Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bouwzaken

De Afdeling Bouw­zaken houdt zich bezig met bouw­kun­dige toet­sing, -controle en -advise­ring van het bisdom en de pa­ro­chie­besturen ten einde een optimaal beheer van kerken, bij­ge­bouwen en vast­goed te rea­li­se­ren. Hierbij wor­den ook meer­ja­ren­on­der­houds­plannen, inspectie­rap­porten Monu­mentenwacht en aanbeste­dings­tra­jecten getoetst en inhou­de­lijk ge­con­tro­leerd.

Tevens begeleidt de afdeling trajecten van mach­tingsaan­vra­gen van pa­ro­chie naar Bisdom.

Ook adviseren wij over

  • regel­ge­ving
  • ver­schil­lende subsidies met betrek­king tot kerk­ge­bouwen, orgels en begraaf­plaatsen in het alge­meen en monu­menten in het bij­zon­der
  • res­tau­ra­tie, inzet aannemers / architecten / adviseurs
  • herinrich­ting
  • herbestem­ming
  • aan­wij­zing monu­ment

Bouwtech­nisch inspecteur

De functie van bouwtech­nisch inspecteur wordt ingevuld door dhr. T. Jonker
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose