Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Samen met jongeren Evangelie aan allen brengen

Zondag 21 oktober - Wereldmissiedag

gepubliceerd: woensdag, 17 oktober 2018

Zondag 21 ok­to­ber is Wereld­mis­sie­dag. In zijn bood­schap voor deze dag richt paus Fran­cis­cus zich dit keer met het oog op de synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber in Rome plaats­vindt, tot de jon­ge­ren: ‘Samen met jullie wil ik nadenken over de zen­ding die Jezus ons heeft toe­ver­trouwd’.

De paus noemt missie­maand ok­to­ber ‘een gelegen­heid om ons tot missio­naire leer­lin­gen te maken die steeds harts­tochte­lijker zijn voor Jezus en zijn zen­ding tot aan de uit­ein­den der aarde.’

Deze uit­ein­den der aarde zijn voor jon­ge­ren vandaag rela­tief en ge­mak­ke­lijk ‘bereik­baar’, schrijft de paus: ‘De digitale wereld, de maat­schap­pe­lijke net­werken waar­van alles rondom ons door­trok­ken en doordrongen is, zal grenzen doen ver­wa­teren, ran­den en afstan­den doen ver­dwij­nen, verschillen vermin­de­ren. Alles lijkt binnen handbereik, alles lijkt zo dichtbij en direct te zijn. En toch: wij kunnen ontel­ba­re contacten hebben, maar zon­der een geënga­geerd geven van ons leven zullen wij nooit wer­ke­lijk deel uitmaken van een ge­meen­schap van leven. De zen­ding tot naar de uit­ein­den der aarde vraagt om de zelfgave in de roe­ping die ons is gegeven door Hem die ons op deze aarde heeft geplaatst (vgl. Luc. 9, 23-25). Ik durf te zeggen dat voor een jon­gere die Christus wil volgen, het wezen­lijke is te zoeken naar en in te stemmen met de eigen roe­ping.’

Paus is dank­baar

Paus Fran­cis­cus is dank­baar voor alle ker­ke­lijke in­stel­lingen die het jon­ge­ren moge­lijk maken de in zijn Kerk levende Christus per­soon­lijk te ont­moe­ten: pa­ro­chies, vereni­gingen, bewe­gingen, reli­gi­euze ge­meen­schappen, ver­schil­lende uitdruk­kingen van missio­naire dienst­baar­heid. Hij waar­deert het dat ‘jon­ge­ren zich van daaruit in kunnen zetten voor het missio­nair vrij­wil­li­gers­werk als een vorm om de “geringsten” te dienen (vgl. Mat. 25, 40) door de men­se­lijke waar­dig­heid te bevor­de­ren en te getuigen van de vreugde om lief te hebben en christen te zijn.’

De paus schrijft dat deze ker­ke­lijke erva­ringen ervoor zorgen ‘dat de vor­ming van ieder niet alleen maar een voor­be­rei­ding is voor eigen pro­fes­sio­neel succes, maar helpt om de gaven die de Heer geeft te ont­wik­ke­len en om de ander beter te dienen. Deze prijzens­waar­dige vormen van tij­de­lijke missio­naire dienst­baar­heid zijn een vrucht­baar begin en kunnen bij de onder­schei­ding van jullie roe­ping jullie helpen beslissen voor de totale gave van jezelf als mis­sio­na­ris.’

Missio

Op Wereld­mis­sie­dag, zon­dag 21 ok­to­ber, wordt in de pa­ro­chies ge­col­lec­teerd voor Missio, de Stich­ting Pau­se­lijke Missie­werken Neder­land, onder­deel van de inter­na­tio­nale Pau­se­lijke Missie­werken van de Rooms-katho­lie­ke Kerk. Missio ressor­teert onder de Pau­se­lijke Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de Volkeren. De Pau­se­lijke Missie­werken zijn actief in ongeveer 130 lan­den. In de missie­maand 2018 vraagt Missio speciale aan­dacht voor Ethiopie.

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose