Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

opGROEIsymposium 2021

Zaterdag 9 oktober - 10.00 uur - Ede

gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021

opGROEIsymposium 2021Onder de naam opGROEIsymposium wordt ongeveer twee keer per drie jaar een symposium gehou­den voor opvoe­ders waarbij steeds een ‘heet hangijzer’ vanuit een katho­liek/chris­te­lijk per­spec­tief wordt belicht en be­spro­ken.

God­de­lijke diver­si­teit

Het opGROEIsymposium dat op zater­dag 9 ok­to­ber 2021 gehou­den wordt in Ede heeft als thema: God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven. Het thema gaat in op ‘diver­si­teit’ en met name de vraag in hoeverre de chris­te­lijke bipolaire antropo­lo­gie ook in onze tijd nog houd­baar is en verde­digd kan en mag wor­den.

Pro­gram­ma

Op het pro­gram­ma van 10.00 tot 17.00 uur staan drie lezingen, twee work­shoprondes en ter afslui­ting een borrel. Voor kin­de­ren van 0 t/m 5 jaar is er tij­dens het symposium opvang.

Sprekers

  • Kape­laan Luc Simons, gezins­pas­to­raat
  • Adina Portaru, juriste
  • Jelle Wiering, antropoloog

Work­shop­lei­ders

  • Paul Graas
  • Lolo Bobo Ruiz
  • Yvonne Koopman
  • Adina Portaru


Luc Simons, pries­ter, met een bij­zon­dere pas­to­rale zorg voor ge­zin­nen en in­te­res­se voor de Theo­lo­gie van het Lichaam van paus Johannes Paulus II, beschouwt het thema vanuit de vraag ‘Wie is de mens, in relatie tot God en tot elkaar?’

Adina Portaru, advocate bij een inter­na­tio­nale op het geloof gebaseerde juri­dische organi­sa­tie, ver­telt hoe ouders en opvoe­ders ge­roe­pen zijn en geholpen kunnen wor­den om fun­da­men­tele vrij­he­den en intrinsieke men­se­lijke waar­dig­heid te verde­digen.

Jelle Wiering, cultureel antropoloog en religieweten­schapper geeft aan de hand van zijn onder­zoek naar relaties tussen seculari­teit, seksua­li­teit en religie een kri­tische inkijk in seksuele voorlich­ting in het onder­wijs.

Doel­stel­ling

Het opGROEIsymposium wil opvoe­ders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoe­dende taak m.n. op het vlak van licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit. De inlei­dingen en work­shops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onder­wijs, poli­tiek, media en weten­schap de deel­ne­mers te voe­den met in­for­ma­tie en tevens om hen de gelegen­heid te geven tot uit­wis­se­ling.

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose