Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bisdom Haarlem-AmsterdamVoor het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zijn verbonden ker­ke­lijke instellingen is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacy­ver­klaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensver­wer­king binnen het bisdom.

Betrok­ke­nen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrok­ke­ne heeft met betrekking tot de ver­wer­king van zijn of haar persoonsgegevens en wie daarvoor de contact­persoon bij het bisdom is.

De organisatie van de Katho­lie­ke Kerk in Nederland is gebonden aan specifieke (ker­ke­lijke) regels, het Canoniek recht. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gege­vens­be­scher­ming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen ker­ke­lijke regels gegevens te verwerken.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt het bisdom ervoor dat uw privacy rechten en gege­vens­be­scher­ming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen het bisdom is eenieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zijn verbonden ker­ke­lijke instellingen verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het ker­ke­lijk en burgerlijk recht worden gesteld ten aanzien van het bestuur van het bisdom Haarlem-Amsterdam;
 • Om een doelmatige administratieve organisatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de diocesane archivering te verzekeren;
 • Om daardoor te kunnen bijdragen aan de heiligings- verkondigings- en bestuursopdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn dekenaten, parochies en verbonden ker­ke­lijke rechts­personen;
 • Om te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de ker­ke­lijke ledenadministraties en archieven van andere ker­ke­lijke rechts­personen;
 • Om te dienen als bron voor historische, statistische of weten­schap­pe­lijke doeleinden;
 • Voor identificatiedoeleinden;
 • Voor het uitvoeren van een over­een­komst;
 • Om evenementen en ac­ti­vi­teiten te kunnen organiseren die eraan bijdragen om bovenstaande doel­stel­lingen mogelijk te maken;
 • Om mailingen, nieuwsbrieven en promotie­ma­te­riaal te kunnen versturen teneinde bovenstaande doel­stel­lingen mogelijk te maken;
 • Voor het publiceren van foto’s en film­ma­te­riaal van bisdom­acti­vi­teiten op onze website.

Op welke grondslagen (‘rechtsgronden’) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (‘rechtsgronden’):

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van een over­een­komst;
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende ‘gerechtvaardigde belangen’:

 • Het uitvoeren van de ker­ke­lijke opdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam/de Bisschop van Haarlem-Amsterdam;
 • Een doelmatige organisatie van de rooms-katho­lie­ke ker­ke­lijke gemeen­schap in het bisdom Haarlem-Amsterdam;
 • Het uitvoeren van kerkordelijke voorge­schre­ven procedures, zoals ker­ke­lijke rechtspraak, financieel toezicht en het bijhouden van registers;
 • Het onderhouden van contact met leden, bestuursleden en functionarissen binnen en buiten de Rooms-Katho­lie­ke Kerk;
 • De toe­gan­ke­lijkheid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de interesse voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk te vergroten;
 • Het voeren van corres­pon­dentie.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de over­een­komst met u niet aangaan.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden?

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam en de daarmee verbonden ker­ke­lijke instellingen delen persoonsgegevens met derden die namens hen diensten uitvoeren, bij­voor­beeld:

 • Ker­ke­lijke instellingen binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerkprovincie Nederland;
 • Bedrijven die zorg dragen voor hosten, onderhouden en functioneren van websites van het bisdom Haarlem-Amsterdam en verbonden ker­ke­lijke instellingen, alsmede bedrijven die zorgdragen voor het interne systeembeheer van de bisdom-organisatie;
 • Bedrijven die zorgdragen voor dienstverlening op gebied van de administratieve organisatie en interne controle;
 • Onderzoeksin­stel­lingen die onderzoek verrichten voor weten­schap­pe­lijke, historische of statistische doeleinden.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van systemen en ruimtes waar persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Welke rechten heeft u? 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal het Bisdom Haarlem-Amsterdam een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek aan ons richten via de contactgegevens die in deze privacy­ver­klaring zijn opgenomen.

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de ver­wer­king van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten ‘beperken’;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de ver­wer­king) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bij­voor­beeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de over­een­komst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacy­ver­klaring kunt u contact opnemen met:

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen we deze privacy­ver­klaring aanpassen?

Ja. Deze privacy­ver­klaring is van 20 juli 2018. We behouden ons het recht voor deze privacy­ver­klaring aan te passen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose