Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Organisatie van de Diaconie

 1. De Diocesane Raad voor de Diaconie (DioRD)
  1. doelstelling: de Raad heeft een stimulerende en ondersteunende taak met betrekking tot het diaconale leven in parochies, regio’s, dekenaten en het bisdom, alsmede een adviserende taak inzake een diaconaal beleid ten opzichte van de Diocesane Commissie voor Diaconie en de bisschopsraad. De Raad heeft in het bijzonder tot taak:
   • Het vaststellen van de inhoudelijke prioriteiten op het gebied van de diaconie
   • Het financieren van diaconale projecten op diocesaan niveau op basis van de afdrachten van de pci’s
   • Het op elkaar afstemmen van de diaconale activiteiten in de drie dekenaten.
  2. samenstelling: de Raad bestaat uit de leden van de Diocesane Commissie voor Diaconie en uit vijf afgevaardigden van elk van de drie dekenale commissies voor diaconie, in totaal dus uit twintig personen. De Raad komt drie maal per jaar in vergadering bijeen.

 2. De Diocesane Commissie voor Diaconie (DioCD)
  1. doelstelling: binnen de Raad fungeert de DioCD als dagelijks bestuur. De DioCD heeft de volgende taken:
   • Het ontwikkelen en stimuleren van een samenhangend beleid op het gebied van de diaconie in het bisdom, waarbij in het bijzonder genoemd het stimuleren van een actief diaconaal beleid door de pci’s en van de samenwerking van de pci’s in regioverband.
   • Het adviseren van de bisschopsraad inzake stellingnames op sociaal-maatschappelijke terreinen.
   • Het onderhouden van contacten met landelijke katholieke diaconale instellingen, met de provinciale diaconie van de Protestantse kerk in Nederland en met de burgerlijke overheid.
   • Het bewaken van de samenhang van het diaconale beleid met het beleid op de andere werkvelden.
  2. samenstelling: de DioCD bestaat uit vijf personen:
   • De Vicaris-Generaal
   • De diocesane stafmedewerker voor diaconie van het bisdom
   • Een medewerker van het financieel bureau
   • Een diaken met ervaring op het gebied van diaconie
   • Een theoloog met deskundigheid op het gebied van diaconie.
  De DioCD vergadert elke maand een keer.
  De leden van de DioCD worden door de bisschop benoemd.

 3. De Dekenale Commissie voor Diaconie (DCD)
  1. doelstelling en taken: in elk dekenaat is er een Dekenale Commissie voor Diaconie. Deze commissie heeft als doelstelling: Het behartigen van taken, voortvloeiend uit diocesaan beleid, uit te voeren in oriëntatie op de 2e lijns diaconale dekenale medewerker.
   Uit deze doelstelling volgen de volgende concrete taken:
   • het stimuleren van de diaconale activiteiten in de regio’s en de parochies, voortvloeiend uit het diocesaan diaconaal beleid.
   • Het verzorgen van vorming en toerusting op diaconaal terrein, middels cursussen en impulsdagen
   • Het stimuleren van samenwerking in de regio’s op diaconaal terrein
   • Het bevorderen van oecumenische samenwerking op het gebied van de diaconie
   • Het regelmatig overleggen met vertegenwoordigers van de pci’s en de basispastores met een aanstelling voor diaconie
   • Het organiseren (minstens één keer per jaar) van een bijeenkomst voor alle pci’s en alle basispastores met een aanstelling voor diaconie, waarbij beleidsmatige en inhoudelijke thema’s aan de orde komen
  2. samenstelling: de DCD’s bestaan uit
   • Voorzitter: de deken dan wel een plaatsvervanger namens de deken
   • De diaconaal werker van het dekenaat
   • Een van de regiopastores met een aanstelling voor diaconie
   • Een pastor uit een diaconaal gericht, categoriaal pastoraat.
   • Drie leden van een pci-bestuur
  Vanuit elke dekenale commissie maken vijf leden ook deel uit van de Diocesane Raad voor Diaconie ( zie hierboven).

 4. het Diaconaal Werkers Overleg (DWO)
 5. De diocesane en de dekenale functionarissen treffen elkaar enkele malen per jaar voor werkoverleg. In dit overleg wordt ook het diaconale beleid van de dekenaten op elkaar afgestemd, en worden suggesties ontwikkeld t.b.v. het diocesane beleid. Het behoort tot de taken van het DWO om enkele keren per jaar een diaconale nieuwsbrief uit te brengen, die verspreid wordt onder de pci’s en belangstellende diaconale werkgroepen en pastores.

 6. Financiële aspecten van diaconie
  1. regionaal: elke pci is op de eerste plaats financieel verantwoordelijk voor het lenigen van noden en het aanpakken van projecten in de eigen omgeving. Enkele malen per jaar overleggen de pci’s in een regio samen met de pastor met een aanstelling voor diaconie over het mogelijk samen aanpakken van projecten in de regio die de draagkracht van een individuele pci te boven gaan.
  2. diocesaan: de pci’s dragen op vrijwillige basis 15% van de netto opbrengst van vermogen af aan de DioRD. De DioRD bestemt daarvan 2/3 deel (dus 10%) voor de financiering van een groot diocesaan project, dat gesteund wordt door de pci’s in het bisdom, en voor acute noodsituaties. Het overige 1/3 deel (dus 5%) is bestemd voor dekenale projecten die beoordeeld en vastgesteld worden door de dekenale commissies.
  3. dekenaal: projecten die ook de draagkracht van de pci’s in de regio te boven gaan, worden ingebracht in de dekenale commissie voor diaconie, die deze beoordeelt en aanmeldt voor financiering met de DioRD-gelden. Elke dekenale commissie kan daartoe projecten inbrengen tot een maximum van 1/3 keer 5% (momenteel circa EUR 12.000,-). Gelden die in een bepaald dekenaat niet besteed worden, blijven het volgend jaar beschikbaar voor de totale geldstroom voor de drie dekenaten. De dekenale commissies kunnen ook besluiten tot het houden van een diaconale collecte, of tot vorming van een dekenaal diaconaal fonds ter wille van dekenale diaconale projecten.
  4. Criteria bij de beoordeling van projecten zijn:
   • is het project diaconaal van aard, d.w.z. gericht op mensen in nood of op maatschappelijke projecten
   • past het project in de begroting van de pci
   • is een bijdrage van de pci belangrijk voor het welslagen van het project
   • is de financiering van het project als geheel verantwoord
   • of er eventueel andere financieringsbronnen zijn
   • staat het project in de kaders van missionaire kerk en draagt het bij aan het proces van regiovorming

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose