Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Bisdom Maand Journaal

Maan­de­lijks wordt op Ka­the­draal TV een Bisdom Maand Jour­naal gemaakt met actueel nieuws vanuit het bisdom met inte­res­sante, leuke en in­spi­re­rende berichtjes zodat u weer helemaal ‘bij’ bent!
Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
nieuws - zondag, 5 mei 2024
In het bisdom maandjour­naal van mei blikken we terug op de ini­tia­tie­ven rondom het wor­den van een missio­naire kerk. In april was de con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie in Veenendaal, maar was ook de in­spi­ra­tie­dag voor vrij­wil­li­gers in het opbouw­werk in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Bisdom Maand Journaal - April 2024 Video
nieuws - maandag, 1 april 2024
Het is Pasen! Als Wereld­kerk vieren we de ver­rij­ze­nis van Christus uit de dood. In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam mochten we in de Paas­wake maar liefst ruim 80 nieuwe volwassen dopelingen verwel­ko­men.
Bisdom Maand Journaal - Maart 2024 Video
nieuws - zondag, 3 maart 2024
In het Bisdom Maandjour­naal van maart 2024 ver­telt Corine van der Loos als coördinator van de synode hoe de nieuwe dio­ce­sane consul­ta­tieronde er in ons bisdom uit gaat zien.
Bisdom Maand Journaal - Februari 2024 Video
nieuws - zondag, 4 februari 2024
Op 14 februari 2024 begint de veer­tig­da­gen­tijd; de tijd van be­zin­ning, vasten en het doen van aalmoezen waar­mee katho­lie­ken zich voor­be­rei­den op Pasen. In dit Bisdom Maandjour­naal staan we dan ook stil bij wat de veer­tig­da­gen­tijd kan betekenen.
Bisdom Maand Journaal - Januari 2024 Video
nieuws - maandag, 15 januari 2024
Een nieuw jaar, nieuwe energie! We starten 2024 met maar liefst drie nieuwe fusie­paro­chies in ons bisdom. Dat is een hoop­vol teken, van ont­wik­ke­ling en groei. Van harte proficiat aan de drie genoemde pa­ro­chies!
Bisdom Maand Journaal - December 2023 Video
nieuws - zondag, 3 december 2023
In het Bisdom Maandjour­naal van de­cem­ber 2023 blikken we aan het begin van de Advent vooruit op de maand die voor ons ligt. Het bisdom is de ko­men­de maand onderweg naar Kerst­mis.
Bisdom Maand Journaal - November 2023 Video
nieuws - zondag, 5 november 2023
In het Bisdom Maandjour­naal van no­vem­ber 2023 is er aan­dacht voor de situatie in de wereld: er zijn momen­teel veel brandhaar­den van geweld. Als katho­lie­ken wor­den we door Paus Fran­cis­cus opge­roe­pen ons door te bid­den en te vasten in te zetten voor de vrede.
Bisdom Maand Journaal - Oktober 2023 Video
nieuws - zaterdag, 14 oktober 2023
In het Bisdom Maandjour­naal van ok­to­ber uit­ge­breid aan­dacht voor de algemene bis­schop­pen­synode over synodali­teit die momen­teel (van 4 tot 29 ok­to­ber 2023) in Rome plaats­vindt. Het is een unicum in de kerkge­schie­de­nis, want voor het eerst hebben leken in een aanzien­lijk aantal stem­recht.
Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
nieuws - zondag, 3 september 2023
In het Bisdom Maand Jour­naal van sep­tem­ber 2023 kijken we terug op een zin­de­rende zomer, vol met katho­lie­ke ac­ti­vi­teiten. De grootste daar­van was na­tuur­lijk de WJD. An­der­half miljoen jonge katho­lie­ken verzamel­den in Lissabon rondom Paus Fran­cis­cus. Carolien Hoogen­boom was er één van en ver­telt over haar erva­ringen.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
nieuws - zaterdag, 3 juni 2023
Met de zomer om de hoek is er de ko­men­de maan­den weer van alles in ons bisdom te beleven. Zo staan deze weken na Pink­ste­ren in het teken van de Geest, maar ook in het teken van het Aller­hei­ligst Sacra­ment.
Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
nieuws - zaterdag, 6 mei 2023
In het Bisdom Maandjour­naal van mei 2023 kijken we uit naar de komst van de Geest. Dat vieren we heel concreet met Pink­ste­ren, maar er staan in mei meer­dere ac­ti­vi­teiten op de agenda waar de aanwe­zig­heid van de Geest dui­de­lijk zicht­baar is.
Bisdom Maand Journaal - April 2023 Video
nieuws - zaterdag, 1 april 2023
In april zal het Pasen wor­den. En Pasen is het feest van het nieuwe leven. Dat geldt ook voor onze Kerk, die als ge­meen­schap steeds weer wordt uitgedaagd met open hart de ont­moe­ting met Christus te facili­te­ren. In dit Bisdom Maandjour­naal wordt dat op meer­dere manieren getoond.
Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
nieuws - zaterdag, 4 maart 2023
Midden in de veer­tig­da­gen­tijd van 2023 blikt dit Bisdom Maandjour­naal vooruit op wat er in maart te gebeuren staat. Maar eerst wordt de bood­schap voor de veer­tig­da­gen­tijd van Paus Fran­cis­cus aan­ge­haald. Hij verge­lijkt het vasten name­lijk met een bergbeklim­ming. En zoals bij de berg Tabor wacht daar na de klim een prach­tig uit­zicht.
Bisdom Maand Journaal - Februari 2023 Video
nieuws - zaterdag, 4 februari 2023
Het Bisdom Maandjour­naal van februari 2023 staat stil bij de con­ti­nen­tale fase waar de bis­schop­pen­synode over synodali­teit inmiddels in beland is. Corine van der Loos, coördinator van de synode in ons bisdom, ver­telt hoe deze fase eruit ziet.
Bisdom Maand Journaal - December 2022 Video
nieuws - zondag, 11 december 2022
In het Bisdom Maandjour­naal van de­cem­ber 2022 staan we stil bij de eerste 'normale' Kerst na corona. Vica­ris-Generaal Bart Putter ver­telt wat pa­ro­chies kunnen doen om deze Kerst gastvrij gelo­vi­gen te ont­van­gen. Daarna passeren veel ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten de revue, want rondom de kerst­da­gen wordt er in ons bisdom -gelukkig- bij­zon­der veel geor­ga­ni­seerd.
Bisdom Maand Journaal - November 2022 Video
nieuws - zaterdag, 5 november 2022
De bis­schop­pen van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gaan op Ad Limina­be­zoek in Rome ko­men­de maand. In dit Bisdom Maandjour­naal van no­vem­ber 2022 ver­telt Mgr. Jan Hendriks hoe zo een bezoek er nou precies uitziet. Hij zal een blog bij­hou­den op www.arsacal.nl en ook op www.katho­liek­le­ven.nl zal er elke dag een video­ver­slag wor­den gedaan van dit be­lang­rijke bezoek.
Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
nieuws - zaterdag, 1 oktober 2022
In het Bisdom Maand Jour­naal van ok­to­ber blikken Mgr. Jan Hendriks en staf­func­tio­na­ris kerkop­bouw Marius van der Knaap terug op de besturen­dag van 10 sep­tem­ber 2022. Op deze dag stond de toe­komst van de Kerk in ons bisdom centraal, o.a. door de pre­sen­ta­tie van cijfers waarover men samen in gesprek ging. De Bis­schop licht in dit Bisdom Maandjour­naal nog eens toe hoe we de toe­komst die voor ons ligt zullen inrichten.
Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
nieuws - dinsdag, 10 mei 2022
In het Bisdom Maandjour­naal van mei 2022 staan we stil bij de hulp die vanuit ons bisdom aan de vluch­te­lingen van de oorlog in Oekraïne wordt gegeven. Rector Jeroen de Wit van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom ver­telt en laat zien hoe de opvang daar wordt ingericht.
Bisdom Maand Journaal - April 2022 Video
nieuws - maandag, 11 april 2022
In het Bisdom Maandjour­naal van april 2022 staan we stil bij de hulp die vanuit ons bisdom aan de vluch­te­lingen van de oorlog in Oekraïne wordt gegeven. Rector Jeroen de Wit van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom ver­telt en laat zien hoe de opvang daar wordt ingericht.
Bisdom Maand Journaal - Maart 2022 Video
nieuws - maandag, 7 maart 2022
Het Bisdom Maandjour­naal van maart 2022 zoomt in op de situatie in Oekraïne en de oproep van de Paus om 2 maart te bid­den en te vasten voor de vrede in de wereld; en dit bid­den en vasten als wapens van God vast te hou­den zolang als nodig is. Veel pa­ro­chies in ons bisdom hebben daar al gehoor aan gegeven, en ook de collecte van zon­dag 6 maart in alle pa­ro­chies was volle­dig bestemd voor Oekraïne.


zondag, 13 februari 2022Bisdom Maand Journaal - Februari 2022 Video
donderdag, 13 januari 2022Bisdom Maand Journaal - Januari 2022 Video
maandag, 20 december 2021Bisdom Maand Journaal - December 2021 Video
zaterdag, 6 november 2021Bisdom Maand Journaal - November 2021 Video
zondag, 3 oktober 2021Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021 Video
zaterdag, 4 september 2021Bisdom Maand Journaal - September 2021 Video
zaterdag, 5 juni 2021Bisdom Maand Journaal - Juni 2021 Video
zaterdag, 1 mei 2021Bisdom Maand Journaal - Mei 2021 Video
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
zaterdag, 6 maart 2021Bisdom Maand Journaal - Maart 2021 Video
zaterdag, 6 februari 2021Bisdom Maand Journaal - Februari 2021 Video
zaterdag, 9 januari 2021Bisdom Maand Journaal - Januari 2021 Video
zaterdag, 5 december 2020Bisdom Maand Journaal - December 2020 Video
zondag, 1 november 2020Bisdom Maand Journaal - November 2020 Video
zondag, 4 oktober 2020Eerste Bisdom Maand Journaal - Oktober 2020 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose