Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interview met Danny Hakvoort vanuit Rome

Podcast van Katholiekleven.nl

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018

Danny Hakvoort is de enige Neder­landse jon­gere die uit­ge­no­digd is in Rome voor de jon­ge­ren­synode (19-25 maart). De Kerk is aan het inventa­riseren wat jon­ge­ren bezig houdt met het oog op de bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2018.

Danny: “De pre­synode werkt eigen­lijk het­zelfde als een echte synode. We nemen dezelfde stappen als een echte synode. Maar het wordt allemaal geleid door jon­ge­ren. Jon­ge­ren vertalen de do­cu­menten. Jon­ge­ren hebben deze vragen ge­schre­ven. En jon­ge­ren be­ant­woor­den de vragen.”

 

 

Samen­vat­ting

Danny Hakvoort is de enige Neder­landse jon­gere die uit­ge­no­digd is in Rome voor de jon­ge­ren­synode (19-25 maart). De Kerk is aan het inventa­riseren wat jon­ge­ren bezig houdt met het oog op de bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2018.

Danny: “De pre­synode werkt eigen­lijk het­zelfde als een echte synode. We nemen dezelfde stappen als een echte synode. Maar het wordt allemaal geleid door jon­ge­ren. Jon­ge­ren vertalen de do­cu­menten. Jon­ge­ren hebben deze vragen ge­schre­ven. En jon­ge­ren be­ant­woor­den de vragen.”

De paus krijgt ook te horen wat jullie allemaal verzamelen?

Danny: “We zijn met z’n allen één groot do­cu­ment aan het schrijven, een ‘final do­cu­ment’, waar we allemaal achter staan. Dat wordt meege­ge­ven aan degenen die in ok­to­ber deel­ne­men aan de bis­schop­pen­synode en aan de paus om rich­ting te geven aan deze synode. Uit­ein­de­lijk is het aan hen in hoeverre zij ons do­cu­ment mee­ne­men.”

Betekent het dat de kerk moderner wil wor­den?

Danny: “Ik denk niet dat de Kerk moderner of ouderwetser wil wor­den. Dat is in de Kerk niet zo’n on­der­werp. Maar de Kerk ziet wel: we raken het contact met jon­ge­ren kwijt en eigen­lijk willen we jon­ge­ren helpen om hun plek in de wereld te vin­den. Alle jon­ge­ren. Niet alleen chris­te­lijke jon­ge­ren. Daarom willen ze jon­ge­ren horen. Paus Fran­cis­cus heeft gezegd: het is geen groot proces van ver­an­de­ring, maar wel een groot proces van luis­te­ren van de Kerk. De Kerk gaat niet zozeer grote beslis­singen nemen, maar de paus hoopt wel dat heel veel mensen plaat­se­lijk een luis­te­rend oor aan jonge mensen kunnen bie­den. En dat dit een soort handlei­ding mag wor­den van hoe je nou jon­ge­ren helpt met hun plek vin­den in de wereld.”

Danny: “Wat er mooi aan is, is dat er hier ook mensen zijn van andere geloven en mensen van andere chris­te­lijke genoot­schappen. Zelfs mensen die zich atheïst of agnost noemen zijn aanwe­zig bij deze ont­moe­ting. Dus het is een heel breed publiek dat hier gehoord wordt.”

Op de eerste dag kon­den de jon­ge­ren de paus vragen stellen. Krijg je dan ook ant­woor­den op dingen die je vraagt?

Danny: “Op som­mi­ge momenten wel, op som­mi­ge momenten niet. Op een gegeven moment kreeg de paus een vraag, die eigen­lijk een hele harde vraag was, van een dame die uit Afrika naar Rome kwam om te werken. Zij belandde in de pros­ti­tutie en zag dat heel veel klanten katho­liek waren. Zij vroeg zich af of de paus daar een ant­woord op kon geven. Het was de eerste vraag die aan de paus werd gesteld. Het is een ‘unfiltered dialogue’, dat kon je inder­daad merken. Je hoorde dat de zaal een beetje terugdeinsde. De vragen zijn voor­be­reid en de paus heeft ook heel veel op papier, maar je zag hem het papier wegleggen. Hij noemde pros­ti­tutie een criminali­teit, tegen de mens­heid. Hij sprak er zich tegen uit. Maar wat ik soms wel eens las­tig vindt bij dit soort on­der­wer­pen is dat er dan niet wordt gezegd: we vin­den het als Kerk soms ook moei­lijk om over seksua­li­teit te praten. We hebben daar allerlei ideeën over die eigen­lijk niet meer aan­slui­ten bij de hui­dige reali­teit. Niet dat ze veran­derd moeten wor­den, maar er is geen gesprek over. Maar mis­schien moet het gesprek ook vanuit ons komen.”

Terwijl de jon­ge­ren dat juist ook een on­der­werp vin­den?

Danny: “Ja. Toch moet ik heel eer­lijk zeggen dat in onze groep onze gespreks­lei­der aan het eind van de week zei: waarom hebben jullie het eigen­lijk helemaal niet over seksua­li­teit gehad? Soms hebben wij daar zelf dus ook een duwtje voor nodig. Toen we het had­den over jon­ge­ren en relaties, hebben we het over vriend­schap gehad en over sociale media relaties. Maar seksua­li­teit hebben wij in het groepje ook niet be­spro­ken. Totdat we dus eigen­lijk een push kregen. Dus ik merk ener­zijds dat het heel be­lang­rijk is voor jon­ge­ren, maar ander­zijds dat we het zelf ook wel las­tig vin­den om erover te praten.”

Wat gaat Rome uit­ein­delijk doen met alle in­for­ma­tie die jullie verzamelen?

Danny: “Het ‘final do­cu­ment’ dat we maken, wordt ge­pu­bli­ceerd. De wereld kan dus zien wat wij geant­woord hebben, samen met mensen in de Facebook­groep. We zitten hier met 340 jon­ge­ren. Maar ie­der­een heeft ook kunnen ant­woor­den via Facebook.”

Hoe vaak doet de Kerk dit, zo met jon­ge­ren praten?

Danny: “Dit is de eerste keer die ik ken dat ze op zulke grote schaal met jon­ge­ren praten. We hebben de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, waar geluisterd wordt naar jonge mensen en waar de talenten van jonge mensen wor­den ingezet. Maar dit is de eerste keer dat het via een enquête en via Facebook gebeurt. Dit is de eerste keer dat ze ook echt een Facebook­groep hebben. Want het Vati­caan zendt normaal alleen. Dus het is de eerste keer dat zij ont­van­gen, ook op sociale media. Dus dat is wel heel bij­zon­der.”

Het ‘oude Rome’ praat met de jonge mensen uit de hele wereld. Voel je dan een gene­ra­tieverschil, dat hele oude mensen iets van hele jonge mensen willen weten?

Danny: “Ik voel eigen­lijk het gene­ra­tieverschil niet zo. Ik ver­telde gis­te­ren nog tegen iemand van het Vati­caan, dat ik dacht dat er alleen maar oude mensen in het Vati­caan werkten. Maar de pries­ters en de mensen die we hier tegen­ko­men zijn heel jong. De staf die deze synode leidt, is tussen de 35 en 45. Ik voel de gene­ra­tieclash wel, want ik kom soms pries­ters tegen die het las­tig vin­den om met jonge mensen te praten en die ook zeggen: waar wil de Kerk nou met die synode heen, ze gaan luis­te­ren naar jon­ge­ren en er zijn zelfs jon­ge­ren bij van buiten onze Katho­lie­ke Kerk, hoe kunnen die nou iets zeggen over de Kerk? Daar voel je wel de clash. Want in een wereld waarin we sociale media hebben, kan ie­der­een meepraten. In die wereld leven wij al. We zijn al gewend dat mensen meepraten over onze Kerk. Maar som­mi­ge pries­ters, niet alle pries­ters, vin­den dat wel heel las­tig. Ik denk dat daar echt het gene­ra­tieverschil is. Er zijn pries­ters die gewend zijn dat mensen naar hen toe­ko­men. En er zijn pries­ters die gewend zijn om naar de mensen toe te gaan. En wat wij hier continu zeggen is: haal mensen op waar ze zijn. Als ze niet meer in de kerk zijn, moet je ze ergens anders gaan zoeken. Als ze wel in de kerk zijn, moet je ook kijken wat hun leef­we­reld is. Voor een groot deel wordt daar al heel goed bij aan­ge­slo­ten. Maar er zijn ook echt lan­den waar dat echt wel moei­lijk is.”

Danny: “Ik hoop dat die schreeuw, om naar mensen toe te gaan en mensen op te halen waar ze zijn, gehoord wordt in Rome. En dat ook bis­schop­pen dat tegen elkaar gaan zeggen: op welke plekken kunnen wij nog meer aanwe­zig zijn? Ik denk dat het proces van de synode be­lang­rijker is dan de synode zelf. Ik denk dat het niet zozeer gaat om die synode zelf, maar om de cul­tuur­om­slag die nu met deze synode plaats­vindt.”

Waar zit die cul­tuur­om­slag hem in?

Danny: “Het Vati­caan heeft in het proces van de synode jon­ge­ren al betrokken en kerk­pro­vin­cies echt gevraagd om naar de jon­ge­ren te luis­te­ren. Die vraag is anders als voor­heen. Dat wij nu hier zijn om de synode voor te berei­den dat is al anders. Het maakt dat je jonge mensen over de hele wereld hebt, die dade­lijk terug­gaan naar hun kerk­pro­vin­cie en zeggen: goh, dat en dat heb ik daar gehoord en daar zou ik iets mee willen.”

Nou is dit eigen­lijk een voor-ver­ga­de­ring. Hoe gaat het na deze week ver­der?

Danny: “De echte synode komt in het najaar. Daar mogen enkele jon­ge­ren spreken die hier zijn geweest. En dan zal er een ker­ke­lijk do­cu­ment uit­ko­men.”

Ben je er zelf bij in het najaar?

Danny: “Dan gaan de bis­schop­pen in overleg. Mis­schien gaan er ook jon­ge­ren met elkaar of met de bis­schop­pen in overleg. Ik weet niet of ik dat zelf ben, of dat dat andere jon­ge­ren zullen zijn. Maar er gaat na­tuur­lijk een bis­schop vanuit Neder­land. En ik hoop dat die bis­schop nog even in zijn eigen bisdom, in zijn eigen pa­ro­chies, in gesprek gaat met jonge mensen voordat hij naar Rome gaat en dat hij het goede nieuws naar Rome toe mag brengen, dat jon­ge­ren voor de Kerk willen werken en met de Kerk op weg willen gaan.”

 

Danny Hakvoort in Rome

 

(bron: Rkkerk.nl en Katho­liek­le­ven.nl)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose