Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Goedgekeurde projecten voor 2004

1. Het Pauzement

In april 2002 is in Haarlem het pauzement geopend, een voorziening van tijdelijk onderdak voor mensen wier voornaamste probleem is dat ze voor een bepaalde periode een dak boven hun hoofd nodig hebben. Het kan dan gaan om partners waarvan de huisarts, de pastor of het maatschappelijk werk zeggen dat zij enige tijd apart zouden moeten wonen om “de lucht tussen hen te klaren”. Ook bv. mensen die onverwacht door hun partner uit huis worden gezet, kunnen hier enkele maanden terecht. De DRD heeft het initiatief tot dit project genomen, en betaalt het gedurende vier jaar (t.m. 2005), waarna de gemeente Haarlem de tekorten zal opvangen. Tot september 2003 zijn hier gedurende kortere of langere tijd 39 mensen opgevangen, de meesten gedurende 2 maanden, maar ook 3 personen langer dan 3 maanden. De bezettingsgraad bedroeg in die periode 64%. Inmiddels hebben via werkbezoeken ook ongeveer 80 pci-bestuurders het project met eigen ogen kunnen zien.
Aangezien er in 2002 en in 2003 extra is betaald, zal het project in 2004 niet de begrote zestigduizend euro vragen, maar € 50.000,-

2. Via het dekenaat Noordkop: Een rolstoelbus voor het instituut Midgard.

In de Sarahgroep in dit instituut wonen zeven meervoudig gehandicapte jong volwassenen, die aangewezen zijn op een rolstoel. Voor vervoer naar buiten toe zijn zij afhankelijk van een bus waarin rolstoelen mee kunnen. Zo’n bus kost bijna 50.000 euro, waarvan de pci’s in het eigen dekenaat 22.000 euro bijdragen, men via bedrijven, sponsoring e.d. 17.000 euro probeert bijeen te brengen. Aan de DRD vraagt men € 10.000,-

3. Stichting Exodus, sector vrijwilligers.

Landelijk zijn er ongeveer 800 tot 1000 vrijwilligers actief bij het wekelijks ondersteunen van kerkdiensten in penitentiaire inrichtingen. De stichting exodus wil hen op verzoek van de justitiepastores onderbrengen in een landelijk verband. De einddoelen daarvan zijn: de deskundigheidsbevordering, het onderling uitwisselen van ervaringen en ook de verzekering van hen (WA en ongevallen) via Exodus.
Voor de kosten van deze activiteiten benadert men verschillende organisaties. Van de DRD vraagt men een bijdrage van € 3.000,-

4. Caritas van het bisdom Banja Luka.

In Banja Luka heeft de caritas een programma om de terugkeer van vluchtelingen te bevorderen. Deze terugkeer komt steeds beter op gang, maar de mensen hebben vrijwel geen geld, en de overheid ondersteunt dit proces maar zeer minimaal. Vandaar dat ze bij de diocesane caritas aankloppen. Een onderdeel van dat programma is het verschaffen van houtkachels en boilers aan de mensen die terugkeren. Dit programma kost ongeveer 17.000 euro. De DRD wil hieraan een bijdrage geven van € 7.500,-

5. Via het dekenaat Haarlem/Beverwijk

a. Theaterproductie voor jongeren uit verschillende culturen.

Vanuit het jongerenwerk en de diakonie van verschillende kerken wil men in Haarlem jongeren met een verschillende culturele achtergrond, waaronder minderjarige vluchtelingen, met elkaar in contact brengen, en hen laten samenwerken aan het ontwikkelen van een theaterproductie, die men minimaal vier maal wil opvoeren, als startpunt voor een gesprek over problemen m.b.t. multiculturaliteit. De DRD wil hieraan bijdragen voor een bedrag van €1.500,-

b. De kindertelefoon.

Vrijwilligers van de stichting kindertelefoon bemensen 24 uur per dag een aantal telefoonlijnen, die speciaal bedoeld zijn voor kinderen. Kinderen kunnen anoniem van deze lijnen gebruik maken, en praten over hun problemen. In het dekenaat organiseert men een diakonale zondag hierover, waarin met ook wil collecteren. Bovenop de opbrengst van die collecte vraagt men aan de DRD een bedrag van € 5.000,-

6. Via het dekenaat Hoorn, een hospice.

In Hoorn is men een hospice voor terminale patiënten aan het bouwen. Daarbinnen wil men ook een stiltecentrum ontwikkelen. De totale kosten daarvan bedragen 40.000 euro. De pci’s in het dekenaat dragen daaraan bij, alsook de diakonieën van de protestantse kerken. De DRD wil hieraan bijdragen met een bedrag van € 10.000,-

7. Via het dekenaat Amsterdam.

a. De werkgroep uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Deze interkerkelijke werkgroep biedt juridische bijstand aan asielzoekers die in eerste instantie zijn afgewezen, maar bij wie er gelet op het dossier een grote kans bestaat op een verblijfsvergunning. Lopende de procedure wordt ondersteuning geboden in de kosten voor levensonderhoud. Aan de DRD vraagt men een bijdrage van € 3.000,-

b. Het kerk- en buurtwerk.

Dit wil op een laagdrempelige manier de kerk present stellen in de buurten van Amsterdam. In dit werk werken de verschillende kerken samen, en er gebeurt veel vrijwilligerswerk, veelal in de diakonale sfeer. De DRD wil hieraan een bedrag bijdragen van € 10.000,-

c. Het noodfonds van het allochtonenpastoraat.

Veel allochtonen doen een beroep op de pastores van de allochtonenparochies. Zij komen bij hen voor een praatje en voor advies. Verschillenden van hen hebben onvoldoende inkomsten en vragen om financiële ondersteuning. De parochies en de pastores beschikken daarvoor niet over voldoende middelen. De DRD wil hieraan een bedrag bijdragen van € 2.000,-

8. De Stichting Katholiek Activeringswerk Flevoland.

Deze stichting voor maatschappelijk activeringswerk is in Almere gestart met een project “criminaliteit en samenleving”. Dit project wil een bijdrage leveren aan de crimimaliteits-preventie en aan het verminderen van vooroordelen t.a.v. (ex-) gedetineerden. Men vraagt aan de DRD een bijdrage van € 4.000,-

9. Startende pci’s

Er zijn nog steeds enkele parochies in ons bisdom waar geen pci is. Om de oprichting van een pci daar te stimuleren wil de DRD aan nieuwe pci’s een startbijdrage geven van 5000 euro. We begroten hiervoor in 2004 een bedrag van € 15.000,-

10. Reservering acute noodsituaties

Voor acute noodsituaties is een reservering opgenomen van € 5.000,-

Totaal gaat het in 2004 (inclusief reserveringen) om een bedrag van € 126.000,-
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose