Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut

Convenant tussen Bisdommen ís-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Punt, zet zijn handteke­ning onder een con­ve­nant tussen de bis­dom­men ’s-Hertogen­bosch en Haar­lem-Am­ster­dam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het bisdom Den Bosch al het­zelfde.

Het convenant regelt de samen­wer­king van de bis­dom­men rond het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Vanaf begin van het studie­jaar 2017 - 2018 is er van dat instituut een locatie geopend in Den Bosch. Al vanaf 1999 ver­zorgt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut een theo­lo­gie­oplei­ding voor diakens, cate­chisten en leken voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Vanaf 2009 is het aan deze oplei­ding ook mo­ge­lijk om een bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen te halen door de verbin­ding van het instituut met de Pau­se­lijke Unive­ris­teit van Lateranen en de erken­ning door de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding.

De locatie in Den Bosch is be­gon­nen met 18 stu­den­ten. Het convenant, dat nu is gesloten, geldt voor drie jaar. In die periode is het de bedoeling de samen­wer­king ver­der vorm te geven en de re­sul­taten te evalueren.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose