Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Brief van de bisschop inzake dekensbenoemingen

150/2006/SW
Aan de Priesters, Diakens, Pastoraal Werk(st)ersen Parochiebesturen in het Bisdom Haarlem
Aan de dekenale Besturen en Medewerkers van de Dekenaten van het Bisdom Haarlem

Betreft: Nieuwe Dekenaten Haarlem, 23 augustus 2006

Zeereerwaarde Heren,
Zeer geachte dames en heren,

Bij gelegenheid van de start van een nieuw werkseizoen wil ik U graag een tussentijdsbericht geven over het proces van de dekenale herstructurering. In mijn brief van januari 2006 heb ik U o.a. geschreven over de plannen om drie dekenaten te vormen met een gelijktijdige taakverandering van het dekenale niveau. Ook de namen van de drie beoogde dekens heb ik U toen al genoemd. Sindsdien is een diocesane Project-commissie waarin naast vicaris-generaal mgr.drs. M.J. de Groot, de stafmedewerker Kerkopbouw en de econoom ook deze drie beoogde dekens zitting hebben, voortvarend aan de slag gegaan om deze reorganisatie te begeleiden. Een en ander heeft er o.a. toe geleid dat alle betrokkenen op een Tiltenbergconferentie op 14 juni j.l. over de nadere invulling van de nieuwe dekenaten en de taakstelling van het dekenaat in relatie tot het bisdom gesproken hebben. In het Bisdomblad Samen Kerk van juli/augustus 2006 heeft u daarvan een kort verslag kunnen lezen.

Op dit moment kunnen we overgaan tot het vormen van ‘Personele Unies’ van de dekenaten. Dat betekent dat de oude dekenaten nog even blijven bestaan, maar groepsgewijs een zelfde deken krijgen. Voor de dekenaten Alkmaar, Hoorn en Noordkop wordt deken E. Moltzer benoemd. Voor de dekenaten Haarlem/ Beverwijk en Zaanstreek/Purmerend wordt deken A..M. Cassee benoemd.
A. Bakker sma wordt de deken van de dekenaten Amsterdam, Hilversum en Meerlanden.
De terugtredende dekens G.H.B. Bruggink en H.P.M. Post o.carm heb ik gevraagd om, naast hun eerste taak als pastoor, ten dele beschikbaar te blijven voor nader te bepalen taken op het terrein van welzijn en personeel. Deken C.H.Th.H. Wanna heeft aangegeven zich geheel te willen concentreren op de pastoraal, evenals vicaris dr. A.J.M. Hendriks, die zich zeven jaar lang voor de catechese heeft ingezet. Staffuncionaris F.P.H.M. Geels zal de verantwoordelijkheid voor het werkveld catechese overnemen en voortzetten. Al deze veranderingen en benoemingen gaan in op 1 september 2006.

Ik ben vicaris Hendriks en de dekens, die leiding hebben gegeven aan de acht dekenaten, buitengewoon erkentelijk voor de grote deskundigheid, inzet en betrokkenheid waarmee zij de afgelopen jaren ons diocees hebben gediend. Om deze waardering concreet uit te drukken heb ik besloten oud-vicaris dr. A.J.M. Hendriks en oud-deken C.H.Th.H. Wanna te benoemen tot erekanunnik van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom van Haarlem. De drie nieuw benoemde dekens: A. Bakker, A.M. Cassee en E. Moltzer, als ook oud-deken G.H.B. Bruggink en oud-deken H.P.M. Post o.carm, en vicaris J.J.M. Vriend heb ik verzocht om toe te treden tot het Kathedraal Kapittel. Op deze wijze hoop ik de pastorale en bestuurlijke ervaring van hen allen voor ons diocees zo goed mogelijk te benutten. Ook deze benoemingen gaan in per 1 september 2006.

De nieuwe dekenaten zullen dit najaar commissies oprichten die inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid vallen van de hulpbisschop en vicarissen. Voor Regiovorming en Kerkopbouw en voor Diaconie is dat vicaris-generaal mgr. drs. M.J. de Groot. Voor Geloofsopbouw, waaronder de diensten Catechese, Jongeren, Huwelijk en Gezin en Missie en Evangelisatie vallen, is dat mgr. J.G.M. van Burgsteden sss. Voor de Liturgie, Kerkinrichting en Kunst is dat vicaris J.J.M. Vriend.

De Projectcommissie buigt zich ook over de Regionale Centrale Financiering. De Raad voor Economi-sche Aangelegenheden komt binnenkort met definitieve voorstellen. In het najaar zal de econoom deze nieuwe systematiek in de dekenaatsvergaderingen toelichten.

Met de pastoraal werkenden zal apart gesproken worden over het werkgeverschap. In ieder geval zullen de huidige contracten met rechten en plichten een op een overgaan naar een nieuw op te richten instelling.

Deze hele reorganisatie en herstructurering is niet alleen een antwoord op een krimpende kerk. Zoals in de beleidsnota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen is aangegeven gaat het er ook om onze Kerk in deze tijd nieuw te positioneren. In dit verband verwijs ik U graag naar de brief die de bisschoppen op Pinksteren dit jaar hebben uitgegeven: Getuigen van de hoop die in ons leeft. Een brochure over De Missionaire Kerk , die door een aantal dekenale werkers van ons bisdom is geschreven, sluit hier goed op aan. Bij deze brief voeg ik graag een exemplaar bij. Het zijn beiden documenten die parochiegemeenschappen en regio’s helpen om hun taak en opdracht in deze tijd nieuw te doordenken en vorm te geven,

Tot slot wil ik U graag informeren over twee zaken die de kerkgebouwen betreffen.

  • In mijn brief van januari dit jaar vroeg ik de besturen van parochies samen per regio een gebouwenbeleid te ontwikkelen. De Raad van Economische Aangelegenheden heeft recent toestemming verleend om in twee jaar, op kosten van het de Stichting Fonds voor Kerkenbouw, eenmalig per regio een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te laten maken. Bouwadvies Groot Holland BV (een dochteronderneming van de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland) zal dit gaan doen. Vorig jaar heeft Monumentenwacht al twee regio’s van het dekenaat Hoorn als een pilotproject in beeld gebracht. In overleg met de dekenaten zullen we een volgorde bepalen.

  • Voornoemde organisatie biedt ook de service aan parochies, om de onderhoudssubsidies voor monumenten te regelen en op tijd aan te vragen. Soms worden de subsidiemogelijkheden niet ten volle benut vanwege een gebrek aan kennis m.b.t. regelgeving en aanvraagprocedures. De betreffende parochies krijgen daar apart informatie over.
Rest mij U te danken voor Uw veelsoortige inzet, uw inspanningen om onze Kerk in deze tijd gestalte te geven en U Gods Bijzondere Zegen toe te wensen,

+Jozef Marianus PuntDiaken E.H.A. Fennis
Bisschop van HaarlemKanselier


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose