Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Gebeds- en ondersteuningsactie

Wereldjongerendagen van 1 t/m 6 augustus

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023
Gebedskaartje
Gebedskaartje

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn voor jon­ge­ren een grote kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen. Onder­steu­ning vanuit de pa­ro­chies en kerken in het gehele land is daarbij van onschat­ba­re waarde.’

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie heeft twee ini­tia­tie­ven opgezet om dit te bevor­de­ren en mede moge­lijk te maken.

Gebeds­kaar­tje

De organi­sa­tie heeft een speciaal Wereld­jon­ge­ren­da­gen-gebeds­kaar­tje ont­wik­keld, met een gebed dat is afgeleid van het offi­cië­le, inter­na­tio­nale WJD-gebed. Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in de paro­chie­kerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west pa­ro­chi­anen met hun gebed de jon­ge­ren kunnen onder­steunen, in aanloop naar de WJD. Het gebed is ook voor jon­ge­ren die nog nadenken of ze zullen mee­gaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moei­lijk is om er tijd en/of mid­de­len voor vrij te maken.

De lan­de­lijke gebeds­kaar­tjes wor­den verspreid via de bis­dom­men maar kunnen ook bij de WJD-organi­sa­tie wor­den besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatho­liek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.

Am­bas­sa­deurs

Speciaal voor pa­ro­chi­anen en voor fami­lie­le­den van WJD-gan­gers heeft de WJD-organi­sa­tie een ‘onder­steu­nings-pakketje’ ont­wik­keld, bestaande uit een flyer en een mede­de­ling-tekst voor na de mis. De beide ele­menten wor­den in combinatie toegepast.

De mede­de­ling kan na de mis wor­den voor­ge­le­zen. Daarin wordt verwezen naar de flyer, die door de pa­ro­chie geprint kan wor­den en goed zicht­baar in de kerk geplaatst kan wor­den. In de flyer wor­den diverse manieren aan­gereikt om als pa­ro­chi­aan de WJD, en de jon­ge­ren die daarheen willen gaan, te onder­steunen: door het bekendmaken van de reis aan vrien­den of familie, finan­ciële onder­steu­ning en gebed.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon

Van 1 t/m 6 au­gus­tus vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal. De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katho­lie­ke geloof met elkaar te vieren. Ook vanuit Neder­land zullen veel jon­ge­ren gaan en voor hen is nu een lan­de­lijke gebeds- en onder­steu­ningsactie in gang gezet.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose