Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Kerk-zijn: Gisteren, vandaag en morgen...

Januari 2007

Aan de R.K. gelovigen van de Kerk van Haarlem.

Het was op 1 mei 2004, dat de Bisschop van Haarlem Mgr. dr. J.M. Punt een beleidsnota aanbood aan de gelovigen van het Bisdom Haarlem onder de titel: “Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen”. De titel van deze nota was en is welsprekend en veelzeggend. Enerzijds ging de Bisschop de door velen geconstateerde krimp in het kerkelijk leven niet uit de weg, anderzijds sprak hij zijn vertrouwen uit in de toekomst van onze Haarlemse Kerk en haar parochies als missionaire en evangeliserende gemeenschappen in onze maatschappij. Als fundament voor ons kerk-zijn wees de Bisschop op Christus de Heer: “Als de Heer het huis niet bouwt werken de bouwers tevergeefs”.

De hiernavolgende informatie is bedoeld voor u, parochianen levend in één van onze 170 parochies, gelegen in de provincie Noord Holland en in Zuidelijk Flevoland. Sommigen van u zullen zich misschien afvragen: wat is er sinds het verschijnen van de Bisschoppelijk Nota gebeurd? Die vraag is terecht, want de Bisschop schetste in de Nota een tamelijk concreet ontwerp van reorganisatie. U als parochianen zult van een dergelijke reorganisatie niet zo veel merken. Dat is ook niet de bedoeling. Wel hopen wij, dat u in de parochie of elders een goed en aansprekend aanbod van pastoraat en kerkelijk leven blijft vinden, ook in de toekomst. Degenen, die wel met de reorganisatie te maken zullen krijgen, zijn o.a. de pastoraal werkenden, de parochiebesturen en de in ons Bisdom Haarlem vele hooggewaardeerde kerkelijke vrijwilligers.

Welnu, met het oog op de in de Bisschoppelijke Nota aangeduide reorganisatie van het Bisdom Haarlem werd ingesteld de “Projectcommissie Drie Dekenaten”, waarin zitting hebben de Dekens van de 3 nieuw gevormde dekenaten, alsook de Vicaris Generaal, de Algemeen Econoom en de stafmedewerker kerkopbouw, totaal dus 6 personen. Het is deze commissie welke, onder het toeziend oog van de Bisschop, begeleiding heeft gegeven aan een aantal onderdelen van reorganisatie:

  • 170 parochies werden ingedeeld in 35 regio's, waarbij iedere regio is te typeren als een gemeenschap van (parochiale) gemeenschappen. Beoogd wordt samenwerking op een aantal terreinen.

  • de in het recente verleden bestaande 8 dekenaten zijn per 1 januari 2007 in liquidatie gebracht. In plaats daarvan zijn er 3 nieuwe dekenaten opgericht: voor deze 3 dekenaten Noord, Midden en Zuid werden 3 dekens benoemd en werden 2de-lijns dekenale werkers aangesteld.

  • voor alle pastoraal werkenden, actief in het parochiale en dekenale niveau, welke voorheen door de 8 dekenaten werden gehonoreerd dankzij de financiële afdrachten van de parochies, werd een nieuwe werkgever gevonden door de oprichting van de “R.K. Instelling Regionale Centrale Financiering in het Diocees Haarlem”.

Is het bovenstaande misschien te typeren als de “buitenkant”, ook aan de inhoudelijkheid werd gedacht. Op diocesaan niveau werden 4 beleidscommissies opgericht:

  • de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw
  • de Diocesane Commissie Diakonie
  • de Diocesane Commissie Geloofsopbouw (Catechese, Jongeren, Evangelisatie en Missie, Huwelijk en Gezin)
  • De Diocesane Commissie Liturgie, Kerkinrichting en Kunst.

Het ligt in de bedoeling, dat in de eerste maanden van het jaar 2007 in elk van de 3 nieuwe dekenaten eveneens 4 dekenale beleidscommissies worden opgericht, welke in het perspectief staan van de 4 diocesane beleidscommissies. Het zijn de dekenale beleidscommissies, welke in dienstbaarheid beleid op 4 terreinen zullen aanbieden aan de 35 regio's. Diocesane en dekenale staffunctionarissen en vrijwilligers zullen daarin een belangrijke en hopelijk ook creatieve rol spelen. Steeds zal het hier uiteindelijk gaan om het gelovig-kerkelijk welzijn van u, leden van onze 170 parochies en van mensen, ook jongeren, die op zoek zijn naar zingeving van leven.

Tenslotte, heden ten dage is onze samenleving dusdanig veranderd, dat wij voor nu en voor de toekomst rekening moeten houden met een kwantitatieve krimp van kerkelijk leven. Een getalsmatige krimp van aantallen gelovigen sluit echter kwaliteit van kerkelijk leven niet uit. Wij menen, dat in de toekomst vele parochies alleen in onderlinge samenwerking van regioverband nieuwe uitdagingen kunnen aangaan. Aantrekkelijkheid van kerkelijk leven is niet gelegen in het feit, dat iedere afzonderlijke parochie alles wat nodig of denkbaar is in huis moet hebben. Wat wij verhopen is, dat in een regio van samenwerkende parochies een goed, gevarieerd en evenwichtig aanbod van liturgie, pastoraat en diakonie zal worden gerealiseerd. Katholieken, en alle mensen die zoekende zijn naar verdieping van leven, zullen steeds vaker eerst kijken naar het concrete aanbod, en pas in tweede instantie naar de plaats.
Vandaag de dag, en in de toekomst gaat kwaliteit vóór de locatie. De mobiliteit van mensen maakt het voor velen mogelijk dergelijke keuzes te maken. Ook daar willen wij in deze tijd en voor de toekomst op inspelen.

Mogen wij de bisschop citeren, die in zijn nota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen schreef: “Uiteindelijk zijn niet wij het die de Kerk bouwen, het is van de Heer zelf … Hij leidt (zijn Kerk) door de geschiedenis en voltrekt soeverein zijn plannen”.

Namens de Projectcommissie Drie Dekenaten:

Vicaris Generaal Mgr. drs. M.J. de Groot
voorzitter


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose