Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Prof. Dr. Ralph Martin inspireert bisdom

Studiedag nieuwe evangelisatie

gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2018
Prof. Dr. Ralph Martin
Prof. Dr. Ralph Martin

Meer dan hon­derd mensen - onder wie veel pries­ters, mensen van de Katho­lie­ke Charis­matische Vernieu­wing in Neder­land en anderen die in evangeli­sa­tie actief zijn - waren maan­dag 19 februari naar Heiloo geko­men voor een in­spi­re­rende dag die om 9.00 uur begon met een heilige Mis.

Het evan­ge­lie van de dag - waar mgr. Hendriks in de preek op inging - was Matteüs 25 over de schei­ding van de bokken en de schapen bij het laatste oor­deel. Beide groepen had­den de Heer niet herkend in de armen, de vreem­de­ling, de zieke of gevangene, maar het ging de Heer daar niet zozeer om; het ging Hem om een hou­ding van open­heid, van echt in contact willen tre­den met die ander. Die hou­ding van open staan en uit­gaan mag eigen­lijk nooit ont­bre­ken, wil ons han­de­len chris­te­lijk zijn. Ook alle evangeli­sa­tie - kern­taak van ons christen-zijn: het evan­ge­lie door­ge­ven - begint daar­mee. In het evan­ge­lie zien we hoe leer­lin­gen bij Jezus wor­den gebracht door de contacten, door mensen die anderen op Jezus wijzen, iemand mee­ne­men, over Jezus ver­tellen.

Komen we allemaal toch wel in de hemel?

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring kreeg dr. Martin het woord. Hij wees er onder meer op dat na het concilie de missio­naire ijver was verdwenen. Het concilie had gezegd dat er in alle gods­diensten wel iets goeds school, moest je dan nog wel aan­drin­gen op de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie? En ook: je kunt ook in de hemel komen als je niet gedoopt bent, zo leek het concilie te zeggen; maakt het dan allemaal nog wel wat uit? Martin wees erop dat we daar wel heel ge­mak­ke­lijk over zijn gaan denken: God is barm­har­tig, dus we komen er toch wel. Maar dat is toch niet helemaal wat het evan­ge­lie zegt, bij­voor­beeld het evan­ge­lie van deze dag waar een groep naar het eeuwig vuur wordt verwezen. In ieder geval leert ook het concilie dat we God moeten zoeken en gewetens­vol onze roe­ping moeten volgen. Dat we in de hemel komen is ook weer geen van­zelf­spre­kend­heid.

In dit ver­band wees dr. Martin er ook op dat we geneigd zijn het evan­ge­lie te reduceren tot de passages die op ons goed over­ko­men, terwijl we de rest dreigen te vergeten. Duide­lijk bleek uit zijn woor­den het belang van dat het vuur van het evan­ge­lie in ons brandt als we het evan­ge­lie willen door­ge­ven.

Sacred Heart Major Seminary

Prof. Dr. Ralph Martin is verbon­den aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit. Hij is één van de ‘grondleg­gers’ van de cha­ris­ma­tische vernieu­wing binnen de katho­lie­ke kerk en consultor (adviseur) van de Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie. Op het semi­na­rie is hij verant­woor­de­lijk voor het studie­pro­gramma Nieuwe Evangeli­sa­tie. Hij heeft vele boeken ge­pu­bli­ceerd en is directeur van Renewal ministries.

(bron: Arsacal.nl)

Foto­se­rie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose