Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspirerende bedevaart door het Heilig Land

gepubliceerd: vrijdag, 23 november 2018

Een groep van 58 pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam maakten van 13 t/m 20 no­vem­ber een bede­vaart door het Heilig Land. Onze groep was deel van de Neder­landse Dagen. Na de succes­volle Neder­landse Dagen in Rome in het Heilig Jaar 2016 (met 2.000 Neder­lan­ders in de Sint Pieters­kerk) gingen nu 500 Neder­lan­ders op reis door Israël.

Thema van de reis was: shalom/salam, resp. vrede in het He­breeuws en in het Arabisch. Om die reden zongen wij als groep iedere dag minstens één keer het lied ‘Ik wens je vrede van God’ (zowel in het Neder­lands als in het He­breeuws). Een uit­ge­brei­der ver­slag met meer foto’s is te vin­den op web­si­te van de VNB:

Dins­dag 13 no­vem­ber 2018

Op dins­dag 13 no­vem­ber ver­trok­ken we van Schiphol naar Tel Aviv. De vlucht verliep voorspoe­dig en even na vijf uur waren we in Israël. Met onze gids Asnat reden we naar Beër Sheva in de Negev woes­tijn. De dagen voor ons vertrek waren er hevige beschie­tingen geweest bij de Gazastrook. We ont­vingen daarom in­struc­ties voor als het luchtalarm zou gaan: direct naar de gang en het trappenhuis die als ver­sterkte schuil­plaatsen gebouwd zijn. Het was gelukkig een rus­tige nacht. Alles veilig.

Woens­dag 14 no­vem­ber

Na het ontbijt ver­trok­ken we rich­ting Massada. Ergens mid­den in de woes­tijn maakten we een stop voor een korte vie­ring, waarbij het Bijbel­ver­haal gelezen werd hoe God in de woes­tijn aan Mozes zijn Naam bekend maakte. Ik-ben-die-is, zo wil God er voor ons zijn. Het uit­zicht over de woes­tijn was bij­zon­der en in de verte was de Dode Zee al te zien.

Massada is en blijft in­druk­wek­kend. Daarna door naar Qumran, waar een woon­ge­meen­schap van de Essenen is opgegraven. Zij hebben ons de zogeheten Dode-Zeerollen nagelaten, die in 1946 bij toeval door her­ders­jongens gevon­den waren. Aan­slui­tend was er tijd om te drijven in de Dode Zee.

Donder­dag 15 no­vem­ber

Wakker wor­den in een hotel­ka­mer met uit­zicht op het Meer van Galilea... hoe mooi kan het leven zijn! In plaats van de Berg Tabor hebben we Magdala bezocht, een vrij recente archeo­lo­gische op­gra­ving van een synagoge en markt­plaats van het dorpje waar Maria van Magdala (ofwel Maria Magdalena) vandaan kwam. Een bij­zon­dere plaats. Je voelde de voetstappen van Jezus. In Kana bezochten we de kerk van het wijn­won­der, waar we een vie­ring had­den. Een mooi en ontroerend gedicht over de zes kruiken raakte bij menig pelgrim een gevoelige snaar. Ook was er gelegen­heid voor echtparen om hun trouw­be­lof­te opnieuw uit te spreken. In Kafarnaüm bezochten we de opgegraven synagoge op de plek van de synagoge die Jezus bezocht heeft. Vele Bijbel­ver­halen in het Nieuwe Testa­ment ver­tellen ons daarover, de plaat waar Hij tevens vele zieken genas.

Vrij­dag 16 no­vem­ber

Het is vrij­dag 16 no­vem­ber, de eerste van de Neder­landse Dagen. Om acht uur had­den we een vie­ring op de Berg van de zalig­spre­kingen, samen met een groep van ruim twin­tig fietspelgrims. Een bij­zon­dere vie­ring waarbij alle intenties wer­den opgenoemd en we ons vredes­lied zongen tij­dens de vre­des­wens. Daarna een bezoek aan het strand van het meer waar de verrezen Heer verscheen aan Petrus en andere leer­lin­gen. Op de boot over het Meer werd het verhaal ver­teld van de storm op het meer. Er stond een behoor­lijk windje dus we kregen een rede­lijk beeld... In de mid­dag bezochten we Nazareth. Door een file kwamen we erg laat aan en moesten direct door naar de vesper­vie­ring, die zojuist be­gon­nen was. Met een Ave-Maria­lied, gezongen door de andere 450 pelgrims, wer­den we ont­van­gen.

Zater­dag 17 no­vem­ber

Op deze zonovergoten dag ver­trok­ken we naar de doop­plaats aan de Jordaan rivier, waar Johannes de Doper de mensen doopte. Ook Jezus is daar door hem gedoopt. Na onze hernieu­wing van de doop­be­lof­ten zegen­den diaken Toon Jorink en pastoor Eugene Jonger­den de mensen met het Jordaan­wa­ter. Een emo­tio­neel moment voor velen. Het viel ons op dat er een vreug­de­volle stem­ming heerste op die plek. Al was het kort, we hebben het ervaren. Geloven is vreug­de­vol! Zingend over de vrede van de Heer reden we naar Jericho voor onze smaak­volle lunch.

’s Middags bezochten we in Jeru­za­lem de Weste­lijke Muur en de Zions­berg met een bezoek aan de cenakel­zaal. Ook bezochten we het huis van Kajafas, waar Petrus Jezus drie keer verloochende. Een mooi mid­dag­pro­gramma.

Zondag 18 no­vem­ber

Het is zon­dag en we zijn in Beth­le­hem. We gaan naar de her­dersvel­den en de Geboorte­kerk. Na de lunch was in de rooms-katho­lie­ke Sint-Catharina­kerk onze eucha­ris­tie­vie­ring met alle vijf­hon­derd pelgrims van de Neder­landse Dagen. Mgr. Herman Woorts, hulp­bis­schop van Utrecht, was hoofd­cele­brant.

Maan­dag 19 no­vem­ber

Zondag was het Kerst­mis in Beth­le­hem; maan­dag is het Goede Vrij­dag en Pasen in Jeru­za­lem. Maar we be­gon­nen met de Hemel­vaart van de Heer. De laatste volle dag in Israël met nog een behoor­lijk pro­gram­ma onder een zalig zonnetje van 22 gra­den. De ochtend gebruikten we om de Olijf­berg af te wan­de­len met de Onze-Vader­kerk, waar we het Onze Vader baden en onze pelgrim Agnes uit Kameroen het zong in haar eigen taal Ewondo. De wan­de­ling ein­digde bij het Hof van Olijven, waar Jezus verra­den werd.

Na de lunch hebben we de hele gehele Via Dolorosa, de kruis­weg ge­za­men­lijk gedaan, van statie één tot veer­tien. Ie­der­een was onder de indruk. We ein­dig­den bij de Graf­kerk. Aan­slui­tend had­den we onze slot­vie­ring, de eucha­ris­tie­vie­ring van Pasen in de Anna­kerk.

Dins­dag 20 no­vem­ber

Na een goede vlucht land­den we op Schiphol. Einde voor een bij­zon­dere reis. “Mijn geloof is door deze reis gegroeid”, zei een echtpaar... En zo namen we afscheid.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose