Bisdom Haarlem-Amsterdam


Caritas

Intro

Afdeling CaritasDe afdeling Caritas van ons Bisdom onder­steunt en sti­mu­leert het ker­ke­lijke net­werk dat mensen die hulp nodig hebben zon­der voor­waar­den nabij wil zijn. De afdeling helpt ook bij het zoeken naar onder­steu­ning en indien moge­lijk naar oplos­singen.

Website

Op deze web­si­te vindt u nieuws­be­richten, ach­ter­grondin­for­ma­tie en do­cu­menten over caritas. Ook kunt u in­for­ma­tie vin­den over de caritas in pa­ro­chies en andere organi­sa­ties die zich met caritas bezig­hou­den in het bisdom, lan­de­lijk en we­reld­wijd.

Nieuws­brief

Wilt u op de hoogte blijven van ont­wik­ke­lingen, ma­te­ri­alen en ac­ti­vi­teiten op het gebied van caritas? Meldt u dan aan voor de nieuws­brief via:

Contact

Neem gerust contact op voor advies, contactge­ge­vens of be­ge­lei­dings­tra­jecten. Ook inpsiratie­bij­een­komsten en cursussen behoren tot de moge­lijk­he­den.

Caritasfolder - Een nieuwe stapStaf­me­de­werker voor de caritas:

Controller PCI’s:

Het meest actuele Caritas-nieuws

Oproep tot organiseren van activiteiten
Rond Werelddag van Migranten en Vluchtelingen op 29 september
gepubliceerd: dinsdag, 25 juni 2024
Zondag 29 sep­tem­ber aanstaande is de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling nodigt pa­ro­chies en daar­naast “alle mensen van goede wil” uit om ini­tia­tie­ven te or­ga­ni­se­ren met mi­gran­ten en vluch­te­lingen. Daarvoor biedt het hulp­mid­de­len en ma­te­ri­alen aan via een web­si­te.
‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Cursus- & oefendag - Synode en Caritas
gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2024
Hoe kun je luis­te­ren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straat­krantverkoper, de dak­loze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is... In het synodale proces wor­den we uit­ge­no­digd om naar ie­der­een te luis­te­ren. Maar hoe doe je dat?
Besturenavond IPCI’s
Donderdag 25 april - 18.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 3 april 2024
Op don­der­dag­avond 25 april vanaf 18.00 uur wordt er een besturen­avond voor (Inter-) Parochiële Caritas In­stel­lingen - (I)PCI’s gehou­den in het gas­ten­huis van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Alle nieuws­be­richten van afdeling Caritas


Steunen

Wat is caritas?

Caritas ofwel naasten­liefde of lief­da­dig­heid is onder­deel van het katho­lie­ke geloof. Naast het samen komen om de sacra­menten te vieren en het geloof te ver­kon­di­gen is het naar buiten gaan om mensen in nood op te zoeken, even be­lang­rijk voor gelo­vi­gen.

Het woord ‘caritas’ betekent ‘liefde’ en stamt van een Latijns woord dat ver­band houdt met de bete­ke­nis ‘duur’ en ‘waarde­vol’. Als chris­te­nen geloven we dat voor God de mensen waarde­vol, onbe­taal­baar zijn.

Caritas is een dienst van naasten­liefde: concrete hulp bij noden en behoeften. Het gaat bij Caritas ook over opkomen voor de rechten van mensen die in de verdruk­king terecht zijn geko­men. Toch is Caritas meer dan spullen of geld geven, of protestmarsen hou­den. Het gaat over mensen in nood zien, de verhalen van deze mensen horen.

foto: Alex Green
Compassie

Aan de Caritas werken vele mensen mee, ook mensen die zich­zelf niet gelovig of ker­ke­lijk noemen. Ze doen dat in pa­ro­chies, in kloosters, in projecten en stich­tingen, vaak ook in samen­wer­king met andere kerken en religies, met als gemeen­schap­pe­lijk doel de mensen in nood te laten weten ze erbij horen, naar hen te luis­te­ren, vriend­schap te sluiten en al doende te leren wat we voor elkaar kunnen betekenen. Door met hen op te trekken door het oerwoud van instanties en rege­lingen, oplos­singen te zoeken voor problemen die niet oplos­baar lijken, trouw te blijven in situaties die niet ver­an­de­ren, maar die min­der zwaar wor­den als je er niet alleen voor staat. Caritas als voor­beeld is rele­vant voor ie­der­een. Wanneer je de ander helpt, word je daar zelf ook gelukkig van. Door anderen te helpen, help je ook jezelf.

God houdt van alle mensen en onze reactie is dat wij alle mensen zien als geliefde kin­de­ren van God. Caritas drukt zo de spiri­tua­li­teit uit die we willen beleven en de hou­ding die we in concrete daden uitdrukken.

De caritas in het bisdom Haar­lem is met name geor­ga­ni­seerd in Parochiële Caritas In­stel­lingen: elke pa­ro­chie heeft een instantie die samen met ander pa­ro­chi­anen zorgt dat we als kerk en als chris­te­nen mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daar­naast werken we lokaal, lan­de­lijk en inter­na­tio­naal samen met allerlei organi­sa­ties die groepen mensen in speciale nood­si­tua­ties bijstaan.

Dio­ce­sane Caritas

Het beleids­veld caritas in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kent een dubbel aan­dachts­veld:

 • Naar de samen­le­ving toe
  • Het or­ga­ni­se­ren van cari­ta­tieve daden namens de kerk;
  • Het vormen van een net­werk van lief­da­dig­heid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, op­ge­van­gen wor­den.
 • Binnen de kerk
  • Het sti­mu­leren van een diaconale/cari­ta­tieve hou­ding;
  • Het sti­mu­leren van cari­ta­tieve ac­ti­vi­teiten binnen het bisdom

Parochiële Caritas

Binnen iedere pa­ro­chie is een Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) actief, bemenst door vrij­wil­li­gers uit de pa­ro­chie. De PCI heeft een drie­vou­dige taak:

 • Het sti­mu­leren van de caritas in, door en vanuit de pa­ro­chie­ge­meen­schap;
 • Het onder­steunen van mensen in nood;
 • Het onder­steunen van organi­sa­ties en projecten die mensen in nood helpen.

De PCI beheert daartoe een vermogen. Zij is onder­wor­pen aan het Alge­meen Regle­ment voor (Inter) Parochiële Caritas In­stel­lingen. Een Inter Parochiële Caritas In­stel­ling (IPCI) is werk­zaam voor meer­dere pa­ro­chies.

Katho­lie­ke en oecu­me­nische caritas organi­sa­ties

Binnen de grenzen van het bisdom zijn behalve PCI's ook andere (katho­lie­ke en oecu­me­nische) organi­sa­ties actief die zich inzetten om mensen in nood te helpen. Deze in­stel­lingen komen vaak voort uit pa­ro­chies, ordes en con­gre­ga­ties of uit de samen­wer­king met andere kerken.
Op de pagina Andere organi­sa­ties vindt u een over­zicht.

Natio­nale Caritas

Op natio­naal niveau wordt de caritas behar­tigd door het Officium Caritatis, waarin behalve de bis­dom­men ook katho­liek maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties ver­te­gen­woor­digd zijn die zich met caritas bezig­hou­den. Op inter­na­tio­naal niveau wordt de natio­nale caritas ver­te­gen­woor­digd door Cordaid, een katho­lie­ke ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­tie die ook pro­gram­ma’s in Neder­land uit­voert.

Caritas Europa

Caritas Europa verenigt 49 caritas organi­sa­ties, actief in 46 lan­den. Zij richten zich met name op het tegen­gaan van armoede, sociale uit­slui­ting en onge­lijk­heid, migratie en asiel.

Inter­na­tio­nale Caritas

De inter­na­tio­nale caritas, of Caritas Inter­na­tio­nalis (CI), is een samen­wer­king van caritas­orga­ni­sa­ties in meer dan 160 lan­den en is geves­tigd in Rome.

Hulp­ver­le­ning

U bent op zoek naar iemand die u kan helpen of u zou graag als vrij­wil­li­ger willen meehelpen met de caritas in uw dorp of stad. Hier­on­der staat een lijst met contactge­ge­vens. Klik op de link en u kunt uw verzoek indienen of een bood­schap achterlaten.

Mocht uw stad of dorp niet in de lijst voor­ko­men dan kunt u contact zoeken met de dichtstbij­zijnde PCI. Zij zullen u dan zelf helpen of doorver­wij­zen naar de juiste caritasin­stel­ling.

Ver­schil­lende manier van hulp

Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI) helpen mensen op ver­schil­lende manieren:

 • Door met een luis­te­rend oor er te zijn voor mensen in nood;
 • Door ver­wij­zing en be­ge­lei­ding naar de juiste instanties of organi­sa­ties;
 • Door finan­ciële en materiele onder­steu­ning;
 • Door hulp bij het invullen van for­mu­lie­ren.

Lijst lokale caritas

gebied contactin­for­ma­tie
Texel se­cre­ta­riaat@rkpa­ro­chietexel.nl
Den Helder pci­denhel­der@kpnmail.nl
Schagen pcischagen@gmail.com
PCI Trinitas (Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand) caritas.trinitas@gmail.com
Wie­rin­ger­meer se­cre­ta­riaat@rkwierin­germeer.nl
Tui­tjen­horn par.jacobus@outlook.com
Warmen­hui­zen rk.kerk@quicknet.nl
Heer­hu­go­waard
pamade@quicknet.nl
Heer­hu­go­waard - De Noord jan.v.schagen@quicknet.nl
Waarland sc.dekker@quicknet.nl
’t Veld ac.van.won­de­ren@quicknet.nl
Alkmaar (ISCC) rk-par-matthias-laurentius@hetnet.nl
Water­kant (ge­meen­te Koggenland) ipci.dewater­kant@gmail.com
Wer­vers­hoof (Medem­blik, Andijk, Zwaag­dijk) so3dc6@kpnmail.nl
West Friesland carolinetames@gmail.com
Wognum - Nib­bix­woud
se­cre­ta­riaat-nibbixwoud@rkemmaus­paro­chie.nl
Hoorn Matteus.pci@gmail.com
Purmerend pcipol­derland@gmail.com
Volen­dam pci@kerk­volen­dam.nl
Edam / Mon­nic­ken­dam / Ilpen­dam pci@pa­ro­chiehfran­cis­cus.nl
Heiloo (Egmon­den, Akersloot, Limmen) cwh.heiloo@gmail.com
Uitgeest pci.uitgeest@gmail.com
Castricum pancratius@degoedeher­dercastricum.nl
Heems­kerk pciheems­kerk2019@gmail.com
Beverwijk info@eloy­paro­chie.nl
Velsen Noord pci.jozef12apos­te­len@gmail.com
Zaanstreek (Zaan­stad en Wormerland)
gerardschavemaker@planet.nl
Haar­lem Noord / Velsen Zuid / IJmui­den pa­ro­chie­secre­ta­riaat@pa­ro­chiefran­cis­cus.net
Haar­lem Ka­the­draal / Groen­markt www.rkbavo.nl/cate­go­rie/pci-diaconie/
Haar­lem Stad gertjan­van­derwal@live.nl
Overveen / Zand­voort / Bloe­men­daal info@caritasboaz.nl
Heem­ste­de / Vo­ge­len­zang / Benne­broek pcivogelenzang@gmail.com
Spaarn­dam / Haar­lem­mer­liede / Vijf­hui­zen alm.overgaag@quicknet.nl
Hoofd­dorp caritas@hjoannesdedoper.nl
Nieuw Vennep ipcinieuwvennep­bui­tenkaag@gmail.com
Aalsmeer-Uithoorn interpciaalsmeeruit­hoorn@outlook.com
Am­ster­dam Centrum caritas@nicolaas-pa­ro­chie.nl
Am­ster­dam West info@rkamster­damwest.nl
Am­ster­dam Nieuw West ipci@deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl
Am­ster­dam Oost en Zuid Oost ipciclaraenfran­cis­cus@gmail.com
Am­ster­dam Noord pas­to­raal­cen­trum@hotmail.com
Am­ster­dam Zuid - Vredes­kerk pci­vre­des­kerk@gmail.com
Am­ster­dam Zuid - Obrecht­kerk se­cre­ta­riaat@obrecht­kerk.nl
Am­stel­veen caritas@rkamstelland.nl
Weesp-Muiden ipci@pa­ro­chie­vanloddd­wa­ter.nl
Bussum en Naar­den
pci.drieeen­heid@gmail.com
sec.rkmaria­paro­chie@outlook.com
KAN www.kan­paro­chies.nl
Hilversum - Vitus pci@vitus.nl
Hilversum - Hart-Joseph www.hhartjoseph.nl
Hilversum - IPCI www.emmaus-paulus.nl/index.php?id=34
Blaricum / Huizen / Laren ipcibhl@gmail.com
Almere pci@katho­liekalmere.nl
Zeewolde pci.sterre­der­zee@hotmail.com

In­ter­ac­tie­ve kaart

Do­cu­men­ta­tie

Als lid van de (Inter)Parochiële Caritas In­stel­ling wordt van u verwacht dat u samen met uw collega’s van vele markten thuis bent, maar het is onmoge­lijk om alles te weten en het is ook niet nodig. Op deze pagina vindt u ver­wij­zingen naar do­cu­menten over allerlei on­der­wer­pen en organi­sa­ties die u hope­lijk behulp­zaam zijn.

Bestuur­lijke do­cu­menten

Alle bestuur­lijke do­cu­menten vindt u onder het menu Besturen, zoals bij­voor­beeld:

Folders

Caritas. Een nieuwe stap. Stappen­plan en voor­beel­den

CaritasfolderDe afdeling Caritas heeft een fol­der ont­wik­keld, geti­teld: Caritas. Een nieuwe stap.

Deze fol­der is bedoeld ter in­spi­ra­tie en als hulp­mid­del om nieuwe ac­ti­vi­teiten op te starten of bestaande ac­ti­vi­teiten ver­der uit te bouwen. Caritas-ac­ti­vi­teiten hoeven niet inge­wik­keld en zwaar te zijn. Liever niet zelfs. Als er een klein groepje mensen is dat een idee heeft en dat, in contact met de (I)PCI en/of de pas­to­raal verant­woor­de­lijke, wil oppakken, dan kun je volgens het stappen­plan met elkaar op weg gaan.

Op de achter­kant staan voor­beel­den van caritas­acti­vi­teiten uit ons bisdom.

Sociale kaart voor hulp­vra­gen aan de (I)PCI

Als PCI sta je klaar voor mensen die in nood zijn, ook voor in­di­vi­duele hulp­ver­le­ning. Het is be­lang­rijk om de plaat­se­lijke instanties goed te kennen: wat ze te bie­den hebben en wie het zijn. Per­soon­lijke contacten werken altijd het beste. Denk aan de sociale dienst, schuld­hulp­ver­le­ning, maat­schap­pe­lijk werk, wijk­teams, collega's van andere kerken en moskeeën. Er zijn ook een aantal voor­zie­ningen die lan­de­lijk zijn of op veel plaatsen be­schik­baar. Hier vindt u een over­zicht:

Inspiratie

In­spi­ra­tie

Als u meer over Caritas wilt lezen of in­spi­ra­tie zoekt, zijn er heel wat inte­res­sante artikelen en do­cu­menten te vin­den. Hier­on­der een lijst met een korte omschrij­ving. De nieuwste do­cu­menten staan bovenaan.

Pau­se­lijke do­cu­menten

 • Fratelli Tutti
  In de en­cy­cliek Fratelli tutti laat paus Fran­cis­cus zich opnieuw in­spi­re­ren door de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Deze heilige van de broe­der­lijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, motiveert de paus om deze nieuwe en­cy­cliek te wij­den aan de broe­der­schap en de sociale vriend­schap.
 • Laudato Si’
  In de en­cy­cliek spoort paus Fran­cis­cus ‘ie­der­een die verant­woor­de­lijk is voor econo­mische, poli­tieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schep­ping’ te zijn. De paus bena­drukt dat zorg voor de schep­ping niet alleen een poli­tieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet wor­den.
 • Evangelii Gaudium
  In deze exhor­ta­tie bena­drukt de paus hoe be­lang­rijk het is de vreugde van het evan­ge­lie uit te dragen. Deze vreugde ligt besloten in een per­soon­lijke relatie met Jezus. Wie de vreugde daar­van ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus. De per­soon­lijke en directe manier waarop de paus schrijft, maakt de exhor­ta­tie zeer geschikt om bij­voor­beeld in pa­ro­chieel ver­band met elkaar te lezen en te bestu­de­ren.
 • Deus Caritas Est
 • Rerum Novarum

Brieven van de paus

Bood­schap paus voor Wereld­dag Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen - Met mi­gran­ten en vluch­te­lingen bouwen aan de toe­komst

25 sep­tem­ber 2022

Paus Fran­cis­cus roept op om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen te bouwen aan de toe­komst en dat betekent ook: ‘...erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.’ De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: ‘Hierin komen de vreem­de­lingen niet voor als indrin­gers en verwoesters, maar als bereidwillige werklie­den die de muren her­bou­wen van het nieuwe Jeru­za­lem, het Jeru­za­lem dat voor alle mensen open­staat (vgl. Jes. 60, 10-11).’

Paus­bood­schap Wereld­dag van de Armen -Geloof in praktijk brengen

13 no­vem­ber 2022

Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door per­soon­lijke be­trok­ken­heid. We kunnen dit niet aan anderen dele­geren. De paus merkt op dat de Wereld­dag dit jaar komt "als een gezonde uit­daging, die ons helpt na te denken over onze levens­stijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen". De armoede neemt toe, onder andere door de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Ge­za­men­lijke brief kerk­lei­ders over urgentie milieu­vraag­stukken in relatie tot armoede

10 sep­tem­ber 2021

Paus Fran­cis­cus, de Angli­caanse aarts­bis­schop Justin Welby en oecu­me­nisch patriarch Bar­tho­lo­meus stellen voor het eerst in een ge­za­men­lijke brief de urgentie van milieu­vraag­stukken in relatie tot hardnekkige armoede aan de orde. Deze brief werd ge­pu­bli­ceerd aan het begin van de periode voor de Schep­ping die duurt van 1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber.

Bood­schap paus voor Wereld­dag Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen: Naar een steeds groter “wij”

3 sep­tem­ber 2021

In zijn bood­schap voor de 107e Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling kiest paus Fran­cis­cus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. ‘Het is Gods wil dat wij niet lan­ger denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”’, schrijft de paus. De R.-K. Kerk viert deze Wereld­dag op zon­dag 26 sep­tem­ber.

Brieven van de bis­schop

Brief van Mgr. Hendriks bij zijn aantre­den als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

maan­dag, 1 juni 2020

Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. De bis­schop benoemt in zijn brief vier kern­the­ma’s: Wij zijn ‘samen kerk’; de kerk zoekt contact en is dus wezen­lijk missio­nair; Christen-zijn uit zich in daden; en aan­dacht voor jon­ge­ren en ge­zin­nen.

 

 

foto: Bich Tran
Caritas Kalender

Kalen­der

Behalve zorg voor en contact met mensen in nood, is Caritas ook stem geven, bewustwor­ding en opkomen voor ge­rech­tig­heid. Elk jaar kent een aantal speciale dagen waarop be­lang­rijke thema's centraal staan. Als PCI en pa­ro­chie kunnen we hierbij aan­slui­ten of er gebruik van maken.

Som­mi­ge data zijn jaar­lijks het­zelfde, anderen schuiven met het ker­ke­lijk jaar. Hier­on­der staan de data van 2024 en 2025, met daartussen ook de be­lang­rijk­ste ker­ke­lijke feesten, om uw ac­ti­vi­teiten goed te kunnen plannen.

2024

1 januari Wereld­vre­des­dag
4 februari Inter­na­tio­nale dag voor men­se­lijke broe­der­schap
8 februari Inter­na­tio­nale gebeds­dag tegen mensen­handel
11 februari Wereld­dag van de zieken
14 februari Aswoens­dag
20 februari Inter­na­tio­nale dag voor de sociale recht­vaar­dig­heid
22 maart Wereld­wa­ter­dag
24 maart Palm­zon­dag
31 maart Pasen
7 april Zondag van de god­de­lijke barm­har­tig­heid
22 april Inter­na­tio­nale dag van Moeder Aarde
9 mei Hemel­vaarts­dag
19 mei Pink­ste­ren
24 mei Verjaar­dag publi­ca­tie Laudato Sì (2015)
5 juni Wereldmilieu­dag
20 juni Wereld­vluch­te­lingen­dag
23 juli Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen
1 sep­tem­ber Wereld­ge­beds­dag voor de zorg voor de schep­ping
8 sep­tem­ber Zieken­zon­dag
21 sep­tem­ber Inter­na­tio­nale dag van de vrede
29 sep­tem­ber Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen
4 ok­to­ber Verjaar­dag van de publi­ca­tie Fratelli tutti (2020)
13 ok­to­ber Dag van de Gevangene
16 ok­to­ber Wereldvoedsel­dag
17 ok­to­ber Inter­na­tio­nale dag voor de uitroeiing van armoede
1 no­vem­ber Aller­hei­ligen
2 no­vem­ber Aller­zie­len
10 no­vem­ber Dag van de man­tel­zorg
17 no­vem­ber Wereld­dag van de armen (Caritas­week­end Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) 
1 de­cem­ber Eerste zon­dag van de Advent
10 de­cem­ber Dag van de rechten van de mens
20 de­cem­ber Inter­na­tio­nale dag voor de men­se­lijke soli­da­ri­teit
25 de­cem­ber Kerst­mis

2025

1 januari Wereld­vre­des­dag
4 februari Inter­na­tio­nale dag voor men­se­lijke broe­der­schap
8 februari Inter­na­tio­nale gebeds­dag tegen mensen­handel
11 februari Wereld­dag van de zieken
20 februari Inter­na­tio­nale dag voor de sociale recht­vaar­dig­heid
5 maart Aswoens­dag
22 maart Wereld­wa­ter­dag
13 april Palm­zon­dag
20 april Pasen
22 april Inter­na­tio­nale dag van Moeder Aarde
27 april Zondag van de god­de­lijke barm­har­tig­heid
24 mei Verjaar­dag publi­ca­tie Laudato Sì (2015)
29 mei Hemel­vaarts­dag
8 juni Pink­ste­ren
5 juni Wereldmilieu­dag
20 juni Wereld­vluch­te­lingen­dag
23 juli Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen
1 sep­tem­ber Wereld­ge­beds­dag voor de zorg voor de schep­ping
8 sep­tem­ber Zieken­zon­dag
21 sep­tem­ber Inter­na­tio­nale dag van de vrede
28 sep­tem­ber Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen
4 ok­to­ber Verjaar­dag van de publi­ca­tie Fratelli tutti (2020)
12 ok­to­ber Dag van de Gevangene
16 ok­to­ber Wereldvoedsel­dag
17 ok­to­ber Inter­na­tio­nale dag voor de uitroeiing van armoede
1 no­vem­ber Aller­hei­ligen
2 no­vem­ber Aller­zie­len
10 no­vem­ber Dag van de man­tel­zorg
16 no­vem­ber Wereld­dag van de armen (Caritas­week­end Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam)
30 no­vem­ber Eerste zon­dag van de Advent
10 de­cem­ber Dag van de rechten van de mens
20 de­cem­ber Inter­na­tio­nale dag voor de men­se­lijke soli­da­ri­teit
25 de­cem­ber Kerst­mis

Andere organi­sa­ties

[ Deze pagina wordt regel­ma­tig ver­der ingevuld ]

Stap Verder, Am­ster­dam

Stap VerderMensen tot hun recht laten komen, men­se­lijke waar­dig­heid qua onderdak, levens­on­der­houd, onder­wijs en mensen­rechten.

 • Neder­landse les
 • Vrouwen empower­ment: naailessen, siera­den, tassen maken
 • Sociale, pas­to­rale, medische en juri­dische spreekuren

De meest uit­ge­slo­tenen van de samen­le­ving komen bij ons terecht, in deze corona­tij­den nog meer dan anders. Uw gift in geld, voor­bede, vrij­wil­li­gers­werk en natura is van harte welkom.

Drugs­pas­to­raat Am­ster­dam

Durgspastoraat AmsterdamHet Drugs­pas­to­raat Am­ster­dam verleent pas­to­rale zorg aan mensen met problemen door hun drug­ge­bruik. Vanuit de chris­te­lijke traditie wil het ant­woord op zin­ge­ving­vra­gen geven aan mensen die (door of van­wege hun drug­ge­bruik) geen sociaal of maat­schap­pe­lijk net­werk hebben of daar moei­lijk aan­slui­ting bij kunnen hou­den.

Geef uw steun:

Diaco­naal centrum De Bron Zaan­dam

Inloophuis De BronInloop­huis diaco­naal centrum De Bron is sinds 2011 dé veilige plek voor ont­moe­ting, verbin­ding en in­spi­ra­tie in de wijk Poelen­burg, Zaan­dam. De Bron is opgericht als een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken.

Naast het inloop­huis hebben we tal van sociaal-maat­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten (zoals taalles, groeps­ge­sprek en naai­groep) en zin­ge­vings­acti­vi­teiten (zoals vrouwen­kracht en oecu­me­nische lunch).

Meer info, een rond­lei­ding of een bijdrage in tijd, kennis en/of finan­ciën bij coördinator Annemarie van Nieuwamerongen:

Stem in de stad Haar­lem

Stem in de Stad HaarlemStem in de Stad is opgericht door de bevlogen dominee Jurjen Beumer, hij creëerde een bruisende en veilige ont­moe­tings­plek voor kwets­ba­re Haar­lemmers die het moei­lijk hebben en die niet altijd gehoord of gezien wor­den. Stem in de Stad is al 25 jaar een gastvrije ont­moe­tings­plek in het hart van de stad die het chris­te­lijk oecu­me­nische denken als bron han­teert. Stem in de Stad voert weke­lijks met 10 mede­wer­kers en 140 vrij­wil­li­gers ver­schil­lende pro­gram­ma’s uit, variërend van be­ge­lei­ding van mensen in psy­chi­sche nood tot een maal­tijd voor dak- en thuis­loze mensen, onder­steu­ning aan Onge­do­cu­men­teer­den op hun tocht naar hun nieuwe bestaan en aan­dacht voor eenzame mensen. Jaar­lijks vin­den meer dan 1.000 Haar­lemmers de weg naar Stem in de Stad.

DSG De Sluis Am­ster­dam

DSG De Sluis AmsterdamDe Sluis is een vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie die (ex-) gedetineer­den en hun fami­lie­le­den onder­steunt bij detentie met als doel herstel bevor­de­ren en verbin­den naar een leven in vrij­heid.

Casa Migrante Am­ster­dam

Casa Migrante AmsterdamCasa Migrante werd in 1961 opgericht door pater Theo J.B. Beusinkom Spaanse gastarbei­ders te helpen. Casa Migrante staat voor een organi­sa­tie met vrij­wil­li­gers maar ook over “in Casa Migrante”, het gebouw aan de Van Ostade­straat 268 in Am­ster­dam, waar zich alles afspeelt.

Zusters van Moeder Teresa Am­ster­dam

Zusters van Moeder TeresaDe Missionaries of Charity (ook wel Zusters van Moeder Teresa) helpen alcohol- en drugs­ver­slaaf­den, een­za­men, mensen met een licht verstan­de­lijke beper­king, zieken en ieder ander die om andere redenen aan de rand van de maat­schap­pij is komen te staan. De zusters bie­den open maal­tij­den, huis­be­zoek en vrouwen­op­vang. De warme maal­tij­den wor­den dage­lijks uitge­deeld, behalve op maan­dag en don­der­dag. Bij de zusters kunnen vrouwen - met en zon­der kin­de­ren - terecht voor opvang. Men dient zich tele­fo­nisch aan te mel­den en het verblijf is tij­de­lijk.

 • De zusters zijn uit­slui­tend bereik­baar via bezoek, post en tele­foon:
  Egelan­tiers­straat 147, 1015 RA Am­ster­dam
  020 6251952

Jeannette Noelhuis Am­ster­dam

Jeannette Noëlhuis AmsterdamJeannette Noëlhuis is een leef­ge­meen­schap in Am­ster­dam Zuidoost. Onze levens­stijl is gebaseerd op eenvoud, gast­vrij­heid, gebed en directe actie voor een betere samen­le­ving. De ge­meen­schap is ontstaan vanuit de Catholic Worker­be­we­ging in de Verenigde Staten.

Inloop­huis ’t Swaenennest Alkmaar

Inloophuis ’t Swaenennest AlkmaarIn Inloop­huis De Zwaan kun je zomaar even binnenwan­de­len. Je wordt welkom geheten en krijgt een kopje koffie of thee aan­ge­bo­den. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent! Vier ochten­den in de week ont­van­gen we gasten waar­van er een aantal heel vaak komen. Zij leven mee met elkaars wel en wee. En net als een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis.

Ge­meen­schap van Sant’ Egidio Am­ster­dam

Sant’ EgidioSinds het ontstaan in 1968 verbindt de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio gebed met concrete inzet voor de armen. Ondertussen is Sant’ Egidio uitgegroeid tot een we­reld­wijde chris­te­lijke leken­be­we­ging in meer dan zeven­tig lan­den. In Neder­land zijn er onder meer ini­tia­tie­ven voor kin­de­ren, jon­ge­ren en ouderen in de periferie van de stad, voor dak­lo­zen, nieuw­ko­mers, vluch­te­lingen en mensen met een beper­king.

Stich­ting Schuld­hulpmaatje

Stichting SchuldhulpmaatjeGeld­pro­ble­men hebben een enorme impact. Schuld­hulp­maatjes be­ge­lei­den en onder­steunen als vrij­wil­li­ger mensen met finan­ciële problemen. Door hen op weg te helpen naar een gezonde finan­ciële huis­hou­ding, zodat iemand zelf ver­der kan. Door te luis­te­ren naar hun verhaal en samen te zoeken naar oplos­singen. De erva­ring leert dat het kan: mensen en hun finan­ciën beter in balans brengen. Schuld­hulpmaatje werkt lokaal samen met kerken, ge­meen­tes, en andere organi­sa­ties. Op de web­si­te staat meer info voor hulp­zoe­kers, vrij­wil­li­gers en organi­sa­ties.

Stich­ting VPSG

Advies en onder­steu­ning bij seksueel geweld, gods­dienst en zin­ge­ving

Stichting VPSGMensen die seksueel mis­bruik hebben mee­ge­maakt en elke dag met de gevolgen hier­van leven kunnen terecht bij de VPSG voor een luis­te­rend oor. Praten over wat jou is over­ko­men geeft ruimte om trauma’s te ver­werken. De levensbeschouwe­lijke counselors van de stich­ting helpen zoeken naar een nieuwe manier om opnieuw bete­ke­nis te geven aan het leven. Stich­ting VPSG is oecu­me­nisch van opzet en wil be­schik­baar zijn voor ie­der­een in de samen­le­ving.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose