Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Evangelisatie / pre-catechese

CrucifixEerste ver­kon­di­ging, evangeli­sa­tie of pre-catechese zijn allemaal begrippen die ongeveer het­zelfde willen zeggen. Met name het begrip pre-catechese maakt dui­de­lijk dat er ideaal gezien “iets” vóóraf gaat aan de catechese in de pa­ro­chies. Bij de pre-catechese probeert men het geloof voor te stellen aan mensen die dit nau­we­lijks kennen en nodigt men mensen uit hun leven voor God open te stellen. Pre-catechese is erop gericht om mensen te helpen om Jezus Christus per­soon­lijk te leren kennen. Om hen te helpen een keuze te maken voor Hem en te leven als zijn leer­ling. God nodigt iedere mens uit om deze relatie met Hem aan te gaan.

Neem als voor­beeld de koningin. Je kunt van alles over haar weten en over haar verzamelen, maar als je haar nog nooit per­soon­lijk hebt ontmoet, blijft de ver­hou­ding met haar afstan­de­lijk. Zo is het ook met Jezus. Pas als je Hem per­soon­lijk hebt ontmoet, valt alle kennis over Hem op zijn plaats. De pre-catechese wil mensen uit­no­di­gen om deze relatie met Jezus aan te gaan.

Daarna kunnen mensen ver­der groeien om Jezus beter te leren kennen binnen een geloofs­ge­meen­schap. Dat gebeurt bij de catechese. In de praktijk zullen pre-catechese en catechese vaak door elkaar lopen, maar het is be­lang­rijk om dit on­der­scheid hel­der te hebben als u zich inzet in de catechese. (Lees hier bij­voor­beeld meer over in Evangelii Gaudium 164 van paus Fran­cis­cus).

Evangeli­sa­tie in de context van de pa­ro­chie

Twee boeken, waarin be­schre­ven wordt hoe een pa­ro­chie evan­ge­li­se­rend of missio­nair kan zijn (of meer kan wor­den), zijn Als God renoveert (2014) van de Canadese pries­ter James Mallon en Rebuilt (2013) van de Ameri­kaanse pries­ter Michael White en zijn pas­to­raal mede­wer­ker Tom Corcoran. Beide boeken zijn in 2019 in Neder­landse vertaling ver­sche­nen. Beide boeken be­schrij­ven hoe een gewone pa­ro­chie, waar een terugloop was van bezoekers, vrij­wil­li­gers en gelovig elan, een omslag heeft gemaakt naar een missio­naire pa­ro­chie.

Beide boeken bie­den niet zo zeer een bepaalde methode aan, maar na een analyse van de hui­dige situatie waarin de Kerk zich bevindt en een gron­dige en gelo­vi­ge be­zin­ning op waarom de pa­ro­chie bestaat, bie­den ze vooral een hoop­volle weg en rich­ting naar de toe­komst toe. Het sterke aan beide boeken is dat het niet verhalen zijn ‘hoe het zou kunnen of moeten’, maar dat het doorleefde praktijk­ver­halen zijn. Inmiddels zijn ook pa­ro­chies uit het Verenigd Ko­nink­rijk, Duits­land, Frank­rijk en ook Neder­land met principes uit deze boeken aan de slag.

Voor meer in­for­ma­tie over beide boeken, inclusief Lees­wij­zers, die willen helpen om deze boeken met een groep in de pa­ro­chie te lezen:

Als God renoveert Rebuilt

Als God renoveert

De pa­ro­chie van on­der­houd naar bloei

Onder andere te be­stel­len bij:

Rebuilt

Samen bouwen aan een vitale pa­ro­chie­ge­meen­schap

Onder andere te be­stel­len bij:

Metho­den t.a.v. evangeli­sa­tie / pre-catechese

Er zijn ver­schil­lende metho­den en ma­te­ri­alen voorhan­den op het gebied van de evangeli­sa­tie / pre-catechese. Hier­on­der wor­den er enkele genoemd.

Alpha-cursus

Een kennis­ma­king van 10 weken met het chris­te­lijke geloof! Samen eten, een praatje of een dvd bekijken, kleine groepen om hierover door te spreken. Gere­geld zijn er trai­nings­da­gen voor diegenen die de Alpha-cursus willen gaan geven.

Alpha-cursus

Kom en zie

Een cursus van acht weken – kennis­ma­king met het chris­te­lijke geloof - voor met name rand­ker­ke­lijken en mensen die niet bekend zijn met het chris­te­lijke geloof. Er is een werk­boek voor de deel­ne­mers en een handlei­ding be­schik­baar.

Alpha-cursus

Opnieuw Beginnen

Een cursus van zes weken voor met name katho­lie­ken die hun geloof willen heront­dek­ken. Ook in te zetten bij het catechumenaat (vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den). Er is een werk­boek voor de deel­ne­mers en een handlei­ding be­schik­baar.

Opnieuw beginnen

CaFE (Catholic Faith Exploration)

Met name CaFE 1 God beter leren kennen. Zeven bij­een­komsten waarin samen een dvd bekeken wordt en hier in kleine groepen over ver­der ge­spro­ken wor­den.

Catholic Faith Exploration (CaFE)

In­ter­net­cur­sus Waarom Jezus?-rk

Een online cursus over de basis­be­gin­selen van het chris­te­lijke geloof. Een cursus van vijf weken, waarbij je in gesprek gaat met een per­soon­lijke e-coach.

Internetcursus Waarom Jezus - rk

Ker­ke­lijke do­cu­menten op het gebied van evangeli­sa­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose