Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Romebedevaart 2016

Alle nieuws­be­richten over de dio­ce­sane Rome­bede­vaart die in no­vem­ber 2016 zal plaats­vin­den.
Pelgrims weer thuis
nieuws - vrijdag, 18 november 2016
Zater­dag 19 no­vem­ber was het allemaal weer voorbij, de reis terug naar huis. Een heel andere reis dan de heenreis. Naar Rome gingen 125 in­di­vi­duele pelgrims... naar huis ging één groep van 125 pelgrims. Bij het hotel ston­den drie bussen klaar, één bus voor de KLM-vlucht en de andere twee voor de mensen die met Vueling vlogen.
Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 18 november 2016
Tussen de pro­gram­maon­der­de­len van de Rome­bede­vaart door blijft er na­tuur­lijk ook nog voldoende tijd over om de ‘eeuwige stad’ te vereeuwigen. Ter her­in­ne­ring aan een on­ver­ge­te­lijke reis, maar ook voor de thuis­blij­vers plaatsen we nog een foto­se­rie met beziens­waar­dig­he­den van de hand van Ramon Mangold.
Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
Een stukje Nederland in Rome
nieuws - vrijdag, 18 november 2016
Tesamen met de pelgrims van Bisdom ’s-Hertogen­bosch vier­den de pelgrims van ons bisdom don­der­dag 17 no­vem­ber de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk. Foto­graaf Ramon Mangold maakte er weer een prach­tige foto­se­rie van.
Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 18 november 2016
Na het hoogte­punt van de Neder­landse dag op dins­dag 15 no­vem­ber trokken de meeste Neder­landse pelgrims woens­dag­och­tend 16 no­vem­ber toch weer naar de Sint Pieter voor de algemene au­diën­tie. Foto­graaf Ramon Mangold maakte er weer een prach­tig beeld­ver­slag bij.
Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
nieuws - woensdag, 16 november 2016
Op woens­dag staan pelgrims in Rome altijd vroeg op. Waarom? Het is de dag van de algemene au­diën­tie met de paus. Tien­dui­zen­den mensen verzamelen zich op het Sint Pieters­plein om een glimp van paus Fran­cis­cus op te vangen en ook om te luis­te­ren naar zijn toe­spraak.
Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
Tweeduizend Nederlandse pelgrims ontmoeten paus Franciscus
nieuws - dinsdag, 15 november 2016
Een van de hoogte­pun­ten van de Neder­landse pelgrims­reis naar Rome is onge­twij­feld de Neder­landse H.Mis in de Sint-Pieter op dins­dag 15 no­vem­ber 2016. Bijna alle Neder­landse bis­schop­pen, zo’n 100 pries­ters en diakens en 2000 pelgrims vier­den ge­za­men­lijk de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Pieter­basi­liek te Rome en daarna was er een ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus.
Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
Verslag van een heenreis met hindernissen
nieuws - dinsdag, 15 november 2016
Om vier in de nacht is het rus­tig op straat. Maar maan­dag 14 no­vem­ber kwamen uit alle delen van ons bisdom, en zelfs daar­bui­ten, mensen naar Schiphol. In totaal 125 pelgrims verzamel­den zich. Honderd van hen vlogen met Vueling en vijfen­twin­tig met KLM.
Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
Speciaal boekje over vluchtelingenwerk voor de paus
nieuws - vrijdag, 11 november 2016
Maan­dag 14 no­vem­ber vertrekt de pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met de eerste vliegtuigen van die dag naar Rome. In totaal bestaat de groep uit 129 personen, waar­onder hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den en hulp­bis­schop Jan Hendriks.
Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
Zondag 6 november ē 10.30 uur ē NPO2
nieuws - vrijdag, 4 november 2016
Zondag, 6 no­vem­ber, zal in Rome mgr. A.L.M. Hurkmans, emeritus bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, aantre­den als rector van de Friezen­kerk in Rome. Bij de plech­tig­he­den is namens de Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie voor­zit­ter mgr. Van den Hende aanwe­zig.
Nog enkele plaatsen vrij!
Bisdombedevaart naar Rome
nieuws - vrijdag, 14 oktober 2016
Inmiddels hebben rond de 120 pelgrims zich opge­ge­ven om mee te gaan met de reis van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar Rome. Daar sluiten we aan bij de vele andere nederlandse pelgrims, die zich in het kader van het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid verzamelen rondom de Neder­landse dag op 15 no­vem­ber. Paus Fran­cis­cus zal op die dag speciaal de Neder­landse pelgrims begroeten.
Al honderd pelgrims ingeschreven!
Bisdomreis naar Nederlandse bedevaart in Rome
nieuws - woensdag, 14 september 2016
Vandaag, 14 sep­tem­ber, twee maan­den vóór vertrek, heeft de 100e pelgrim zich aangemeld voor de reis naar Rome van 14 t/m 19 no­vem­ber van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daar sluiten we aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.
Met het bisdom naar Nederlandse Bedevaart in Rome
info - dinsdag, 13 september 2016
In navol­ging van de succes­volle Romereis in mei 2015 or­ga­ni­seert het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 no­vem­ber 2016 nogmaals een bede­vaarts­reis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.
Programma Romebedevaart 2016
nieuws - zaterdag, 10 september 2016
In navol­ging van de succes­volle Romereis in mei 2015 or­ga­ni­seert het bisdom van Haar­lem-Amster­dam van 14 t/m 19 no­vem­ber 2016 nogmaals een bede­vaarts­reis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.
Romebedevaart update
Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar de Eeuwige Stad in november
nieuws - woensdag, 24 augustus 2016
Ruim 60 pelgrims hebben zich al inge­schre­ven voor de Romereis van het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam van 14 t/m 19 no­vem­ber 2016. Daar sluiten we ons aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid! Hier­on­der het meer uit­ge­werkte pro­gram­ma spe­ci­fiek voor deel­ne­mers vanuit ons bisdom, in ver­volg op eer­dere bericht­ge­ving.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose