Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenpastoraat

De afdeling jon­ge­ren­pas­toraat onder­steunt en promoot het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in ons bisdom. De mede­werkers van het jon­ge­ren­pas­to­raat zijn daarom beschik­baar om met hun kennis en erva­ring mee te denken over de opbouw van het jon­ge­ren­werk in uw pa­ro­chie (-regio). Daar­naast or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­pas­to­raat ook regel­matig net­werk­bij­een­komsten waarbij vrij­willi­gers en pas­to­rale beroeps­krachten elkaar kunnen ont­moeten en erva­ringen kunnen uit­wisselen over het jon­ge­ren­werk.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert ook grotere ac­ti­vi­teiten waar jon­ge­ren in­di­vi­dueel en jon­ge­ren­groepen aan kunnen deel­ne­men. Deelname aan een groter eve­ne­ment zorgt veelal voor een impuls in het lokale jon­ge­ren­werk.

De mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat werken zeker niet alleen. Vele pas­to­rale krachten, vrij­wil­li­gers en jon­ge­ren zetten zich samen met de mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat in voor de jonge kerk in ons bisdom. Voor lan­de­lijke of inter­na­tio­nale eve­ne­menten waar­on­der; de Wereld Jon­ge­ren Dagen, de Katho­lie­ke Jon­ge­ren Dag en Diacon­Action werkt het jon­ge­ren­pas­to­raat samen met de andere Neder­landse bis­dom­men en Jong Katho­liek.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat werkt onder verant­woorde­lijk­heid van Mgr. Hendriks.

Mede­wer­ker jon­ge­ren­pas­to­raat

Jon­ge­ren­plat­form

Een aantal van de ac­ti­vi­teiten die wor­den aan­ge­bo­den wor­den geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­platform. Het platform bestaat uit jon­ge­ren (16 t/m 30 jaar) die samen­werken met lokale groepen en andere en­thou­siaste jon­ge­ren onder verant­woor­de­lijk­heid van één van de mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat. De jon­ge­ren komen uit ver­schil­lende plaatsen van het bisdom. Het jon­ge­ren­platform or­ga­ni­seert jaar­lijks de Wereld Jon­ge­ren DAG op palm­zon­dag, een seizoens­ope­ning en het kerst­feest.

Nieuws­brief

Wilt u op de hoogte blijven van ont­wik­ke­lingen, ma­te­ri­alen en ac­ti­vi­teiten op het gebied van jon­ge­ren? Meldt u dan aan voor de nieuws­brief ‘Bege­lei­ders’ via info@jong­bis­domhaarlem.nl

Contact

Jon­ge­ren­pas­to­raat
adres: Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
­
tele­foon: 023 - 511 26 35
email: info@jong­bis­domhaarlem.nl
web­si­te: www.jonge­kerk.nl
­
facebook: jong­bis­domha
instagram: jong­bis­domha
twitter: @jong­bis­domha

Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose