Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdominformatie

Contact

post­a­dres: Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
tele­foon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29
e-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Bis­schops­huis
Leidse­vaart 146
2014 HE  Haar­lem
tel. 023 - 511 2600
Se­cre­ta­riaat Dio­ce­sane Diensten
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM  Vo­ge­len­zang
tel. 023 - 511 2600

Bisschophuis te Haarlem
Bis­schops­huis te Haar­lem
De Tiltenberg te Vogelenzang
De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang

Bis­schop

Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks

17 no­vem­ber 1954 geboren te Leidschen­dam Mgr. Hendriks
24 maart 1979 diaken­wij­ding
29 sep­tem­ber 1979 pries­ter­wij­ding
1997 aan­stel­ling tot rector van De Tilten­berg
10 de­cem­ber 2011 wij­ding hulp­bis­schop
benoe­ming tot titulair bis­schop van Arsacal
www.arsacal.nl
1 januari 2012 benoemd tot vica­ris-generaal
22 de­cem­ber 2018 Benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor
1 juni 2020 Inbezitname bis­schops­ze­tel

Emeritus bis­schop

Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. Dr. Jozef Marianus Punt

10 januari 1946 Geboren te Alkmaar Mgr. Punt
9 juni 1979 Pries­ter gewijd
1 april 1995 Benoemd tot hulp­bis­schop van Haar­lem
1 juli 1995 Bis­schop gewijd
15 sep­tem­ber 1998 Benoemd tot apos­to­lisch admini­strator
21 juli 2001 Benoemd tot bis­schop van Haar­lem
29 sep­tem­ber 2001 Inbezitname van de zetel
1 juni 2020 Emeritaat

Emeritus hulp­bis­schop

Zijne Hoog­waar­dige Excellentie Mgr. Johannes Gerardus Maria van Burg­ste­den sss.

8 de­cem­ber 1935 Geboren te Achter­veld Mgr. Van Burgsteden
15 maart 1964 Pries­ter gewijd
24 juni 2000 Benoemd tot hulp­bis­schop en vica­ris generaal
9 sep­tem­ber 2000 Bis­schop gewijd
21 juli 2001 Opnieuw beves­tigd tot hulp­bis­schop en vica­ris generaal
25 ok­to­ber 2011 Emeritaat

Bis­schop­pe­lijk vica­ris

De Hoogeer­waarde Heer Gerardus Hendrikus Bernardus Bruggink

  • Proost van het Ka­the­draal Kapit­tel
11 juni 1950 geboren te Olden­zaal Vicaris Bruggink
15 sep­tem­ber 1979 diaken­wij­ding
31 mei 1980 pries­ter­wij­ding
2012 Aan­stel­ling tot rector van De Tilten­berg
2016 Aan­stel­ling vica­ris voor de cate­go­riale ziel­zorg

 

Bis­dom­staf

bis­schop
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
bis­schop­pe­lijk vica­ris: Drs. G.H.B. Bruggink
alge­meen econoom: T.J. van der Steen MBA
kanselier: Dr. B.J. Putter
se­cre­ta­ris-generaal: Drs. E.H.A. Fennis
adviseur: Drs. M.N.F.M Frederiks

Bisdom mede­wer­kers


Dio­ce­sane diensten


Algemene zaken
se­cre­ta­ris-generaal: Drs. E.H.A. Fennis
mede­wer­ker: Mw. P. Vermeer
mede­wer­ker: Dhr. J. Keuss
archiva­ris: Dhr. drs. F. Twisk

Personeels­zaken
mede­wer­ker: Dr. B.J. Putter
mede­wer­ker: Drs. E.H.A. Fennis
mede­wer­ker: Mw. A. van Assema

Fi­nan­ciën en Bouw­zaken
alge­meen econoom: Dhr. T.J. van der Steen MBA
bouw­kun­dige: Mw. drs. C.M.C. Wentges
controller pa­ro­chies: Mw. J. Smits - van Schaik RB
controller PCI’s: Dhr. drs. H. van der Perk RC
controller PCI’s: Dhr. K. van der Plas
hoofd fi­nan­ciën: Dhr. D.P. de Haas
fi­nan­ciële adm.: Dhr. I. de Vries
fi­nan­ciële adm.: Dhr. G. van der Bijl
fi­nan­ciële adm.: Dhr. N. Stik­voort
sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie: Mw. G. Gulita
mede­wer­ker: Mw. J. Jozefa
mede­wer­ker: Mw. L.J. Romijn MSc MA

Juri­dische Zaken en Kerkop­bouw
kanselier: ZEH. Dr. B.J. Putter
staf­func­tio­na­ris: Dhr. M.F.E. van der Knaap
mede­wer­ker: Mw. L.J. Romijn MSc MA

Offi­cia­laat - Ker­ke­lijke recht­bank
officiaal: ZEH. Dr. A.J.T. van den Hout
mede­wer­ker: Mw. P. Vermeer

Mi­gran­ten/Cate­go­riale Ziel­zorg
vica­ris: Dhr. Drs. G.H.B. Bruggink

Pas­to­rale Diensten


Caritas
voor­zit­ter: ZEH. Dr. B.J. Putter
staf­func­tio­na­ris: Dhr. Drs. E.W. Meyknecht
mede­wer­ker: Mw. C. van der Loos

Missie
waar­ge­no­men door: vica­ris drs. G.H.B. Bruggink

Geloofsop­bouw
staf­func­tio­na­ris: Dhr. M.H.M. Jansen
mede­wer­ker: Mw. C. Hoogen­boom MSc

Kerk­mu­ziek
contact­persoon a.i.: Drs. E.H.A. Fennis

Dio­ce­sane Com­mis­sie voor Li­tur­gie, Kerkinrich­ting en Kunst (DCLKK)
voor­zit­ter: Dhr. J.J.M. Vriend (emeritus vica­ris)
lid: Mw. drs. H. Olysla­ger

Onder­wijs
Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het R.-K. Onder­wijs
secundair onder­wijs: ZEH. J.J. Quadvlieg
primair onder­wijs: Dhr. Drs. J.D.J.T. Wienen

Pers en Bisdom­blad
woord­voer­der: Drs. E.H.A. Fennis

Reli­gi­euzen
contact­persoon: ZEH. Dr. B.J. Putter
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose