Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

IdeeŽnplatform Kerstmis 2020 - ĎGeef ons Licht in de duisternisí

Kerstmis vieren tijdens een pandemie

Kerstmis 2020

Juist in deze tijd is het Licht van Kerst­mis zo hard nodig. Maar helaas mogen we, vooralsnog, met niet meer dan 30 personen tege­lijker­tijd de Mis vieren. Volle kerken en samen kerst­lie­de­ren zingen zit er dit jaar dus niet in.

In plaats daar­van moeten we onze creativi­teit inzetten om Kerst­mis dit jaar bij de mensen te brengen. Gelukkig staan we in een rijke traditie, die daar volop moge­lijk­he­den voor biedt. Binnen dat kader zijn de pastoors gevraagd hun ideeën aan ons toe te sturen. In dit dossier vindt u de oogst van de ideeën uit ons bisdom, onderver­deeld in vier cate­go­rieën, welke zijn getoetst aan de maat­regelen van de over­heid en aan de richt­lij­nen van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Veel dank aan alle inzen­ders!

Kerk­ge­bouw

Het openstellen van het kerk­ge­bouw is be­lang­rijk om mensen de moge­lijk­heid te geven even te komen bid­den of een kaarsje aan te steken. In de aanloop naar Kerst biedt deze open­stel­ling aanvullende moge­lijk­he­den:

(Online) Aanwe­zig zijn

De corona­pan­de­mie creëert afstand tussen mensen. Zeker alleenstaan­den en ouderen wor­den nu gecon­fron­teerd met een­zaam­heid. Aanwe­zig zijn voor deze mensen is nu heel be­lang­rijk. On­der­staan­de ideeën kunnen hierbij helpen.

Li­tur­gie

Vooralsnog mogen reli­gi­euze bij­een­komsten met maximaal 30 bezoekers wor­den gehou­den. Voor Kerst brengt dit moge­lijk­he­den met zich mee, zeker omdat de li­tur­gie rondom Kerst­mis bij­zon­der uit­ge­breid is. Daar­naast is er altijd moge­lijk­heid om extra gebeds­mo­menten in te plannen (hierbij in acht nemend dat er een periode van ventileren tussen de bij­een­komsten in de kerk­ge­bouwen moet zijn).

Naar buiten (tre­den)

De corona­pan­de­mie creëert afstand tussen mensen. Zeker alleenstaan­den en ouderen wor­den nu gecon­fron­teerd met een­zaam­heid. Aanwe­zig zijn voor deze mensen is nu heel be­lang­rijk. On­der­staan­de ideeën kunnen hierbij helpen.

Deze pagina zal regel­ma­tig wor­den bij­ge­werkt

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose