Bisdom Haarlem-Amsterdam


Jongerenpastoraat

Intro

Jong Bisdom Haarlem-AmsterdamDe afdeling jon­ge­ren­pas­to­raat onder­steunt en promoot het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in ons bisdom. De mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat zijn daarom be­schik­baar om met hun kennis en erva­ring mee te denken over de opbouw van het jon­ge­ren­werk in uw pa­ro­chie (-regio). Daar­naast or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­pas­to­raat ook regel­ma­tig net­werk­bij­een­komsten waarbij vrij­wil­li­gers en pas­to­rale beroeps­krachten elkaar kunnen ont­moe­ten en erva­ringen kunnen uitwisselen over het jon­ge­ren­werk.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert ook grotere ac­ti­vi­teiten waar jon­ge­ren in­di­vi­dueel en jon­ge­ren­groepen aan kunnen deel­ne­men. Deelname aan een groter eve­ne­ment zorgt veelal voor een impuls in het lokale jon­ge­ren­werk.

De mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat werken zeker niet alleen. Vele pas­to­rale krachten, vrij­wil­li­gers en jon­ge­ren zetten zich samen met de mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat in voor de jonge kerk in ons bisdom. Voor lan­de­lijke of inter­na­tio­nale eve­ne­menten waar­on­der; de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD), de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) en DiaconAction werkt het jon­ge­ren­pas­to­raat samen met de andere Neder­landse bis­dom­men en Jong Katho­liek.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat werkt onder verant­woor­de­lijk­heid van Mgr. Hendriks.

Het meest actuele Jon­ge­ren-nieuws

Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
Vrijdag 26 juli - 16.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2024
Een reli­kwie van de zalige Carlo Acutis gaat op tournee door Neder­land, België en Duits­land en zal op vrij­dag 26 juli, vanaf 16.00 uur, de Bede­vaart­ka­pel op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood aandoen. Het reli­kwie is het pericardium (hart­zakje) van het hart.
Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli - 10.00 uur - Vertrek vanuit Bussum
gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2024
Op zater­dag 13 juli houdt Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een wan­de­ling over de Blaricumse hei. Behalve wan­de­len zullen we ook bespreken wat het inhoudt om deel uit te maken van de Katho­lie­ke Kerk - ter voor­be­rei­ding op Jubel­jaar 2025.
Geslaagde Bavodag Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2024
Op zater­dag 22 juni vond de Bavo­dag plaats in en rond de ka­the­draal, een fees­te­lijk pro­gram­ma speciaal voor vor­me­lin­gen en andere tieners. Het eve­ne­ment werd geprezen als een "super­dag" door de deel­ne­mers.
BreakOut tienerkamp 2024
Maandag 22 t/m vrijdag 26 juli - Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 19 juni 2024
Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum van het tiener­kamp BreakOut met als thema Celebrate. Je bent van harte uit­ge­no­digd om dit feest samen met ons te vieren. We gaan weer spellen spelen, catecheses ont­van­gen, bid­den en na­tuur­lijk crea­tief aan de slag met het schil­de­ren van een vlag en het maken van een toneel­stukje!
Onderscheidingsavond levenskeuzen
Vrijdag 31 mei - 18.15 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
Op vrij­dag­avond 31 mei 2024 or­ga­ni­seert rector Jeroen de Wit een onder­schei­dings­avond levens­keuzen voor jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar om je te helpen bij be­lang­rijke keuzes, zoals: studie, beroep, roe­ping, relatie, etcetera.

Alle nieuws­be­richten van afdeling Jon­ge­ren


Tieners (12-18)

Over­zicht van ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd door het bisdom of de kerk­pro­vin­cie.
Een selectie waar speciaal tieners (~ 12 t/m 18 jaar oud) aan mee kunnen doen.

Juli 2024

datum ac­ti­vi­teit
maan­dag 22 t/m vrij­dag 26 juli 2024 BreakOut Tiener­kamp

November 2024

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 2 no­vem­ber 2024 Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag - Connect

Januari 2025

datum ac­ti­vi­teit
Weekend 24 t/m 26 januari 2025 WJD@Home

Maart 2025

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 15 maart 2025 Stille Omgang Am­ster­dam

Juni 2025

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 21 juni 2025 Bavo­dag
zon­dag 22 juni 2025 Sint Jan Pro­ces­sie Laren

 

foto: Jed Villejo
Jongerenpastoraat

Jon­ge­ren (16-30)

Over­zicht van ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd door het bisdom of de kerk­pro­vin­cie.
Een selectie waar speciaal jon­ge­ren (~ 16 t/m 30 jaar oud) aan mee kunnen doen.

Juli 2024

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 13 juli 2024 Wandeling Blaricumse hei
vrij­dag 26 juli 2024 Reli­kwie van Zalige Carlo Acutis in Heiloo

September 2024

datum ac­ti­vi­teit
zon­dag 15 sep­tem­ber 2024 Opening van het Jubel­jaar

November 2024

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 2 no­vem­ber 2024 Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag - Connect
zon­dag 24 no­vem­ber 2024 Wereld­jon­ge­renDAG

Januari 2025

datum ac­ti­vi­teit
Weekend 24 t/m 26 januari 2025 WJD@Home

Februari 2025

datum ac­ti­vi­teit
15 februari 2025 Jon­ge­ren­acti­vi­teit

Maart 2025

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 15 maart 2025 Stille Omgang Am­ster­dam

April 2025

datum ac­ti­vi­teit
12 april 2025
Paasgala

Juni 2025

datum ac­ti­vi­teit

Voor­be­rei­dings­week­end Romereis
zon­dag 22 juni 2025 Sint Jan Pro­ces­sie in Laren

Juli 2025

datum ac­ti­vi­teit
do 24 juli t/m wo 6 au­gus­tus 2025 Jon­ge­renreis Rome Jubel­jaar 2025

 

foto: Jed Villejo
Jongerenpastoraat

Rome 2025

Jubeljaar 2025Rome is de eeuwige stad, de ‘caput mundi’: de hoofd­stad van de wereld! Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereld­kerk. Hier liggen de apos­te­len Petrus en Paulus begraven, de steun­pi­laren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven.

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegen­heid daarvoor. Paus Fran­cis­cus heeft gelo­vi­gen van over de hele wereld uit­ge­no­digd om als ‘Pelgrims van hoop’ een bede­vaart naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote basilieken te betre­den.

Als Bisdom gaan wij een jon­ge­renreis maken van 25 juli tot en met 5 au­gus­tus. Verdere in­for­ma­tie volgt.

Wat kan je ver­wach­ten?

Ga het avontuur aan en ga van 25 juli t/m 5 au­gus­tus 2025 mee met Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar Rome, het hart van de wereld­kerk en ontdek hoe het is om deel te zijn van een we­reld­wijde ge­meen­schap van gelo­vi­gen. Tijdens het centrale pro­gram­ma in Rome (28 juli t/m 3 au­gus­tus 2025) ontmoet je jon­ge­ren uit de hele wereld, zoals bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, die net als jij willen bouwen aan de kerk en de wereld van morgen. We stappen in Rome in de voetsporen van de eerste chris­te­nen en bezoeken o.a. de catacomben en kerken die gewijd zijn aan de mar­te­la­ren uit het begin van het chris­ten­dom.

Een reis van ont­moe­ting

Behalve met de ge­meen­schap van de wereld­kerk maak je onderweg ook kennis met de ge­meen­schap van de heiligen. In Assisi leer je de heilige Fran­cis­cus en de heilige Clara kennen. En na­tuur­lijk ook Carlo Acutis, de jonge 'in­ter­net-heilige', die in het jubel­jaar 2025 heilig verklaard zal wor­den. In Siena maak je kennis met de heilige Catharina en in Turijn met de heilige Don Bosco en de zalige Piergiorgio Frassati (net als Carlo Acutis zal hij in 2025 heilig wor­den verklaard). Ook zullen we een bezoek brengen aan het prach­tige Orvieto, waar de reli­kwie van het eucha­ris­tisch won­der van Bolsena wordt bewaard.

Prak­tische info

Voor wie: jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar
Wanneer: Vertrek op 25 juli 2025
terug­keer op 5 au­gus­tus 2025
Aanmel­ding: info@jong­bis­domhaarlem.nl
Kosten: Zodra de reis­kos­ten de­fi­ni­tief zijn vast­ge­steld, zal de reis­orga­ni­sa­tie dat direct bekend maken. Laat de kosten geen obstakel zijn! Denk je dat voor jou de kosten een drempel zullen zijn? Neem alvast contact met ons op, dan kijken we met elkaar naar de moge­lijk­he­den.
Meer weten? Stuur een email naar info@jong­bis­domhaarlem.nl of bel of app naar 06 - 8345 3373.
En volg ons op lnstagram: jong­bis­domha

Meer in­for­ma­tie

Flyer Jongeren Romereis 2025

Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD)

Na de slot­vie­ring van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 Lissabon in Parque Tejo op zon­dag 6 au­gus­tus, heeft paus Fran­cis­cus de plaats en tijd bekendgemaakt van de volgende WJD: Seoel 2027.

Normaliter vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen elke drie jaar plaats; ditmaal echter is het vier jaar na de WJD in Lissabon. Dit heeft te maken met het grote jubileum­jaar 2025, dat groot gevierd zal wor­den in Rome - en waar zeker ook vele jon­ge­ren naar zullen afreizen.

Het feno­meen Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) zijn een grootschalig en in­spi­re­rend eve­ne­ment dat miljoenen jonge mensen van over de hele wereld samen­brengt om hun geloof te vieren, ver­die­pen en delen. Dit eve­ne­ment, dat elke drie jaar door de Katho­lie­ke Kerk wordt geor­ga­ni­seerd, biedt jon­ge­ren de unieke kans om te groeien in hun spi­ri­tu­ele leven, nieuwe vriend­schappen te sluiten en een on­ver­ge­te­lijke erva­ring op te doen in een inter­na­tio­nale context.

Paus Johannes Paulus II
Paus Johannes Paulus II
Begon met de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 1984

Gedurende de WJD, die meestal in een grote stad en ongeveer een week duren, nemen de deel­ne­mers deel aan een rijke verschei­den­heid aan geloofsver­die­pende ac­ti­vi­teiten. Deze omvatten dage­lijkse eucha­ris­tie­vie­ringen, gebeds­diensten, en catechese sessies waar bis­schop­pen en reli­gi­euze lei­ders diep­gaande lezingen en in­spi­re­rende ge­tui­ge­nissen delen. Jon­ge­ren wor­den aange­moe­digd om deel te nemen aan biecht en aanbid­ding, wat hen de kans geeft om hun relatie met God te vernieuwen en te ver­ster­ken.

Hoogte­pun­ten van de week zijn vaak de Welkomst­mis, de Kruis­weg, de Vigilie met de Paus en de Slot­mis, die door hon­derd­dui­zen­den, soms zelfs miljoenen, jon­ge­ren wordt bijgewoond. Deze eve­ne­menten zijn niet alleen grootschalige vie­rin­gen van het geloof, maar bie­den ook diep­gaande momenten van re­flec­tie en gebed. De aanwe­zig­heid van de Paus, als spi­ri­tu­eel lei­der van de Katho­lie­ke Kerk, ver­sterkt het gevoel van een­heid en uni­ver­se­le ge­meen­schap onder de deel­ne­mers.

Een van de meest in­druk­wek­kende aspecten van de WJD is de diver­si­teit van de deel­ne­mers. Jon­ge­ren van ver­schil­lende culturen, ach­ter­gron­den en talen komen samen, wat een sfeer van uni­ver­se­le broe­der­schap en soli­da­ri­teit creëert. Deze inter­na­tio­nale uit­wis­se­ling bevor­dert weder­zijds begrip en respect, wat bijdraagt aan een we­reld­wijde ge­meen­schap van vrede en liefde.

Naast de spi­ri­tu­ele groei biedt de WJD ook prak­tische voor­de­len. Deel­ne­mers ont­wik­ke­len lei­der­schapsvaar­dig­he­den, ver­ster­ken hun ge­meen­schapszin en wor­den geïnspireerd om zich in te zetten voor hun lokale ge­meen­schappen. De Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben dan ook een blijvende impact op de levens van de deel­ne­mers, die vaak met hernieuwde energie en vastbera­den­heid naar huis te­rug­ke­ren om een po­si­tie­ve ver­an­de­ring in hun omge­ving teweeg te brengen.

Kortom, de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn een dyna­misch en transformerend eve­ne­ment dat jon­ge­ren uit alle hoeken van de wereld samen­brengt in een vie­ring van geloof, vriend­schap en hoop. Het is een erva­ring die levens veran­dert en de wereld een beetje mooier maakt.

Overzicht van Wereldjongerendagen

Wereld­jon­ge­ren­da­gen en andere jon­ge­ren­bij­een­komsten

jaar plaats paus # deel­ne­mers
1984 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1985 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1987 Buenos Aires, Argentinië Johannes Paulus II 1.000.000
1989 Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje Johannes Paulus II 400.000
1991 Częstochowa, Polen Johannes Paulus II 1.600.000
1993 Denver, VS Johannes Paulus II 500.000
1995 Manilla, Filipijnen Johannes Paulus II 5.000.000
1997 Parijs, Frank­rijk Johannes Paulus II 1.600.000
2000 Rome, Italië Johannes Paulus II 2.000.000
2002 Toronto, Canada Johannes Paulus II 800.000
2005 Keulen, Duits­land Bene­dic­tus XVI 1.200.000
2008 Sydney, Australië Bene­dic­tus XVI 400.000
2011 Madrid, Spanje Bene­dic­tus XVI 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië Fran­cis­cus 3.700.000
2016 Krakau, Polen Fran­cis­cus 3.000.000
2019 Panama-Stad, Panama Fran­cis­cus 700.000
2023 Lissabon, Portugal Fran­cis­cus 1.500.000
2025 Rome, Italië
2027 Seoul, Zuid-Korea

Contact

Kapelaan Javier Acuña
Kape­laan Javier Acuña

Jon­ge­ren­wer­ker

Kape­laan Javier Acuña
  06 - 8345 3373
  jacuna@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Jon­ge­ren­pas­to­raat

  Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
­
  023 - 511 26 35
  info@jong­bis­domhaarlem.nl
  www.jonge­kerk.nl

Sociale Media

  06 - 2343 6049
  jong­bis­domha
  jong­bis­domha
  @jong­bis­domha
  e-mail nieuws­brief

 

foto: Belle Co
JongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose