Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Inzenden

Het ingescande, ondertekende formulier mag verzonden worden naar:

Indien inscannen en opsturen niet mogelijk is, mag een kopie van het ondertekende formulier worden verzonden naar:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    Postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Vragen

Voor vragen kan men contact opnemen met:

Huwelijkszaken

Op deze pagina vindt u het huwe­lijks­for­mu­lier. Dit huwe­lijks­for­mu­lier is steeds nood­za­ke­lijk wanneer een toe­koms­tig echtpaar voor de rooms-katho­lie­ke kerk wenst te trouwen. In het geval dat er voor­af­gaand aan de huwe­lijks­slui­ting nog bepaalde verloven of dispen­sa­ties van­wege huwe­lijksbeletselen moeten wor­den aan­ge­vraagd, dient het formulier in beginsel digi­taal te wor­den ver­werkt.

Het formulier wordt ingevuld door de pastoor zelf of de gedele­geerde pries­ter of diaken die in de huwe­lijks­vie­ring zal optre­den als ker­ke­lijk getuige. Alleen de be­tref­fen­de gewijde be­die­naar kan dit formulier insturen aan het bisdom. De bis­schop­pe­lijk gedele­geerde onder­zoekt ver­vol­gens de aan­vraag en verleent namens de bis­schop al dan niet verlof of dispen­sa­tie. Alleen met een derge­lijk verlof of dispen­sa­tie kan het huwe­lijk geoorloofd en/of gel­dig gesloten wor­den.

Invulin­struc­tie formulier ker­ke­lijke huwe­lijks­slui­ting

Alge­meen

  1. Vult u het formulier volle­dig digi­taal in. Alleen de handteke­ningen dienen na invullen van het formulier met pen te wor­den toe­ge­voegd. Hier­voor dient u het formulier te printen. Na onderteke­ning scant u de for­mu­lie­ren in en stuurt u deze naar huwe­lijk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Het ori­gi­nele formulier houdt u zelf.
  2. Het formulier kan tij­dens een gesprek met het toe­koms­tig echtpaar wor­den ingevuld.
  3. Het formulier kan tus­sen­tijds (deels) ingevuld wor­den opge­slagen.
  4. Het formulier heeft een appendix met alle genoemde bronnen en canones, welke naast het formulier gehou­den kan wor­den. Deze appendix geldt als hulp­mid­del en hoeft niet mee opgestuurd te wor­den. 
  5. U krijgt de door de ker­ke­lijke recht­bank aan­ge­vulde be­schei­den terug­ge­stuurd (per post). U kunt het ori­gi­nele formulier met de door de ker­ke­lijke recht­bank aan­ge­vulde be­schei­den ver­der doorsturen/ver­werken. Het bisdom maakt van alles een digitale kopie voor archive­ring.

Voor aanvullende invulin­struc­tie: download de invulin­struc­tie (pdf)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose