Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Hoop op leven over de dood heen

gepubliceerd: vrijdag, 7 april 2017

We leven in dra­ma­tische tij­den. De nieuwe Duitse bond­pre­si­dent zei het bij zijn aantre­den zon­der omwegen: “De wereld is volle­dig uit z’n voegen geraakt.” ‘Hoe zal het ver­der gaan?’ vragen velen zich bezorgd af.

Juist nu, meen ik, is de vreug­de­volle Paas­bood­schap van opstan­ding en eeuwig leven meer dan ooit actueel. Een mens heeft dat per­spec­tief nodig. Hij moet weten dat hij groter is dan de aarde, dat zijn toe­komst ver­der reikt dan de dood. Niet als een vlucht uit de wer­ke­lijk­heid, maar juist om er goed mee om te kunnen gaan.

Een kerk­va­der zei ooit: “Je kunt pas werken voor de aarde als je gelooft in de hemel.” Het haalt de krampach­tig­heid uit je leven. Je hoeft aan mensen en dingen niet die onre­de­lijke eis te stellen dat ze je volle­dig gelukkig moeten maken, en kunt juist daardoor het geluk en de vreugde genieten die ze wel bie­den. Het volmaakte is voor later.

We zullen onze dier­ba­ren terugzien

Hoop op leven over de dood heenWel is het goed te beseffen dat het leven na de dood niet los staat van het leven voor de dood. Mensen zeggen soms in alle naïviteit: we zien wel wat er later komt. Een erns­tige mis­vat­ting. Wat een mens in dit leven uit­strooit aan liefde, zorg­zaam­heid, me­de­leven, ver­ge­ving, gebed en geloof, daaruit wordt zijn eeuwige kleed geweven, daar­mee staat hij voor de rechter­stoel van God. En als we ons bewust wor­den dat het weleens weinig zou kunnen zijn, of dat er mis­schien toch wel veel kwaad was in ons leven, dan geeft juist het geloof ons hoop.

Wie in oprecht berouw zijn tekorten durft erkennen en bij de Heer brengt, mag ervaren dat Hij het zal aanvullen met zijn barm­har­tig­heid. Maar je moet het wel nu, in dit leven doen. Als ant­woord op zijn ver­slagen hart en smeek­bede tot de Heer mocht de ‘goede moor­de­naar’ op het laatste moment van zijn leven horen: “Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs.” Jezus belooft: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Niet alleen ons, ook onze dier­ba­ren. We zullen hen terugzien. Ook dat mogen met Pasen al die mensen weten die gebroken zijn door het verlies van een geliefde mens. Daar­mee troost Au­gus­ti­nus op zijn sterf­bed zijn dier­ba­ren. Ik heb het al eer­der geci­teerd: “Geloof me, als de dood komt om ook jullie ban­den te breken, op de dag die God heeft vast­ge­steld, dan zullen jullie me terugzien, maar omge­vormd en gelukkig, en samen zullen we voort­gaan op nieuwe paden van licht en leven...”

Hoe zal dat moment van overgang naar het nieuwe leven zijn?

Weten we er iets van? Ja, Schrift en Traditie geven ons enig inzicht. En nu citeer ik mezelf: “Na de dood zullen we staan in het volle Licht van Gods Liefde en Barm­har­tig­heid, maar ook van zijn Majes­teit en Ge­rech­tig­heid. Dát, leren ons de mystici, is de eerste erva­ring die alle mensen die sterven zullen onder­gaan. In dit Licht zal hij de onein­dige goed­heid en liefde van zijn Schepper en Ver­los­ser erkennen. Maar in dat Licht zal hij ook zijn eigen zon­den, hoe diep ook weg­ge­stopt, voor ogen zien. Alle fouten, waarvoor hij geen ver­ge­ving heeft gevraagd, de liefdeloos­heid van zijn leven, maar ook de bronnen van genade in Woord en Sacra­ment die hij niet heeft benut, de ver­ge­ving in Christus die hij niet heeft gezocht. Hij zal pijn­lijk begrijpen hoe­zeer hij Gods hart gewond heeft.

Daarin ligt het eerste oor­deel. In wezen oor­deelt de mens zich­zelf in het Licht van de Liefde. Het kan voor­ko­men dat een mens het Licht nog niet ten volle kan verdragen, en terecht komt in de plaats van loute­ring, totdat ook hij kan ingaan in het hemelse Licht. In uiterste gevallen ver­telt de Bijbel van de welhaast on­ver­draag­lijke moge­lijk­heid dat een mens de con­fron­ta­tie met het Licht niet meer aan kan, het de rug toe­keert en wegvlucht in de eeuwige duisternis. De hemel is ons voorland, maar de belofte gaat daar nog bovenuit. Aan het einde van de tijd zal de Heer weder­ko­men en alles nieuw maken. Allen die Hij als de zijnen erkent zullen bekleed wor­den met nieuwe ver­gees­te­lijkte licha­me­lijk­heid en een geluk ervaren dat de hemel nog overtreft.”

Recente onder­zoe­kingen

Recente onder­zoe­kingen naar zogeheten ‘Bijna Dood Erva­ringen’ lijken deze eeuwen­oude leer alleen maar te beves­tigen. Zonder uit­zon­de­ring is ook hier sprake van schit­te­rend Licht, dat de ster­ven­de aantrekt en van over­wel­di­gende liefde die hem omvat. Maar ook van het hele leven dat in een flits voorbij trekt, het in volle scherpte zien van wat goed en fout was, en het verlangen goed te maken. Soms echter ook de erva­ring van terugval in de duisternis.

Ook al deze ge­tui­ge­nissen wor­den, net zoals die van Schrift en mystici, door atheïstische schrijvers weggewuifd. Het zou­den beel­den zijn die in een fractie van een seconde zijn ontstaan vlak voor of na het moment van kli­nische dood. De meest recente onder­zoe­kingen maken echter ook deze ‘escape’ onmoge­lijk. In enkele gevallen is het bewezen dat een patiënt buiten het lichaam en bij vol bewust­zijn dingen had gezien of gehoord die in de operatie­zaal gebeurd waren precies in de fase waarop de hersenen geen enkele ac­ti­vi­teit meer toon­den. Of de vrouw die van geboorte af blind was, maar bij een uittre­ding tij­dens een operatie voor het eerst in haar leven kon zien.

De dood is niet iets om bang voor te zijn, maar wel om serieus te nemen en op voor­be­reid te zijn. Nog is het tijd van barm­har­tig­heid. Nog kan alles wor­den ver­ge­ven, geheeld en vernieuwd. “Nu is de tijd van genade”, zegt de Schrift. Moge Pasen 2017 voor velen een feest zijn van ver­ge­ving en heling, van nieuwe kracht en vreugde voor nu en later. In die zin wens ik u allen van harte een gezegend Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021GeÔnspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose