij het Adagio in G-mineur van Albinoni nam op het hoogte­punt een elektrische gitaar de melodielijn over. Het spektakel bestond vooral uit het naspelen van het passie­ver­haal, waarbij een heuse Christusfiguur zijn gang naar Calvarië vorm gaf door het podium te bestijgen over de rij­baan die is aan­ge­legd voor de pausmobiel.

Simon van Cyrene

In zijn toe­spraak tot de hon­derd­dui­zen­den jon­ge­ren gaf paus Fran­cis­cus uitleg over de bete­ke­nis van het lij­den en sterven van Christus. “Er is geen groot of klein kruis in ons leven dat de Heer niet samen met ons draagt”, zei hij tot de menigte. Fran­cis­cus zei dat ieder van ons zich kan herkennen in de figuren van de passie­ver­halen. Met stemverhef­fing zei de paus: “Kijken ook jullie de andere kant op of zijn jullie als Simon van Cyrene die Jezus hielp het kruis te dragen?” Fran­cis­cus herinnerde er overigens ook aan dat de eerste naam die Europeanen aan Brazilië gaven, luidde: ‘Het land van het Heilig Kruis’.

Demonstranten

Buiten het terrein van de WJD-vie­ring op Copacabana probeer­den Bra­zi­li­aanse demonstranten tij­dens de Kruis­weg de aan­dacht van de paus te trekken. Zij probeer­den het terrein op te komen, maar wer­den door mili­tai­ren en politie tegenge­hou­den. De demonstranten eisen dat de gouverneur van de deel­staat Rio de Janeiro per direct opstapt omdat hij ge­meen­schaps­geld zou hebben verkwanseld.

Veront­waar­diging over machts­mis­bruik

Fran­cis­cus zei ook dat Christus zich verenigt met mensen die hevig veront­waar­digd zijn als politici hun macht gebruiken of als ‘dienaren van de Kerk’ zich niet als zodanig gedragen. Eerder tij­dens het paus­be­zoek riep Fran­cis­cus de Brazilianen op om de strijd tegen onrecht­vaar­dig­heid voort te zetten en een cultuur van soli­da­ri­teit te ves­tigen. (WJD.nl)

Video

Screenshots
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose