Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdominformatie

Contact

post­a­dres: Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
tele­foon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29
e-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Bis­schops­huis
Leidse­vaart 146
2014 HE  Haar­lem
tel. 023 - 511 2600
Se­cre­ta­riaat Dio­ce­sane Diensten
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM  Vo­ge­len­zang
tel. 023 - 511 2600
Bisschophuis te Haarlem
Bis­schops­huis en Bavo­kathe­draal te Haar­lem
De Tiltenberg te Vogelenzang
De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang

Bis­schop

Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks

17 no­vem­ber 1954 geboren te Leidschen­dam Mgr. Hendriks
24 maart 1979 diaken­wij­ding
29 sep­tem­ber 1979 pries­ter­wij­ding
1997 aan­stel­ling tot rector van De Tilten­berg
10 de­cem­ber 2011 wij­ding hulp­bis­schop
benoe­ming tot titulair bis­schop van Arsacal
www.arsacal.nl
1 januari 2012 benoemd tot vica­ris-generaal
22 de­cem­ber 2018 Benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor
1 juni 2020 Aantre­den als bis­schop

Vica­ris-generaal

Mgr. dr. Bart J. Putter

22 februari 2004 diaken­wij­ding Vicaris-generaal B.H. Putter
5 juni 2004 pries­ter­wij­ding
2012 vice-kanselier
2014-heden pastoor pa­ro­chies Haar­lem&BOAZ
2016 kanselier
2020 vica­ris-generaal

Vica­ris voor kerk­rechte­lijke zaken, officiaal en kanselier

Dr. André J.T. van den Hout

25 maart 1999 diaken­wij­ding Vicaris-generaal André van den Hout
29 mei 1999 pries­ter­wij­ding
1 januari 2013 officiaal
6 juli 2018 kanun­nik
5 juni 2020 bis­schop­pe­lijk vica­ris
5 juni 2020 kanselier

Vica­ris voor Mi­gran­ten, Cate­go­riale Ziel­zorg en Missie

Drs. Gerard H.B. Bruggink

15 sep­tem­ber 1979
diaken­wij­ding Dhr. Bruggink
31 mei 1980
pries­ter­wij­ding
2012
rector De Tilten­berg
2016 vica­ris voor de cate­go­riale ziel­zorg
2020 vica­ris voor Mi­gran­ten en Missie

Gedele­geer­den

Li­tur­gische en ceremoniële zaken
gedele­geerde: ZEH. drs. E.H.A. Fennis
Oecumene en bede­vaarten
gedele­geerde: ZEH. drs E.J. van Teijlingen
Gedele­geer­den voor onder­wijs
secundair onder­wijs: ZEH. J.J. Quadvlieg
primair onder­wijs: Dhr. drs. J.D.J.T. Wienen

Bis­dom­staf

bis­schop: Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
vica­ris-generaal: Mgr. dr. B.J. Putter
vica­ris en kanselier: Dr. A.J.T. van den Hout
vica­ris: Drs. G.H.B. Bruggink
alge­meen econoom: T.J. van der Steen MBA
ambte­lijk se­cre­ta­ris: Drs. M.N.F.M Frederiks

Leiding dio­ce­sane curie

Moderator
vica­ris-generaal: Mgr. dr. B.J. Putter
alge­meen econoom: T.J. van der Steen MBA

Se­cre­ta­riaat

mede­wer­ker: Mw. P. Vermeer (notaria)
mede­wer­ker: Dhr. J. Keuss

Afdelingen

Archief
mede­wer­ker: Dhr. drs. F.J. Twisk
mede­wer­ker: Dhr. dr. J.I.M.X. Vijgen
Caritas
staf­func­tio­na­ris: Dhr. drs. E.W. Meyknecht
mede­wer­ker: Mw. J.P.M. van der Loos
Coördinatie bestuursbenoe­mingen en bis­schop­pe­lijke machti­gingen
vicekanselier: Mw. drs. L. van Oordt
vicekanselier: Mw. L.J. Romijn MSc MA BA
Fi­nan­ciën en Bouw­zaken
alge­meen econoom: T.J. van der Steen MBA
bouw­kun­dige: Mw. drs. C.M.C. Wentges
controller pa­ro­chies: Mw. J.M. Smits - van Schaik RB
controller PCI’s: Dhr. C.G. van der Plas
hoofd fi­nan­ciën: Dhr. D.P. de Haas
fi­nan­ciële adm.: Dhr. I. de Vries
fi­nan­ciële adm.: Dhr. G.D. van der Bijl
fi­nan­ciële adm.: Dhr. A.C. Nimis
sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie: Mw. G. Ginsel
Geloofsop­bouw
staf­func­tio­na­ris: Dhr. M.H.M. Jansen
mede­wer­ker: Mw. C.C.M. Hoogen­boom MSc
Pa­ro­chie - Bestuur en organi­sa­tie
mede­wer­ker: Dhr. M.F.E. van der Knaap
Pers en Com­mu­ni­ca­tie
hoofdred. SamenKerk: ZEH. drs E.J. van Teijlingen
Ka­the­draal-TV: Dhr. M.H.M. Jansen
Ka­the­draal-TV: Mw. L.J. Romijn MSc MA BA
Personeels­zaken
mede­wer­ker: Mw. A.A. van Assema
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose