Bisdom Haarlem-AmsterdamCentrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Op 5 mei 2008 heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. M. Punt het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Het centrum is geves­tigd in het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen ‘De Tilten­berg’.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk Centrum voor de Sociale van de Kerk
De Tilten­berg
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
www.tilten­berg.org

Het Centrum heeft tot doel het bestu­de­ren, ver­die­pen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de do­cu­menten van de ver­schil­lende pausen, om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten.

Om dit doel te verwer­ke­lijken or­ga­ni­seert het Centrum lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken en symposia, ver­zorgt het publi­ca­ties en tracht het de sociale leer met alle daartoe diens­tige mid­de­len onder de aan­dacht te brengen, vooral van hen die maat­schap­pe­lijke en poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen.

Het Centrum kan voor uw doel­groep een inlei­ding ver­zorgen over de Sociale Leer van de Kerk, waar nodig toegespitst op uw spe­ci­fie­ke ac­ti­vi­teiten.

Het CSLK heeft een eigen web­si­te: www.cslk.nl

Website Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose