Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van grootouders en de ouderen

Zondag 23 juli

gepubliceerd: zondag, 2 juli 2023
Werelddag van grootouders en de ouderen

Zondag 23 juli viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk voor de derde keer de Wereld­dag van de Groot­ou­ders en de Ouderen. Deze dag, inge­steld door paus Fran­cis­cus tij­dens de Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: “Barm­har­tig is Hij van geslacht op geslacht” (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn bood­schap voor deze dag in op de ont­moe­ting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabet.

Werelddag van Grootouders en de OuderenOok legt de paus een link met het thema voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die dit jaar plaats­vin­den in Lissabon, kort na de dag voor de Groot­ou­ders en Ouderen. Beide gebeur­te­nissen zoomen in op ‘de “haast” van Maria (vgl. v. 39) bij haar bezoek aan Elisabet en nodigen ertoe uit na te denken over de band tussen jon­ge­ren en ouderen.’

Bezoek je groot­ou­ders

Paus Fran­cis­cus richt zich in zijn bood­schap voor deze Wereld­dag recht­streeks tot de jon­ge­ren die zich voor­be­rei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en vraagt hen: ‘ga, alvorens op reis te gaan, je groot­ou­ders bezoeken, breng een eenzame oudere een bezoek! Hun gebed zal jullie be­scher­men en jullie zullen in je hart de zegen van die ont­moe­ting dragen.’

Bid voor de jon­ge­ren

En tegen de ouderen zegt paus Fran­cis­cus: ‘U, ouderen, vraag ik met gebed de jon­ge­ren te be­ge­lei­den die op het punt staan de WJD te vieren. Die jongens en meisjes zijn het ant­woord van God op uw vragen, de vrucht van wat u hebt gezaaid, het teken dat God zijn volk niet in de steek laat, maar het altijd ver­jongt met de fantasie van de Heilige Geest.’

In de pa­ro­chies

Pa­ro­chies wor­den van harte uit­ge­no­digd om op zon­dag 23 juli speciaal aan­dacht te geven aan de Wereld­dag van de Groot­ou­ders en de Ouderen. Daarvoor is onder meer een gebed be­schik­baar, ook in een Neder­landse vertaling van de Natio­nale Raad voor de li­tur­gie. Met dit gebed kunnen ouderen gehoor geven aan de oproep van de paus om te bid­den voor de jon­ge­ren:

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,

voor­beeld voor de mens­heid die gebukt gaat onder onver­schil­lig­heid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aan­vaar­den
en om zijn barm­har­tig­heid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvas­tig­heid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ont­moe­digd raak.
Vol ver­trouwen leg ik mijn leven in uw han­den.
Genees mijn won­den.
Moge uw teder­heid mij be­ge­lei­den op mijn weg.

Uw aanwe­zig­heid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de teder­heid en liefde van God
over te dragen op de klein­kin­de­ren en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bid­den,
maar ook mét hen kunnen bid­den.

Maria, wees mijn voor­spreek­ster om de gave van de Heilige Geest:
onder­steun mijn zwak­heid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jon­ge­ren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoon­heid van het leven,
en het besef dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omar­ming van de Vader wacht.

Amen.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose