Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

De uitdaging aangaan

Tekst van de brief die de bisschop in januari 2006 heeft geschreven aan alle parochies m.b.t. de dekenale herindeling.

 

Allereerst wil ik u van harte zegen en alle goéds toewensen voor het jaar 2006. Tegelijk wil ik u aan het begin van dit nieuwe jaar graag informeren over enkele ontwikkelingen op het niveau van bisdomorganisatie en diocees, voorzover u die niet al via dekenale of andere kanalen bereikt hebben. Onze kerk is in een proces van omvorming, van aanpassing aan een totaal veranderde tijd, met andere noden en nieuwe uitdagingen, in trouw aan Christus en de Traditie van de Kerk. Steeds sterker dringt zich de uitdaging op van een nieuwe evangelisatie. Ik heb het al meer gezegd: er zijn onmiskenbare signalen - we beluisteren ze uit vele parochies - dat steeds meer mensen, ook jonge mensen, op zoek zijn naar hun wortels, naar zingeving, ten diepste naar God.

 

Initiatieven

Op ons als kerkgemeenschap ligt een dure plicht om voor hen wegen te bereiden, waarlangs ze de immense liefde van God voor elk mensenkind weer kunnen ervaren en Christus in zijn Woord en Sacrament leren ontmoeten. Initiatieven daartoe worden allereerst genomen in vele parochies, steeds meer in regioverband, waarvoor ik allen die zich daarvoor inzetten, van ganser harte dank. Ook op dekenaal en bisdomniveau zijn daartoe enkele pastorale initiatieven gestart, zoals onder andere de catechetische website ‘Steen in de vijver’, vernieuwde opleidings- en toerustingstrajecten, het nieuwe centrum voor jeugd en evangelisatie in Heiloo, alsook diaconale initiatieven als opvangcentra en voedselbanken.

 

Regionalisering

De nota Nieuwe tijden, Nieuwe wegen gaf een aanzet om ook de kerkelijke organisatie van ons diocees in deze tijd een meer missionaire vorm te geven. Kernelement daarin was het proces van regionalisering om te komen tot een ‘Gemeenschap van gemeenschappen’. Dit proces van regionalisering verloopt met wisselend succes. Op sommige plaatsen is er zeer voortvarend gereageerd, zijn er al gezamenlijke initiatieven genomen op gebied van vormsel en communievoorbereiding en/of -viering, van samenwerking tussen koren, van jeugdwerk.

De uitdaging aangaan Ook is men gekomen tot afstemming van liturgische schema’ s of zelfs een gezamenlijk gebouwenbeleid. Op andere plaatsen heeft het proces wat meer tijd nodig, maar overal groeit het bewustzijn dat een kerk die door de vergrijzing zal krimpen - ook al dient zich nieuw leven aan - moet samenwerken om de uitdaging van deze tijd aan te kunnen.. Ditzelfde geldt op dekenaal niveau. In de laatste maanden van 2005 hebben we zeer constructieve gesprekken gehad met de dekenale besturen over de vorming van drie dekenaten: namelijk voor het Noorden, Midden en Zuiden van ons Bisdom.

 

Dienstverlening

Het doel van deze aanpassing is vooral de dienstverlening van bisdom en dekenaat aan het regioproces en de begeleiding van onze missionaire opdracht, beter op elkaar af te stemmen met kortere lijnen zodat de dienstverlening ook aan inhoud en kwaliteit kan winnen. De grondidee is dat de reeds nieuw gevormde diocesane commissies rond Kerkopbouw, Liturgie en Kerkelijke Kunst, Diaconie en Geloofsopbouw, hun weerspiegeling vinden op dekenaal niveau. Het dekenaat als zware bestuursstructuur krijgt zo een lichtere structuur in dienstverlenende zin.

De meeste dekenale besturen hebben erop aangedrongen dit proces voortvarend ter hand te nemen en over een niet te lange tijd uit te spreiden, maar wel met grote zorgvuldigheid. Ook is alle expertise die men in huis heeft toegezegd, om dit proces tot een goed einde te brengen. We zullen gezamenlijk een projectorganisatie in het leven roepen om dit proces te begeleiden. Daarbij gaat het onder andere om de diocesane en dekenale commissies, de arbeidsrechtelijke aspecten van de contracten en het werkgeverschap en de implementatie van de regionale centrale financiering. Uitgangspunt is ook om, in financieel moeilijker wordende tijden, te trachten de rechtszekerheid van onze mensen overeind te houden.

Hoewel de huidige dekenaten onder leiding van de eigen dekens voorlopig nog voortbestaan, hebben we al wel deken E. Moltzer voor het nieuw te vormen dekenaat van het Noorden en deken T. Cassee voor dat van het Midden bereid gevonden te zijner tijd de taak van deken op zich te nemen. Voor het dekenaat van het Zuiden hebben we deken A. Bakker sma gevraagd. Naast zijn huidige werkzaamheden is hij vanaf 1 januari 2006 benoemd tot interim- deken van het dekenaat Amsterdam en neemt in deze de waarnemende taak over van mgr. J.G.M. van Burgsteden sss, die ik bijzonder dank voor zijn goede zorgen in deze periode, naast zijn drukke agenda als hulpbisschop.

 

Restauratiekosten

Een punt van zorg moet ik toch ook voorleggen aan met name de kerkbesturen. We constateren dat van onze rond tweehonderd kerkgebouwen (waarvan ongeveer honderd monumentaal) zeer veel besturen aan grote restauratieprogramma’s begonnen zijn of deze op zich af zien komen. De subsidiestromen van de overheid verlopen steeds moeizamer. Tegenover de restauratieplannen van zovele parochies die bij elkaar tientallen miljoenen euro’s bedragen, is de mogelijkheid van het fonds Kerkenbouw om leningen te verstrekken relatief uiterst beperkt. Ik wil de kerkbesturen van de parochies dan ook vragen om per regio een plan te maken, waaruit duidelijk wordt welke restauratiekosten u naar de toekomst toe op u af ziet komen en hoe u daarin denkt te voorzien. Ook zal het nodig zijn eerlijk de vraag te stellen hoeveel kerkruimte u per regio denkt nodig te hebben en of u alle kerken kunt behouden ofwel hier en daar voorstellen moet doen tot amovering. Samen moeten we soms bereid zijn kerken af te stoten juist om ook nieuwe te kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld gepland is in Amsterdam Noord en Almere.

Natuurlijk ben ik mij er ten volle van bewust dat alles wat we uiterlijk kunnen doen en moeten doen ten diepste maar ‘stukwerk’ is. We zullen als kerkgemeenschap alleen maar vitaal zijn en onze opdracht tot evangelisatie kunnen waarmaken in de mate waarin we zelf innerlijk leven vanuit de Geest van Christus. Persoonlijk is het mijn diepste overtuiging dat als iets nodig is in onze dramatische tijd het gebed is om de komst van de heilige Geest, die alleen de diepe wonden van deze tijd kan helen, harten kan veranderen en het tij van de geschiedenis kan keren. Gebed op voorspraak van Maria, Moeder van God en Moeder van mensen. Ik dank u allen oprecht voor uw grote en veelsoortige inzet en wens u ook voor uzelf en de uwen, de kracht en de vreugde van deze Geest in het nieuwe jaar.

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose